1. Articles
  2. כל חידוש בדת סטייה מהדרך הישרה
  3. האם האסלאם דת מושלמת?

האם האסלאם דת מושלמת?

1540 2014/01/06 2024/06/20

ידוע מהדת בהכרח, שהאסלאם תם והושלם, לפי אמירת אללה ישתבח שמו: "היום סיימתי לכונן לכם את דתכם, והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת".

האסלאם כלל את כל מה שקשור לחיי האדם, ואחרי מותו. אללה אמר:"הורדנו אליך ממרומים את הספר למען יבאר כל דבר" (סורת הדבורה : 89)

 

ומה שלא הובהר בהלכה על ידי טקסט מהקוראן, המקור הראשון לחקיקה האסלאמית, הובהר במקור השני של מקורות החקיקה, והוא מעשי הנביא עליו התפילה והשלום, בין אמרה, לפעולה. או הועבר בדרך מוסמכת, כפי שאמר אללה: "אללה הוריד אליך ממרומים את הספר, ואת החוכמה ולימדך את אשר לא ידעת. כבירה היא ברכת אללה השורה עליך".

הנביא מסר את המסר, ופרע את החובות, וייעץ לאומה. אללה אמר: "והורדנו אליך ממרומים את דבר-התוכחה, למען תבהיר לאנשים את אשר הורד אליהם".

ואין מה שהוא טוב אלא הדריך אליו הנביא את האומה שלו. גם אין רע אלא הבהיר אותו והזהיר ממנו. הנביא אמר: "לא היה נביא לפניי אלא שהוא היה חייב להדריך את אומתו לטוב שהוא יודע, ולהזהיר אותה מהרע שהוא יודע". (מסופר על ידי מוסלם).

ומי שלא חושב כך, נחשב לכופר לפי הטקסט הקוראני, שמוחמד עליו התפילה והשלום קיבל.

מי שמכניס חידושים לדת אללה, חושב שהדת חסרה ולא הושלמה, וחושב שהוא מבקש על ידי חידושיו להשלים את מה שחסר בדת?!

הוא גם מאשים, דרך חידוש זה, ודרך מה שהכניס לדת, את הנביא עליו התפילה והשלום בבגידה, ואי השלמת השליחות שהוטלה עליו. הוא, כאילו, טוען שהאסלאם צריך את החידושים האלה שהנביא לא שם לב אליהם, חס ושלום- כדי להשלים בהם את מה שחסר. הנביא אמר: "השארתי אותכם על הלבן, הלילה כמו היום, מי שמהם מתרחק הוא גמור".

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day