1. Articles
  2. Artikels
  3. Een moslim hoort altijd optimistisch zijn

Een moslim hoort altijd optimistisch zijn

Under category : Artikels
2912 2015/02/22 2024/07/24

Op gezag van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei: “de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Maak dingen makkelijk en niet moeilijk. Verkondig vervolgens goed nieuws en mijd dingen waar men een hekel aan heeft.”


Deze Hadith is van grote invloed op de levens van degenen die werken voor de islam. Hij roept ze op tot gemak, goed nieuws en optimisme en waarschuwt hen tegen moeilijkheden, haat en pessimisme.


Men kan sommige moslims vinden, die halsstarrig zijn in hun oproep tot de islam en hardvochtig in hun spraak en manieren in die mate, dat ze hun ambities benadelen en zowel hun eigen moraal als die van anderen vernietigen. Zulke mensen spreken slechts over moeilijkheden. Dientengevolge zal eenieder die hun advies en hulp zoekt niets anders dan frustratie ontvangen.

 

Optimistische woorden.

Ik bezocht eens iemand die ziek en bedlegerig was. Ik vroeg hem hoe het met hem ging. Hij vertelde me dat hij was geregistreerd in de faculteit van techniek. Sommige voorafgaande studenten vertelden hem echter dat het studeren daar zo moeilijk was, dat niemand kon slagen. Gedurende mijn vriendschap met deze student heb ik hem altijd gekend als een hard werkend persoon, maar dit pessimisme heeft hem gefrustreerd en naar zijn bed gedreven.


Ik zei tegen hem: “Maakt het iets uit wat anderen zeggen? Geloof jij, dat iets bestudeerd kan worden, zonder te worden begrepen? Zij zeiden dit alleen tegen jou, om hun eigen falen te rechtvaardigen.” Nadat hij dit gehoord had, stond de student op zonder enige wanhoop.


Dit is het effect van optimisme; het verheft de moraal van de mensen en laat ze vooruitgang boeken.


Laten we luisteren naar de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn), toen hij onze zielen richtlijnen gaf en hen in vriendelijkheid en vrijgevigheid onderwees. de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Als een man heeft gezegd dat mensen zullen omkomen, dan zal hij degene zijn die omkomt.” [1]


De levens en groepen van de mensen zijn gevuld met complexiteit en problemen. De wijze moslim is degene die in staat is om een ziektebeeld vast te stellen en vervolgens de genezing begint met de uiterste tederheid. Iedere dag geeft hij iets meer optimisme dan de dag ervoor. Hij zal zich realiseren, dat de patiënt genezen is en de karavaan van pessimisme gaat nog steeds vol energie en enthousiasme door met haar overredingskracht. Vele onderwijzers hebben leiders van hun studenten gemaakt door hun indirecte manier van spreken. Deze woorden zijn de reden achter de vooruitgang in hun leven.


Was het niet het geval, dat de smeekbede van de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) om de islam de overwinning te geven door de handen van de meest geliefden bij Hem, (tussen ‘Umar Ibn Al-Khattab en Ibn Hisham) als gevolg had, dat de mensen aangemoedigd werden, om met elkaar te wedijveren in de oproep tot de islam?


De islamitische beschaving negeerde deze edele bedoeling niet. Hij liet sommige toegewijde mensen ziekenhuizen bezoeken, wiens ultieme bezigheid was om met elkaar te spreken, zeggende: “Kijk deze patiënt eens! Hij is werkelijk genezen.” De ander zou dan antwoorden: “Ja, kijk eens naar die rode blos op z’n wangen! Ze zijn weer helemaal helder.”


De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) verafschuwde alles wat pessimisme met zich meebracht. Dus als hij een pessimistische naam tegenkwam, veranderde hij die. Ibn “Umar zei: “’Umar had een dochter die ‘Asiyah heette. Dus veranderde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) haar naam in Jamila (mooi).” [2]


Een man bezocht eens de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn). Hij vroeg hem: “Hoe heet jij?” Hij antwoordde: “Mijn naam is ‘Asram.” De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Maar nee, jouw naam is Zar’ah.”[3]


Op de dag van Hudaybiyyah kwam Sahl onderhandelen met de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) ten behoeve van de Qoeraish. De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) was optimistisch en zei: “Voorzeker, het is makkelijk, als Allah het wil.”


Zo is het wijze leiderschap, dat redenen zoekt voor de verspreiding van optimisme. De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) walgde van personen die door een donkere bril naar de wereld keken. Dit is omdat dit het ego naar het haten en wantrouwen van mensen leidt en het verspreidt een geest van wanhoop en moedeloosheid in de maatschappij.


Begin jaren zestig werd de moslimleider Mustafa As-Siba’i ziek en zijn broeders waren zeer bezorgd over hem. Ze waren verbaasd hoe deze levendige en energieke man opeens invalide en verlamd kon zijn. De moslimleider zei tegen hen: “ Maak je niet druk. Ik dank Allah dat het slechts mijn linkerhand is die verlamd is geraakt, anders zou ik niet meer kunnen schrijven. Is het geen grote zegening, dat de verlamming mijn hersenen niet bereikt heeft om me op die manier van de zegeningen van redenatie en intellect te ontnemen?” As-Siba‘i vatte zijn verlamming op als een zegening en hij leefde een dankbaar leven onder zijn schaduw.


Ik bezocht eens een andere zieke en hij kon niet bewegen. Ik groette hem en zat een uur bij hem, tot ik zijn permissie vroeg om hem te verlaten. Hij zei tegen mij: “Vertel je broeders dat ik volledig content ben met datgene wat Allah voor mij voorbestemd heeft…Heus, ik ben noch ontevreden noch pessimistisch.”


Dit is hoe mannen zouden moeten zijn, in het veranderen van leiden en pijn in hoop, pessimisme in optimisme, moeilijkheid in gemak en beproevingen in gunsten. Op deze manier kan het leven vooruitgaan en slagen en voortdurend zijn vruchten afwerpen.


Islam is een religie van eenvoud en gemak. Europese studies bekennen, dat Afrikaanse mensen in een verhouding van drie op een de islam volgen in vergelijking tot het christendom.


Eenieder kan begrijpen dat Allah Eén is: {Zeg: “Hij is Allah, de Ene, Allah, de Eeuwigdurende Toeverlaat. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt.”}(Ichlaas 1-3)


Echter, men kan niet bevatten, dat één gelijk is aan drie of drie gelijk aan één, zoals de christenen beweren. De bedoeïen had deze zaak heel makkelijk begrepen toen hij zei: “Uitwerpselen wijzen op een kameel, voetstappen betekenen dat er iemand loopt, dus ook een hemel met stelsels en de aarde met rivieren. Zijn dezen niet allemaal een aanwijzing voor de Al-Wetende, de Al-Kennende.”


Toen het verstand begon te ruziën met het instinct over het onderwerp ‘Aqidah, dwaalden zulke hersenen af, harten werden misleid en er verschenen sekten in overvloed. Ik mocht wensen dat ze hiermee opgehouden waren, toen ze door imam Malik bevolen werden dit geruzie te mijden toen hem gevraagd werd om een van de uitspraken van Allah, de Verhevene toe te lichten: { De Genadevolle heeft Zichzelf op de Troon gevestigd.}(Taha: 5)


Hij antwoordde: “Vestigen is duidelijk, maar de manier waarop is onbekend en ernaar vragen is vernieuwing.”


Hoewel sommige mensen vernieuwing verafschuwen, laten ze alle kleine innovaties achterwege en houden ze zich bezig met deze grote innovatie. Islam is ook een religie van eenvoudige rituelen. Allah, de Almachtige zegt: {Allah belast geen ziel dan naar de ruimte van haar vermogen.}(Baqarah: 286)


{En op geen enkele wijze heeft Hij voor jullie een beperking in de religie gemaakt.}(Al-Hajj: 78)


De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) duwde de mensen zachtjes en gelijkmatig naar hun Heer. Toen hij zich realiseerde dat het voor de moslims erg moeilijk was om het vasten vol te houden op de dag van de slag van Mekka, verbrak hij zijn vasten en beval hen hetzelfde te doen, zeggende:“Het is geen rechtschapenheid om te vasten tijdens het reizen.” [4]

Toen hij anderen zag, die de gehele nacht wakker bleven om het nachtelijke gebed uit te voeren (Qiyam Al-Layl) zei hij: “ Bid als je actief bent, maat rust als je moe bent.” [5]

Hij zei ook: “Bij Allah, ik ben de meest vrezende en rechtschapene onder jullie, maar ik vast en ik breek mijn vasten, bid en neem rust en huw vrouwen. Dus, degene die zich afkeert van mijn weg (Sunnah), behoort niet tot mij.” [6]


Bovendien, wanneer de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) een man zag die uitgeput was, informeerde hij naar hem. De metgezellen antwoordden: “Hij zweerde de hadj te voet te doen.” De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) gaf het volgende commentaar:“ Waarlijk, Allah heeft geen enkel belang bij het leiden van deze persoon en hij beval hem om een wijze van transport te bestijgen.” [7]


In feite is de islam makkelijk in alle facetten. De islamitische shari’ah kwam om de buitengewone verboden wetten van alle voorafgaande wetten af te schaffen, om zo moeilijkheden voor de mensen te voorkomen. Hij compenseert voor een slechte daad eenmaal, maar een goede daad in tienvoud, of vaker. Hij stelt Laylat-ul-Qadr gelijk aan duizend maanden. Degene die vergiffenis vraagt, zijn zonden zullen vergeven worden, hoeveel er ook zijn. Een goed woord staat gelijk aan een goede daad.


De islam wees een aparte bevoegdheden toe voor de zieke en de reiziger. Er geldt geen Zakaat, Hadj of Jihad, behalve voor degenen die ertoe in staat zijn. Er wordt geen wraak genomen, behalve voor degenen die opzettelijk misdaden begaan. De essentie van alle zaken is legaliteit en reiniging. Twijfel heeft niets te doen met beoordeling. Er kan geen kwaad vergolden worden. Met moeilijkheden komt gemak. Als je gehoorzaamd wilt worden, beveel dan het haalbare. Verkondig geen beperking, afkeer, dreigementen of gevaar en berecht mensen met goed vertrouwen.[8]


De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:“ Er zijn drie dingen, waarvoor als Allah ze vindt in de mensen, Hij ze met Zijn redding begunstigt en het Paradijs zal laten betreden: vriendelijkheid jegens de zwakken, barmhartigheid jegens de ouders en rechtvaardige behandeling jegens koningen.”


Mogen de hardvochtigen vergaan

Het gemak en de tolerantie van de islam zijn niet verenigbaar met hardvochtigheid en striktheid. De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Mogen de hardvochtige fanatici vergaan.” [9]


Hij zei ook: “Voorzeker, deze religie is zo groots en complex. Dus ga er op vriendelijke wijze binnen. Voorzeker, degene die zijn rund op ruwe wijze drijft, zal noch zijn doel bereiken, noch zal hij het leven van zijn rund redden.” [10]


Dit is een van de meest geweldige en welbespraakte uitspraken die met betrekking hierop gedaan zijn. Bij de eerste moeilijkheid, zijn het degenen die hardvochtig en strikt zijn, die als eerste de religie verlaten. In Westelijke landen zijn we de prototypen van deze mensen tegengekomen die hard voor zichzelf en anderen blijken te zijn. Hun eind is echter tragisch. We zoeken onze toevlucht bij Allah tegen deze toestand!


Hoeveel van die harde mensen waren de reden van de ruinering van volkeren en landen? Hoe vaak waren zij de reden achter opeenvolgende moeilijkheden, die niet alleen de Da’wah en de moslims raakten, maar ook de kristallen gedachte en majestueuze leringen van de islam. Niemand weet wanneer deze moeilijkheden tot een einde komen, behalve Allah.


‘Aishah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Wanneer de Profeet twee mogelijkheden had, koos hij voor de makkelijkste, op voorwaarde dat het geen zonde was.” [11]


Denken de hardvochtigen dat hetgeen zij doen rechtvaardig is?

Eenieder wiens gevoelens op een lijn komen met gemak en vreugde van de islam en de leringen en manieren van de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) is een optimistisch persoon, die vertrouwen heeft in zichzelf en anderen. Zo een persoon boekt vooruitgang in zijn werk met geduld, overleg en vastbeslotenheid. Hij wordt niet verzwakt door enige moeilijkheid of verslagen door hindernissen. Dus waarom zou zo iemand zich dan pessimistisch gedragen, wanneer onze Profeet van zijn Heer een Hadith Qudsi overleverde, zeggende:“Ik ben zoals Mijn dienaar over Mij denkt. Of het nu goed of slecht is, het zal alleen voor hem zijn.” [12]


Is er in dit opzicht iets anders toegestaan dan een goede mening? Sceptici en pessimisten benijden zichzelf en verspreiden pessimisme in hun eigen harten voor anderen. Ze wantrouwen zichzelf voordat ze anderen wantrouwen. Ze hebben geen goede gedachten jegens hun Schepper.


De taak van de moslim is om goedheid, als hij daar sporen van ziet, aan te moedigen en te ontwikkelen tot het overwint. Zijn taak wanneer hij kwaad ziet, is dat hij het behandelt met rust en overleg tot hij het ontwortelt en liefde en goedheid ervoor in de plaats plant.


De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:“O mensen, er zijn sommigen onder jullie die afkeer onder de mensen veroorzaken, dus wie de mensen in het gebed leidt, laat hem het gebed verkorten, omdat hij op leeftijd is, de jongeren en anderen met verschillende excuses zullen achter je zijn.” [13]


Er kwam eens een man naar Haroun Ar-Rashid die zei:” O leider der gelovigen! Ik wil u op brute wijze waarschuwen. Dus tolereer het.” Ar-Rashid zei: “Allah heeft degene die weldadiger is dan jou bevolen om vriendelijk in zijn spraak te zijn, zelf met degene die slechter is dan ik. Hij zei tegen zijn Profeet Mozes (vrede zij met hem) die naar de farao werd gestuurd:{En spreekt tot hem zachte taal, opdat hij zich wellicht laat manen en vreest.}(Taha: 44)


In onze glorieuze erfenis, zijn er talloze incidenten die de ideale methode van de manier waarop de islam op genadevolle wijze verschillende zaken van mens en samenleving heeft aangepakt en ze tevens geëlimineerd heeft met zachtheid, samen met hun nadelen. Door zo te doen, overleverde de zondige man zichzelf aan de leiding van zijn Heer en werd één  van zijn schepselen, die zaad van goedheid en deugd in de groeiende samenleving zaaien.


Neem bijvoorbeeld Hatib Ibn Abi Balta’ah die zichzelf en de gehele moslimgemeenschap onrecht aandeed tot die mate dat de moslims tot razernij gebracht waren. De Profeet echter nam hem en vergaf hem zeggende:”Doe wat je wilt, want Allah heeft je vergeven.” In een ander voorbeeld kwam een man naar de Profeet en vroeg toestemming om overspel te plegen. De mensen scholden hem uit en walgden van zijn verzoek. De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) vroeg hem weloverwogen: “Accepteer je hetzelfde voor je zuster, je moeder of je dochter.” Hij antwoordde: ”Nee.” De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Nou, de mensen accepteren het ook niet.”[14]


Toen verrichte de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) een smeekbede voor hem. Deze man verliet de leiding van de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) niet, tot hij weer bij zinnen was en zijn reinheid herkreeg. De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) had het slechte van hem uitgeschakeld en goedheid ervoor in de plaats geplant.


Op zo’n manier verschafte de islam een genezing voor elke zaak van welke soort dan ook. Islam verving haat door liefde, kwaad door goedheid, slechte gewoonten door deugden, pessimisme door optimisme, moeilijkheid door gemak, gehate zaken door goed nieuws.


Allah, de Allergrootste zegt: {Dankzij Barmhartigheid van Allah zijt gij zacht geweest jegens hen. En zou gij streng en ruw van hart waart geweest, zouden zij uiteengebroken zijn om u heen. Vergeef hun dan en vraag voor hen vergeving en raadpleeg hen in het beleid. Wanneer gij dan vastbesloten zijt, stel dan uw vertrouwen op Allah. Allah bemint waarlijk hen die vertrouwen stellen} ( Al ‘Imraan: 159)

 

Beste moslim broeder en zuster!

Dit is de weg die voor ons door de islam en door de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) is geschetst. De verandering waar we naar hunkeren zal slechts worden vervuld door geleide manieren, vergevensgezindheid en gemak. Gedachteloze verandering zal geen goedheid of veiligheid opleveren. Dus ben jij een van hen die begrijpen?


[1] Overgeleverd door Muslim.

[2] Overgeleverd door Muslim.

[3] Overgeleverd door Abu Dawud.

[4] Overgeleverd door Al-Bukhari.

[5] Overeengestemd.

[6] Overeengekomen

[7] Overgeleverd door Al-Bukhari.

[8] Muhammad Salim Al-Bigani, Islah Al Mujtama’ (Hervorming van samenleving), p. 244.

[9] Overgeleverd door Muslim.

[10] Overgeleverd door Al-Bazzar.

[11] Overeengekomen.

[12] Overgeleverd door Ahmed, Al-Baihaqi en Ibn Hibban.

[13] Overgeleverd door Al-Bukhair en Muslim.

[14] Overgeleverd door Ahmed.

 

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day