Wanneer iemand een moslim wil worden

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Wanneeriemandeen gelovige(Arabisch: Moeslim) wilwordendienthijom te beginnende shahada(Arabisch:getuigenis) af te leggenvan zijngeloofin de Ene Ware God (Arabisch: Allâh) en in zijnlaatsteBoodschapperen Profeet Mohammed (vzmh).

Dit getuigenis is Laailaahaillallaah, Muhammad-urRasoel-Allaah(Vrijvertaald: Niemandheefthet rechtop aanbiddingdan Allâh en Mohammed is de Boodschappervan Allâh.

Er komenvier aspectenkijkenbijdit getuigenis.

De kandidaat-bekeerlingmoetbeseffendat hijof zijeen verbondmet Allâhsluit, de Scheppervan de hemelenen de aarde, de Heerserover alleswat bestaat, de Majesteit en Heer.

Wat zijnde vier aspectenvan dezegetuigenis?

1steaspect: Men belijdtmet zijnhart dat de Scheppervan alledingenAllâhis. Je erkenddat Hijde Schepperis van het universummet daarinde sterren, planeten, onzezonen maan, de hemelenen alleswat haarvulten de aardeen alleswat haarvult, het gekendeen het nog onbekende. Hijis de Organisatoren Planner van allezakenen nietgebeurtbuitenzijntoelatingen wil. Hijgeeftleven en Hijneem leven. Hijalleenis de Onderhoudervan het leven en de Gevervan veiligheiden zekerheid. Dit is het getuigenisvan de “Eenheid van de Heerschappijvan Allâh”, in het Arabisch: Tauhîd-ar-Roeboebijjâh.

2deaspect: Men getuigdin zijnhart dat niemandhet rechtheeftaanbedente wordendan Allâh. Het woordaanbidding(Ar: ‘ibaadah) dekteen hele lading van begrippenin de Islamitischeterminologie: het houdtin dat enkelAllâhmag aanbeddenwordenen niemandnaastof met Hem, zoalsIsâ(Jezus) de zoonvan Maryam(Maria), Uzaïr (Ezra), Mohammed (vzmh), heilige, beeltenis, idool, zon, maanof welkesoortvan afgoden aldusooknieteen mens. Aldus zalmen enkelzijngebed, smeekbedenen vragenrichtentot Allâh, men zalvoorhulp, bijhet zwerenen elkedaadvan aanbiddingzichenkelwendentot Allâh. Geenlevendemens, laatstaandodekan enigewerkelijkehulpen beschermingbieden.

Men zalenkeldadenvan aanbiddingverrichtenzoalsAllâhdit vraagtin de Qor’aanen in de Soennahet voorbeeldvan de Profeet Mohammed( vzmh) en wat wordtverbodendoor Allâhzalmen van wegvluchtenen wat de Profeet Mohammed (vzmh) verbodenheefthiervoorzalmen ookwegvluchtenen dit om zijngeloofte bewarenen zichzelfte beschermenvan de Hel. Dit is het getuigenisvan de “Eenheid van de Aanbiddingvan Allâh”, in het Arabisch: Tauhîd-al-Oeloehiyyah.

3deaspect: Men getuigdin zijnhart dat Allâhde bestenamenheeften de besteeigenschappenzoalsHijzelfheeftgeopenbaardin de Qor’aanen zoalsonthulddoor de Profeet Mohammed (vzmh). Wijvervangendezenamenniet, nog schrijvenHem andereeigenschappentoe dan Hijzelfzichzelfheefttoegeschreven. Niemandis in enigemate in staatAllâhte evenarenin zijnnamenen eigenschappen, zezijnuitmuntendin de allesovertreffendegraad. In Soera De Consultatie(Asj-Sjoera) 42:11 “… Er is nietsaanHem gelijken Hijis de Alhorende, de Alziende.”. Dezeayabevestigdde eigenschapvan het horenen zien, zonderdit te vergelijkenmet de eigenschappenvan wezens. Dit is het getuigenisvan de “Eenheid van de Namen en Eigenschappenvan Allâh”, in het Arabisch: Tauhîd-al-Asmaawas-Sifaat.

4deaspect: Met zijnhart en zijnmonddientde nieuweMoslimte getuigen dat Mohammed (vzmh) de laatstevan de Profetenis die Allâhde mensheidheeftgestuurdmet een boodschap. De Qor’aanzegt: “Mohammed is nietde vadervan éénuwermannen, maarde boodschappervan Allah en het zegelder profeten; Allah heeftkennisvan alledingen.” De Confreranten(Al-Ahzaab) 33:40

“Wat Allah aanZijnboodschapperheeftgegevenals buitvan het volkvan de stadsgebieden, is voorAllah en Zijnboodschapperen voorde naastefamilieledenen de wezenen de armenen de reiziger, opdathet nietalleenin omloopmogezijntussende rijkenonderu. En wat de boodschapperu ookmogegeven, neemthet en wat Hiju ookverbiedt, onthoudtu daarvan. En vreestAllah, zeker, Allah is strengin het straffen.” De Bijeenkomst(Al-Hasjr) 59:7 In dit gevalwerddoor Allâhbevestigd dat Mohammed (vzmh) als scheidsrechterwerdaangestelden aanhem gehoorzaamheidverschuldigd is.

“ Zeg: “Indien gij Allah liefhebt, volgtmij, Allah zalu liefhebbenen uwzondenvergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.”” Het Huis van Imraan(Al-Imraan) 3:31

En wat de uitsprakenvan anderenbetreftdezegetoetstte wordenaanwat de NobeleQor’aanzegten wat wijin de Soenna(de al-hadieth) terugvinden.

Wanneeriemandhiermeeakkoordgaaten zijnleven wilinrichtennaarwat de shahadainhoudtdan is hijof zijklaareen Moslim(a) te worden.

De kandidaat-bekeerlingdientvoordathijde shahadauitspreektin het bijzijnvan twee getuigen(dit dienenpraktizerendeMoslimste zijn) een stortbad(ghuzl) te nemen.

In Belgiëkan men zijnbekeerlinglatenregistrerenin het Centre Islamiqueet Culturelde Belgique – Parc du Cinquantainaire – Jubelpark 1000 Brussel Tel. 02 735 30 71.

Dit is op zichnieteen verplichting, maarwilmen de Hadj(BedevaartnaarMekka) verrichtendan heeftmen weleen bewijsvia hen nodigdat men zichbekeerdheefttot de Islam, daarzo een document wordtvereistdoor de Ambassadevan Saoedi-Arabiëom u een paspoortaf te leverenom de Hadjte kunnenverrichten.

In Nederland kan men zichwendentot het LandelijkePlatform NieuweMoslims (

Previous article Next article