1. Articles
  2. PETUNJUK RASULULLAH ( Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam ) Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlaknya ...
  3. b. Petunjuk Rasulullah rdalam haji

b. Petunjuk Rasulullah rdalam haji

Article translated to : 中文

 

 

b. petunjuk rasulullah rdalam haji

1. tatkala haji mulai diwajibkan beliau langsung bersegera melaksanakanya tanpa menunda-nunda, dan beliau tidak berhaji kecuali sekali, dan hajinya qiran.

2. beliau berniat masuk dalam manasik setelah dzuhur, kemudian bertalbiyah:

 

 

aku memenuhi panggilan-mu ya allah, aku memenuhi panggillan-mu, aku memenuhi panggilan-mu tidak ada sekutu bagi-mu aku memenuhi panggilan-mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat milik-mu  begitu juga seluruh kerajaan tidak ada sekutu bagi-mu.”(hr: muslim), beliau mengeraskan suaranya dengan talbiyah ini hingga para sahabat mendengarnya, dan memerintahkan mereka dengan perintah allah agar mengeraskan suara mereka dengan talbiyah, beliau tetap  dengan talbiyahnya, sedang manusia menambahnya dan menguranginya dan beliau tidak mengingkarinya.

3. beliau memberi pilihan para sahabat ketika ihram antara tiga macam ibadah haji, kemudian mensunnahkan mereka ketika mendekati makkah agar merubah haji dan qiron kepada umrah bagi yang tidak membawa korban.

4. dan beliau berhaji dengan naik tunggangan, tidak di tandu dan tidak pula di dalam sekedup, sedang barang dan makananya dibawahnya.

dan ketika di makkah beliau memerintahkan dengan perintah yang tegas kepada orang yang tidak membawa korban agar merubahnya menjadi umrah dan tahallul dari ihromnya, dan bagi yang membawa korban ia tetap dalam ihramnya, kemudian bersiap-siap menuju dzi thawa, menginap di sanamalam ahad hari keempat bulan dzulhijjahdan shalat subuh di sana, kemudian mandi pada hari itu, lalu masuk makkah pada siang hari dari atas melalui tsaniatul ulyah yang berhadapan dengan hujun.

dan tatkalah memasuki masjid, beliau menuju ka’bah, dan tidak shalat tahiyatul masjid, dan ketika berhadapan dengan hajar aswad beliau mengusapnya, dan tidak berdesak-desakan untuk meraihnya, kemudian belok kanan dan menjadikan ka’bah sebelah kirinya, dan tidak berdoa di sisi pintu dengan sesuatu doa, begitu pula ketika di bawah mi’zab (saluran air hujan ka’bah)dan di sisi ka’bah atau rukun-rukunya, diriwayatkan dari beliau doa diantara dua rukun ka’bah:

 

 

ya rabb kami berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami dari api neraka“, dan beliau tidak menetapkan doa tertentu untuk thawaf selain doa tersebut.

dan beliau berlari-lari kecil dalam tiga putaran pertama thawafnya ini, beliau mempercepat jalanya, dan merapatkan diantara langkah-langkahnya, dan beliau idhtiba’ dengan selendangnya, yakni menjadikan dua ujung selendangnya di atas salah satu pundaknya(kiri) dan membuka pundak dan bahu yang lainya(kanan) .

dan setiap kali berhadapan dengan hajar as’wad, beliau menunjuk ke arahnya dan mengusapnya dengan tongkatnya dan mencium tongkat tesebut – yaitu tongkat yang berleluk kepalanya- dan mengucapkan : «اللهُ أُكْبَرُ»..

dan beliau mengusap rukun yamani dan tidak menciumnya juga tidak mencium tangannya ketika mengusapnya.

dan tatkalah selesai thowaf, beliau datang ke belakang maqam ibrahim, dan membaca:

 

 

dan jadikanlah sebagian maqam ibrahim tempat shalat.. (qs. al-baqarah:125)

lalu beliau rshalat sunnah dua rekaat, dan maqam ibrahim uberada di antaranya dan baitullah. beliau rmembaca di kedua rekaat tersebut setelah al-fatihah dengan dua surah, yaitu surah al-kafirun dan al-ikhlash. maka tatkala setelah dari shalatnya, beliau rmenghadap hajar aswad, lalu istilam kepadanya.

          kemudian beliau rkeluar menuju shafa, setelah dekat beliau rmembaca:

 

 

sesungguhnya shafaa dan marwa adalah sebagian dari syi'ar allah. (qs. al-baqarah:158)

 

 

"aku memulai dengan sesuatu yang allah imemulia dengannya.'

kemudian beliau menaikinya sehingga melihat baitullah, lalu menghadap qiblat, lalu mengesakan allah idan membesarkannya, dan membaca:

 

 

"tidak ada ilah yang berhak disembah selain allah yang maha esa, tiada sekutu bagi-nya, milik-nya kerajaan,  bagi-nya segala pujian, dan dia imaha kuasa atas segala sesuatu. tiada ilah yang berhak disembah selain allah, maha esa, melaksanakan janji-nya, menolong hamba-nya,  dan mengalahkan tentara ahzab (sekutu) sendirian-nya.' hr. abu daud, at-tirmidzi, an-nasa`i, dan ibnu majah.

kemudian beliau rberdoa  di antara hal itu, dan mengatakan seperti ini sebanyak tiga kali.

kemudian turun ke marwah dengan berjalan kaki, dan ketika dua kakinya berada di perut lembah beliau sa’i hingga ketika telah melewati lembah dan naik, beliau berjalan –yaitu antara dua tanda hijau- dan memulai sa’inya dengan berjalan kaki, kemudian beliau melanjutkanya dengan naik (kendaraan) tatkalah padat dengan manusia.

dan ketika beliau sampai di marwah, beliau naik ke atasnya, menghadap kiblat, bertakbir dan mentauhidkan allah i, dan melakukan seperti yang beliau lakukan di shafa.

dan ketika beliau telah merampungkan sa’inya di marwah, beliau memerintahkan dengan wajib orang yang tidak memiliki korban agar bertahalul, baik yang qiron ataupun yang ifrod.

dan beliau tidak tahalul karena beliau rmemiliki korban, dan bersabda:

 

 

“ kalau sekiranya aku mengetahui apa yang terjadi padaku, niscaya aku tidak menuntun al-hadyu(kurban), dan aku menjadikanya umrah” ( hr: bukhori, muslim)

dan beliau berdoa   tiga kali bagi orang yang mencukur rambut agar diberikan ampunan, dan bagi yang memendekan 1 kali.

beliau selama berada di makah hingga hari tarwiyah shalat di rumahnya di makah bersama kaum muslimin dengan shalat qasar.

dan pada waktu dhuha hari tarwiyah beliau bersama orang-orang yang bersamanya menuju ke mina, maka orang yang tadi telah tahalul memulai niat haji dari tempat tinggal mereka.

dan ketika beliau sampai ke mina, beliau singgah di sana dan shalat dzuhur dan asar, serta bermalam di sana, dan tatkalah matahari terbit beliau berjalan dari mina ke arafah – di antara sahabat nabi ada yang bertalbiyah, ada yang bertakbir dan beliau mendengar itu dan tidak mengingkarinya- beliau mendapatkan kubah telah dibuat untuk beliau di namirah berdasarkan perintahnya – dan  namirah bukan bagian dari arafah, ia adalah kampung di timur arofah- maka beliau singgah di sana, hingga matahari zawal, beliau memerintahkan agar didatangkan untanya (al-qashwa’) lalu pergi, kemudian berjalan hingga sampai pada perut lembah dari wilayah uranah, lalu beliau menyampaikan satu khutbah yang agung  di hadapan manusia sedang beliau berada di atas kendaraanya, dalam khutbahnya itu beliau menancapkan pondasi-pondasi islam, dan menghancurkan pondasi-pondasi kesyirikan dan kejahiliyahan, dan menetapkan perkara-perkara yang diharamkan yang semua agama sepakat atas keharamanya, dan beliau mencabut perkara-perkara jahiliyah dan meletakan riba jahiliyah di bawah kedua kakinya, mewasiatkan kepada mereka agar berbuat baik kepada kaum wanita, dan berwasiat kepada umat seluruhnya agar  berpegang teguh dengan kitab allah i, dan meminta mereka agar berucap dan bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah ini dan menunaikan serta memberi nasehat.

dan ketika selesai khutbah, beliau memerintahkan bilal agar azan, kemudian shalat, lalu beliau shalat dzuhur dua rakaat dengan bacaan sir (tidak dikeraskan) -dan saat itu hari jumat- kemudian iqamat lalu shalat asar dua rakaat, dan ikut shalat bersama beliau penduduk makah, dan tidak memerintahkan mereka untuk itmam (shalat sempurna tidak qosor) dan tidak pula memerintahkan agar tidak menjamak.

dan ketika selesai dari shalat beliau naik kendaraan hingga sampai ke tempat wuquf, dan tatkalah orang-orang ragu mengenai puasa pada hari arofah di arafah, maimunahradhiyallahu 'anha mengirim kepada beliau rdengan membawa bejana berisi susu ketika beliau sedang wuquf di tempat wuquf, lalu beliau minum dari bejana itu sedang orang-orang menyaksikanya, dan beliau wuquf di ekor gunung di sisi batu-batu besar, dan menghadap kiblat, beliau menjadikan tali para pejalan kaki di depannya, sebelumnya di atas untanya, lalu beliau mulai berdoa, merendahkan diri dengan sepenuh hati hingga terbenam matahari.

dan beliau memerintahkan orang-orang agar naik dari lembah uronah, dan bersabda :

 

 

“ aku wuquf di sini, dan arafah seluruhnya adalah tempat wuquf” (hr: muslim)

dan beliau dalam doanya mengangkat kedua tangannya setinggi dadanya seperti orang miskin meminta makan, dan bersabda:

 

 

“ sebaik-baik doa adalah doa hari arofah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi katakana adalah:

 

 

 (hr: muslim)

tatkala matahari terbenam dan benar-benat terbenam dengan ditandai lenyapnya warna kekuning-kuningan, beliau bertolak dari arشfah dengan tenang (sakinah) dengan membonceng usamah bin zaid tdi belakangnya, beliau mendekap/menarik tali untanya hingga kepala untanya menyentuh pelananya, dan beliau bersabda:

 

 

wahai manusia, kalian harus tenang, karena tidak ada kebajikan dengan tergesa-gesa” (hr:bukhari).

dan bertolak melalui jalan al-ma’zimain (sempit), dan masuk arafah melalui jalan dhab, kemudian berjalan cepat –antara cepat dan lambat- jika menemukan tempat luas beliau cepat.

dan beliau bertalbiyah dalam perjalanannya dan tidak memutuskanya, dan singgah dalam perjalanannya lalu buang air kecil dan wudhu dengan wudhu yang ringan, kemudian berjalan dan tidak shalat hingga sampai di muzdalifah, lalu wudhu untuk shalat, kemudian memerintahkan agar azan kemudian iqamah, lalu shalat maghrib sebelum menurunkan barang-barang bawaan dan mendudukan unta, dan tatkalah mereka telah menurunkan barang-barang beliau rmemerintahkan, lalu iqomah, kemudian shalat isya’ dengan iqamah tanpa azan, dan beliau tidak melakukan shalat apapun antara keduanya (magrib dan isya’), kemudian beliau tidur hingga pagi, beliau tidak menghidupkan malam itu(dengan shalat).

dan beliau mengizinkan pada malam itu saat bulan terbenam bagi orang-orang lemah agar menuju ke mina sebelum terbit fajar, dan memerintahkan mereka agar tidak melempar jumrah hingga matahari terbit.

dan tatkala terbit fajar, beliau shalat di waktu awal dengan azan dan iqamah, kemudian naik kendaraan hingga sampai tempat berhentinya di masy’aril haram, dan beliau mengumumkan kepada manusia bahwa muzdalifah seluruhnya adalah tempat wuquf, lalu beliau menghadap kiblat berdoa, merendahkan diri, bertakbir, bertahlil dan dzikir hingga terang sekali, kemudian berjalan dari muzdalifah sebelum terbit matahari dengan membonceng fadhl bin abbas t.

di perjalanan beliau memintah ibnu abbas tagar memungut kerikil jumrah untuknya sebanyak tujuh kerikil, lalu beliau rmenguraikan batu-batu itu di telapak tanganya dan bersabda:

 

 

melemparlah dengan seperti ini, dan hindarilah berlebih-lebihan dalam agama..” (hr: an-nasa’i dan ibnu majah).

dan tatkala telah sampai di lembah muhasir, beliau bercepat-cepat dalam berjalan, dan melalui jalan tengah yang menghubungkan ke jumrah kubroh, hingga sampai mina dalam keadaan beliau bertalbiyah hingga mulai melempar, lalu beliau melempar jumrah aqabah dengan naik kendaraan setelah terbit matahari dari bawah lembah dengan menjadikan baitul haram sebelah kirinya dan mina sebelah kananya, beliau bertakbir bersama setiap lemparan.

kemudian beliau kembali ke mina, lalu berkhutbah kepada manusia dengan yang mendalam, beliau memberitahukan tentang keharaman(kesucian) hari kurban dan keutamaanya serta keharaman makah, dan memerintahkanmereka agar mendengar dan taat kepada manusia yang memimpin mereka berdasarkan kitabullah, dan mengajarkan kepada mereka manasik, kemudian berpaling ke tempat kurban di mina, lalu menyembelih enam puluh tiga unta dengan tangannya, dan beliau menyembelihnya dalam keadaan berdiri dengan tangan kirinya (unta) diikat, kemudian berhenti dan memerintahkan ali tagar menyembelih yang tersisa dari seratus ekor, kemudian memerintahkan ali tagar menyedekahkan dagingnya kepada orang-orang miskin, dan tidak boleh memberikan sedikitpun darinya kepada tukang jagal.

dan beliau mengajarkan bahwa mina seluruhnya adalah tempat menyembelih(korban), dan penjuru makkah adalah jalanan dan tempat penyembelihan.

tatkala beliau telah selesai berkorban, beliau mengundang tukang cukur agar mencukur kepalanya, lalu beliau memulai (dalam cukur) dengan sisi kanan, lalu beliau memberikanya kepada abu thalhah t, kemudian sisi kiri, lalu beliau memberikan rambutnya kepada abu thalhah tdan bersabda: “ bagikan kepada orang-orang“ (hr: bukhari muslim).

dan beliau berdoa 3 kali bagi orang-orang yang mencukur agar diberi ampunan, dan 1 kali bagi yang memendekan, dan aisyah radhiyallahu 'anha memberinya wangi-wangian  sesudah beliau bertahalul.

kemudian beliau bertolak ke makkah sebelum dzuhur dengan naik kendaraan, lalu beliau thowaf ifadhah, dan beliau tidak thawaf selainnya serta tidak sa’i bersamanya, dan tidak raml (berlari-lari kecil) dalam thawaf itu juga tidak dalam thawaf wada‘, beliau hanya raml dalam thawaf qudum saja.

kemudian beliau rmenuju ke zam-zam setelah menyelesaikan thawafnya, mereka meminum, lalu memberikan timba kepada beliau, lalu beliau minum darinya sambil berdiri, kemudian kembali ke mina menginap di sana, dan diperselisihkan tentang di mana beliau shalat dzuhur ketika itu, ibnu umar tmeriwayatkan bahwa beliau shalat dzuhur di mina,  jabir tdan aisyahradhiyallahu 'anha berkata; beliau shalat dhuhur di makkah.

dan di waktu pagi beliau menunggu matahari zawal, dan tatkalah telah zawal beliau berjalan dari tempat tinggalnya ke jamarat, dan tidak berkendaraan, lalu beliau memulai dengan jumrah pertama yang dekat masjid khoif, beliau melempar tujuh lemparan, dan mengucapkan:

«اللهُ أكْبَرُ»bersamaan dengan setiap lemparan..

kemudian maju ke depan jumrah hingga mendapatkan tempat yang longgar, lalu berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa yang panjang sepanjang surat al-baqarah.

kemudian menuju ke jumrah wustho, lalu melempar seperti itu juga, kemudian turun kearah kiri setelah lembah, lalu berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat tangan sebagaimana pertama tadi atau mendekati.

kemudian menuju ke jumrah yang ketiga, yaitu jumrah aqabah, lalu masuk perut lembah dan menghadap jumrah dengan menjadikan baitul haram sebelah kiri dan mina sebelah kanan, lalu melempar dengan tujuh kali lemparan seperti itu juga. dan setelah menyempurnakan lemparan, beliau kembali dan dan tidak berdiri sebagaimana setelah lemparan jumrah pertama dan kedua.

dan kemungkinan besar beliau rketika itu melempar sebelum melaksanakan shalat dzuhur, kemudian kembali lalu shalat, dan memberi izin kepada abbas tuntuk menginap di makkah pada malam-malam mina untuk tujuan memberi pelayanan minum di sana.

dan beliau tidak tergesa-gesa pada dua hari saja, tetapi terlambat hingga menyempurnakan lemparan pada tiga hari-hari tasyriq, dan bertolak setelah dzuhur ke al-muhashab(tempat melempar jumrah di mina), lalu shalat dzuhur, asar, maghrib dan isya‘, dan tidur sejenak kemudian bangkit pergi ke makkah, lalu thawaf wada‘ pada malam (menjelang subuh), dan beliau tidak raml dalam thawaf ini, dan memberi keringanan bagi shafiyah radhiyallahu 'anha ketika haidh, maka ia tidak thawaf wada‘.

dan beliau mengijinkan aisyah radhiyallahu 'anha  umrah pada malam itu dari tan’im untuk menyenangkan hatinya dengan ditemani saudaranya abdurohman t, dan ketika aisyah radhiyallahu 'anha selesai umrah pada malam hari, beliau mengumumkan kepada para sahabat untuk berangkat, lalu orang-orang berangkat.

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day