1. Articles
  2. כל חידוש בדת סטייה מהדרך הישרה
  3. דעות כמה מדענים ופרשנים בקילול החידושים

דעות כמה מדענים ופרשנים בקילול החידושים

1557 2014/01/09 2024/06/20

   ·עומר בן אלח'טאב אמר: תיזהרו מבעלי הדעות, כי הם האוייבים של מנהגי הנביא, התעייפו מלדעת את אמרות הנביא, והעדיפו להגיד את דעותיהם. (פתח אלבארי)


בן עבאס אמר בפירושו לדברי אללה "ביום שבו ילבינו פנים, וישחירו פנים. אלה שפניהן הלבינו" הם בעלי הסונה, והקבוצה שלהם. אלה שפניהם השחירו הם בעלי החידושים בדת.


עומר בן עבד אלעזיז ז"ל אמר: הנביא עליו השלום שם הוא והשליטים אחריו מנהגים, מי שעושה אותם מאמין לספר של אללה, והשלמה לציות לאללה, וכח לדת אללה, אין אחד שיכול להחליף או לשנות, או להסתכל אל מה סותר אותה, ומי שמחקה אותה הולך בדרך הישרה, ומי שיבקש מהם עזרה ינצח, ומי שהולך נגדה והלך בדרך שלא של המאמינים, אללה נותן לו מה שירצה, וגיהנום יהיה סופו הרע.


       ·אלפוצ'ייל בן עייאצ' ז"ל אמר: אם תמצא אחד שמחדש בדת הולך בדרך, סע בדרך אחרת. בעל החידוש אללה לא מקבל את עבודתו. מי שעוזר למחדש מסייע להריסת האסלאם.


       ·סופייאן אלת'וורי ז"ל אמר: החידוש קרוב ללב של השטן יותר מהעוון, כי העוון אפשר לא לחזור אליו אחר כך, אבל החידוש לא.


בן אלקיים ז"ל אמר: אם הלבבות יהיו עסוקים בחידושים, יזניחו את המנהגים של הנביא

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day