1. Articles
  2. DIINUL-HAQ
  3. MADZHAB-MADZHAB ISLAM

MADZHAB-MADZHAB ISLAM

Under category : DIINUL-HAQ
2782 2013/11/16 2024/07/24

Semua kaum muslimin satu madzhab, yaitu: Islam, rujukan mereka adalah Al-Qur’an dan hadits Rasul shallallahu`alaihi wa sallam, adapun yang dinamakan Madzahib Islamiyyah seperti madzhab yang empat Hanbali, Maliki, Syafi’I dan Hanafi tiada lain yang dimaksudkan aliran pemikiran Fiqh Islam yang para ulama tersebut mengajarkan murid-murid mereka, dan setiap murid dari orang ‘alim kaidah-kaidah dan masalah-masalah yang mereka istinbatkan dari ayat-ayat AlQur’an dan hadits-hadits Rasul, maka masalah-masalah ini dinisbahkan kepadanya dan kemudian  dikenal dengan madzhab, maka madzhab-madzhab tersebut tidak bertentangan dalam prinsip-prinsip Islam semua sumbernya Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasul, adapun perbedaan yang terjadi maka hal itu masalah masalah furu` yang tidak terlalu banyak, semua ulama memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil ucapan yang didukung oleh nash Qur’an atau hadits, walaupun dikatakan oleh orang lain.

Seorang muslim tidak diharuskan mengikuti salah satu darinya, melainkan diharuskan merujuk kepada AlQur’an dan hadits, adapun kebanyakan pengikut madzhab-madzhab tersebut terjatuh dalam penyelewengan masalah aqidah dengan ritual mereka  di kuburan, seperti; thawaf mengelilingi kuburan, dan minta pertolongan kepada orang yang telah mati, dan mereka yang terjatuh di dalam menta’wilkan sifat-sifat Allah dengan memalingkan maknanya dari zhahirnya maka sesungguhnya mereka telah menyalahi imam-imam mereka dalam aqidah, karena aqidah para imam adalah aqidah salaf shalih yang telah disebutkan dalam masalah firqah najiyah[golongan yang selamat]

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day