1. Articles
  2. DIINUL-HAQ
  3. Kedua: Sumber-sumber Ajaran Islam

Kedua: Sumber-sumber Ajaran Islam

Under category : DIINUL-HAQ
2737 2013/11/16 2024/04/24

Kalau engkau –wahai orang yang berakal- menghendaki untuk mengetahui tentang Islam yang sesuai dengan hakikatnya, maka bacalah Al-Qur’an yang agung, dan hadist-hadits Nabi Muhammad r yang shahih yang tertulis dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Muwatha’ Imam Malik, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa`i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Daarimi, dan bacalah sirah Nabi karangan Ibnu Hisyam, Tafsir Alqur’anul ‘Adzim karangan Ibnu Katsir, Kitab Zaadul Ma’ad Fi hady Khair ‘ibad karangan Ibnul Qayyim, dan buku-buku lain karangan para pemuka Islam, Ahli tauhid dan dan Da’wah dengan konsep yang jelas, seperti Ahmad bin Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab yang Allah jayakan dengannya dan dengan amirul muwahhidiin Muhammad Bin Sa’ud Diinul Islam dan Aqidah Tauhid di jazirah Arab dan sebagian tempat sejak abad kedua belas  hijrah sampai sekarang yang sebelumnya dikuasai kesyirikan.

Adapun buku-buku orientalis dan golongan yang menisbahkan diri kepada Islam dan dia mengajak kepada perkara yang bertentangan dengan Islam telah kita sebutkan, atau yang mencaci dan mengejek para sahabat rasulullah r atau yang menyakiti para Imam yang mengajak untuk mentauhidkan Allah ta’ala, seperti Ibnu Taimiyyah,Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan membuat kedustaan atas mereka maka buku-buku mereka menyesatkan, hendaklah anda waspada untuk tidak tertipu dengannya atau membacanya.

 

Previous article Next article
Website Muhammad Rasulullah saw.It's a beautiful day