1. Articles
  2. Dit is Mohammad
  3. Allah, de Allerhoogste prijzen en de belangrijkste bestanddelen daarvan

Allah, de Allerhoogste prijzen en de belangrijkste bestanddelen daarvan

Under category : Dit is Mohammad
4378 2010/12/08 2024/07/24

allah, de allerhoogste prijzen en de belangrijkste bestanddelen daarvan:

de eerste openbaring die naar de profeet s.a.w. werd gestuurd, bracht verscheidene bevelen met zich mee, eenvoudig van vorm, maar zeer effectief en met ernstige, vérstrekkende gevolgen. de engel deelde een duidelijke boodschap aan hem mee, zeggende:
“o jij ommantelde. sta op en waarschuw. en verheerlijk jouw heer! en reinig jouw kleden! en blijf weg van (de afgoden)!en geef niets weg om meer te ontvangen. en wees geduldig voor jouw heer!”(qs al-moeddatstsir 74: 1-7)

voor het gemak en het begrip zullen we de boodschap onderverdelen in de belangrijkste stukken:

• het ultieme doel van de waarschuwing is er zeker van te zijn, dat in het gehele heelal niemand die inbreuk maakt op de tevredenheid van allah, onwetend is over de ernstige consequenties die dat gedrag met zich meebrengt en om een soort van ongekende schok teweeg te brengen in zijn verstand en zijn hart.

• ‘de heer verheerlijken' schrijft duidelijk voor, dat de enige trots die op aarde gekoesterd mag worden, die van allah is, met uitsluiting van alle anderen.

• ‘de kledij reinigen en alle afschuwelijke zaken vermijden' verwijst direct naar de onmisbare noodzaak om zowel de buitenkant als de binnenkant kuis en rein te houden, in aanvulling op het voorschrift om de ziel te heiligen en deze volledig immuun te maken voor de verschillende soorten onreinheden en de verscheidene soorten vervuiling. slechts langs deze weg kan de ziel van de profeet s.a.w. een ideale positie bereiken en in aanmerking komen om van de verkoelende genade van allah en zijn bescherming, veiligheid, leiding en immer schijnende licht te genieten; en zal hij vervolgens het beste voorbeeld voor de menselijke gemeenschap stellen, de degelijke harten aantrekken en ontzag en eerbied afdwingen bij de afgedwaalden, en wel op zo'n manier, dat de hele wereld, ermee eens of oneens, ernaar op weg zal gaan en het als de voedingsbodem voor alle facetten van hun welzijn zal nemen.

 

• de profeet s.a.w. moet zijn strijd op de weg van allah niet beschouwen als een daad van genade die hem recht geeft op een grote beloning. integendeel, hij moet zichzelf tot het uiterste inspannen, al zijn moeite eraan wijden en gereed zijn om alle offers te brengen, in een gemoedstoestand van zelfveronachtzaming, wat ontwikkeld wordt door een immer aanwezig bewustzijn van allah, zonder ook maar het kleinste beetje gevoel van trots in zijn daden of offers.

• het laatste vers van de qoer-aan dat aan de profeet s.a.w. werd geopenbaard, zinspeelt op de vijandige houding van de onverbeterlijke ongelovigen, die hem en zijn volgelingen zullen beschimpen. het valt te verwachten, dat zij hem zullen kleineren en hun boosaardigheid zullen opvoeren tot het punt van het beramen van plannen tegen zijn leven en het leven van alle gelovigen rondom hem. in dit geval moet hij geduldig zijn en wordt van hem verwacht, dat hij zal volharden en het grootst mogelijke uithoudingsvermogen zal tonen, met als enige doel het verkrijgen van de tevredenheid van allah.

dit waren de fundamentele voorbereidingen die de profeet s.a.w. in acht moest nemen, ogenschijnlijk zeer eenvoudige geboden, bijzonder fascinerend met hun kalme ritme, maar in de praktijk zeer doeltreffend. zij vormden de aanzet die een verreikend oproer opwekte tot in alle hoeken van de wereld.

de verzen stellen de bestanddelen van een nieuwe oproep samen, alsmede de verspreiding van het nieuwe geloof. een waarschuwing impliceert logischerwijs, dat er misdrijven met pijnlijke consequenties zijn, die door de daders moeten worden ondergaan en daar het huidige leven niet noodzakelijkerwijs de enige plek is waar mensen ter rekenschap voor hun misdaden, of enkelen daarvan, worden geroepen, impliceert de waarschuwing noodzakelijkerwijs, dat mensen op een andere dag ter rekenschap worden geroepen, d.w.z. de dag der wederopstanding en dit op zichzelf verwijst naar het bestaan van een ander leven dan dat wat we nu leven. al deze verzen van de edele qoer-aan roepen de mensen op om duidelijk van de eenheid van allah te getuigen, om al hun zaken naar allah, de allerhoogste, over te dragen en om de verlangens van de persoonlijkheid en de verlangens vande dienaren van allah ondergeschikt te maken aan het verkrijgen van zijn tevredenheid.
 

de bestanddelen van de oproep naar de islam zijn in het kort als volgt:

• getuigenis van de eenheid van allah.

• geloof in het hiernamaals.

• iemands ziel heiligen en die hoog boven zonden en walglijkheden, die tot vreselijke gevolgen strekken, verheffen, daarnaast, is er de bittere noodzaak voor deugdelijke en perfecte manieren, gekoppeld aan het gewennen van zichzelf aan rechtschapen daden.

• alle zaken aan allah, de allerhoogste, toevertrouwen.

• al het voorgaande moet een natuurlijk gevolg zijn van het onwankelbare geloof in de boodschap van mohammed s.a.w. en trouw aan zijn edele leiderschap en rechtschapen leiding.

de verzen worden ingeleid met de stem van de meest verhevene, met een hemelse oproep die de profeet s.a.w. het mandaat geeft om deze ontmoedigende verantwoordelijkheid (mensen oproepen tot allah) op zich te nemen. de verzen hadden de bedoeling om hem met kracht uit zijn slaap te wekken, van zijn mantel te ontdoen en hem te onthechten van de warmte en de rust van het leven en hem dan een nieuwe weg, voorzien van ontelbare moeilijkheden, op te sturen, die een grote mate van strijd op de weg van allah vereist:

“o jij ommantelde. sta op en waarschuw.”(qs al-moeddatstsir 74: 1-2)

aanvoerend, dat, om op zichzelf te leven vrij gemakkelijk is, maar er is besloten dat jij deze zware last moet dragen; met als gevolg dat slaap, comfort of een warm bed allemaal zaken zijn waarvan het is verordend, dat ze niet in jouw woordenboek zullen voorkomen. oh, mohammed, sta vlug op, voor de strijd en het gezwoeg die jou te wachten staan; er is geen tijd voor slaap en zulke gemakken; zware verantwoordelijkheden zijn goddelijk  voorbestemd om jou ten deel te vallen en je in de tumult van het leven te sturen, om een nieuw onzeker soort overeenkomst met het geweten van mensen en de werkelijkheid van het leven te ontwikkelen.

de profeet s.a.w. slaagde er met vrij veel succes in om op te staan en zich van de nieuwe taak te kweten, hij ging voort met een gemoedstoestand van volkomen onzelfzuchtigheid, zonder ophouden strijdend en nooit verzwakkend bij het dragen van de last van het grote vertrouwen, de last van het verlichten van de mensheid en het zware gewicht van het nieuwe geloof en de strijd, meer dan twintig jaar lang, waarbij niets zijn aandacht afleidde van zijn ontzagwekkende opdracht. moge allah hem, voor ons en de gehele mensheid, met het beste einde belonen. het volgende onderzoek doet, in het klein, verslag van zijn lange strijd en het ononderbroken gevecht, dat hij leverde na het ontvangen van de verantwoordelijkheid van het gezantschap.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day