1. Articles
  2. כל חידוש בדת סטייה מהדרך הישרה
  3. מהו חידוש ?

מהו חידוש ?

1577 2014/01/08 2024/06/20

כדי לעמוד על פירוש החידוש, אנו חייבים לדעת מהי דרך הנביא (סונה)?

 

דרך הנביא (הסונה): (היא מה שהנביא וחבריו היו עושים ומאמינים). אלחאפט' בן רגב ז"ל אומר: הסונה היא הדרך שאנו שאנו הולכים בה, כולל עשיית מה שהנביא והארבעת הח'ליפים הראשונים עשו, מאמונות, מעשים, אמרות. זו היא הסונה השלמה.

 


להחזיק בסונה בעבודה, בדיבור, באמונה, חובה לפי מה שאמר אללה: "שליח אללה היה הדוגמה והמופת לכם, לכל המייחל לאללה וליום האחרון". (סורת אלאחזאב: 21)

 


וגם לפי צוואת הנביא לאומה להחזיק בדרך שלו, ולעקוב אחרי הצעדים שלו. הוא אמר: "אני ממליץ לכם ליירא מאללה, ולשמוע ולציית אפילו לעבד אתיופי. מי שיחיה מכם יראה הרבה שינויים. אני ממליץ לכם להחזיק בדרך שלי, ובדרך של הח'ליפים הראשונים המודרכים. החזיקו בה טוב מאוד, ותיזהרו מהדברים החדשים, כי כל חדש הוא חידוש, וכל חידוש הוא שולל. (מסופר על ידי בן חבאן).

 


שייח' האסלאם בן תיימיה ז"ל אומר: .... מוחמד עליו התפילה והשלום נשלח אל כל אחד מבני אדם, ולשדים, בעלי ספר, ולא בעלי ספר, בכל מה שקשור לדתו, מדברים גלויים לעין, והסמויים, באמונתו, ועובדותיו, ודרכיו, והלכותיו, כי אין אמונה בלעדי שלו, ואין אמת בלעדי שלו, ואין דרך בלעדי שלו, ואין הלכה בלעדי שלו. אין אדם מהבריות משיג את מרוצת אללה ממנו, ואת גן עדן שלו, אלא דרך ללכת בעקבותיו בכל דבר בגלוי ובנסתר.

 

 

ברחשי הלב, ואמונותיו. ודיבורי הלשון, ומעשי האיברים. ואין לאללה צדיק אלא מי שציית לו בגלוי ובנסתר, והאמין לו לכל מה שסיפר על מה שלא ידוע לו. והקפיד על עבודתו בה חייב את הבריות לעשות ולהתרחק ממה שאסר להן לעשות ... ומי שמאמין שמי שלא ממלא את ההתחייבויות שלו, ושלא עוזב את האיסורים, הן הוא שפוי או משוגע, מי שחושב שהוא נחשב לצדיק, ומהמצליחים ומעובדי אללה הטובים, וחייליו המנצחים, הקודמים, המקורבים, שאללה מעלה את מקומם דרגות על ידי המדע והאמונה, למרות שהוא לא ממלא את ההתחייבויות, ולא עוזב את האיסורים. החשיבה היא לשליטת בן אדם כמוהו, כופר בדת האסלאם, וחוזר בשאלה. לא יעיד שמוחמד הוא שליח אללה, אלא אומר שמוחמד משקר במה שהוא היה עד לו, כי מוחמד סיפר שצדיקי אללה, הם היראים, המאמינים. אללה אמר: "ידידי אללה לא יפול עליהם פחד ולא יצטערו" (סורת יונס: 62) ויראת אללה, היא שהאדם יציית לאללה, ויבקש את רחמיו, ויעזוב את העוון שהוא עושה בפניו. ושהאדם יפחד מהעוהש של אללה. ואין אחד שמתקרב אל אללה אלא על ידי להתפלל לו, ולמלא את כל התחייבותיו כלפיו. אללה אמר: "כל עבד שמתקרב אלי על ידי מה שחייבתי אותו לעשות, ולקיים את התפילות השוליות, עד שאֹהב אותו " לפי סחיח אלבוח'ארי. אללה גם אומר: "הוי אנשים, בראנו אותכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם, ואולם הנכבד מכולם אצל אללה הוא הירא שבכם. (סורת החדרים: 13)

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day