1. Articles
  2. הנישואים של הנביא
  3. החביבות של הנביא עם נשותיו

החביבות של הנביא עם נשותיו

Auther : Ahmad kasem El Hadad
132242 2007/11/02 2024/04/24

 

החביבות שלהנביאעםנשותיו

אחת הצורות של אדיבותהנביאעליוהשלוםעםאשתו היא הקריאהלבתהזוגבשםהאהובביותרעליה, אנחנויכוליםלראותאתזהבחייושלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםשהיהקוראלגברתעאישהירציהאללהבשם "עאיש", הוא אמר בחדית': הוי עאיש זההמלאךג'ברילאומרלךשלוםעליכםוהיאענתה: עליוהשלוםוהרחמיםשלאללהוברכותיו, אתהרואהמהשאנילאיכולהלראות(התכוונהלנביאמוחמדעליובירכתאללהושלום). מסופרעלידיגברתעאשה.

הנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםהיהקוראלגברתעאשהבשם"חומיירא" פירושושלהשםהזהבהתאםלמהשנזכרבספרושלאבןכת'ייר(הסוף) היאהאישההלבנה. הנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםנהגבעדינותעםהגברתעאישהוקראלהבשמותהיפים. הגברתעאישהירציהאללהדיווחהלגביהצוםכי"הנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםהיהמנשקאחתנשותיובעתהצום, ולאחרמכן  גברתעאישהירציהאללהצחקה".

הגברתעאישהדיווחהכיהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםאמרכי: " האדםהטובביותרשבמאמיניםהואהטובביותרבהתנהגותוובנדיבותיולאשתו" מסופרעלידיגברתעאישהירציהאללה.

החדית'יםהאלהמבהיריםלנוכיצדהתנהגהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםבחביבותובאדיבותעםנשותיו. 

אחתצורותהחביבות עםבתהזוגהיאלהאכילאותהבידיך, הנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםאמר כי" מהשאתהמוציאעלמשפחתיךנחשבלצדקהאפילולגימתהאוכלשאתהשםבפהשלאשתך".

כולנוקוראים  עלתולדותחייושלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםבתחומיהחינוך, הדת, הפוליטיקה, המלחמהאוהכלכלה  אלאשישנםמעטכתיבותשנכתבואופורסמואודותחייוויחסיושלהנביאמוחמדעליוהשלוםבביתשלועםנשותיו, מישמבחיןבאופןמדויקביחסיםהמשפחתייםבחייושלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםיגלהשישנםערכיםרביםשאנחנוזקוקיםלהםמאודבמציאותהעכשווית. הערכיםהאלהיתרמוליציבותבתינוובחיזוקחייהנשואים, במאמרזהאנחנומבהיריםכמהדוגמאותשמעידיםעל  הערכתווכבודושלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםלרגושתיהןשלנשותיו.

האופיהמיוחדשלהגברמכתיבהלודרךמסוימתלבטאאתרגשותיובנגודלאישה. האישהמביעהאתאהבתהבמיליםכגון: אניאוהבתאותך, אנימתגעגעתאליךוכו, הגברמביעאתאהבתועלידיעבודהוייצורולעתיםרחוקותעלידימילים. אםהגבררצהלספרלאשתושהוא אוהבאותה, אזהואקונהבשבילהמשהואומביאקצתאוכל, משקאותאורהיטים. הדברזהבתורביטויאהבהמבחינתהגברים.

זהבהחלטנחשבלאופישלילימבחינתהגבר, הנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםהתגברעלהתכונההשליליתהזאת, הנביאמוחמדעליוהשלוםנהגלהביעאתאהבתוותשוקתולגברתעאישהירציהאללה, משמעותהדברשהנביאעליוהשלוםהיהמפנקאתאשתוהגברתעאישהירציהאללהומביעלהעלאהבתו. בןעסאקרסיפרכיגברתעאישהירציהאללהאמרהכיהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםאמרלה:"האםאתרוצהלהיותאשתיבעולםהזהובעולםהבא, היאאמרה:כן, הנביאמוחמדעליוהשלוםענה: אתאישתיבעולםהזהובעולםהבא".

איךיהיהמצברוחהשלגברתעאישהירציהאללהכאשרתשמעאתהמיליםהאלהשמעניקותלהאתהביטחון, ביטחה, אהבהוחיבהבעולםהזהובעולםהבא?

אלעאסבןאלרביעבעלהשלזינבבתושלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםאשרעזבאתמכהכדילברוחמדתהאיסלאם, היאשלחהלוכדילחזורלמכהולהמיראתדתולאיסלאם, הואשלחלהאגרתנזכרבה:" אנינשבעבאללהכאיננירואהבאבאשלךנאשם, וכיהדברהאהובעליביותרהואללכתאיתךבדרךאחת, אלאשאנישונאשהאנשיםיגידושבעלךעזבאתעמו, האםתסלחילי". מתבררמהאגרתכיבןאלרביעהיהאוהבאתזינברוצהלהיותבדרךאחתאיתהבנוסףשהואלאאוהבשהאנשיםידברועליובצורהשתטרידאותהובסופהשלהאגרתהואמבקשממנהלסלוחלו, כתוצאהלאהבההזאתזינבהצליחהללכתאליוולחזוראיתובעודשהמיראתדתולאיסלאם.

לכן, אנומקוויםשבניהזוגיתנהגוזהלזהעלבסיסשלכיבוד, כיווןשהכיבודבתורהסודשלהיציבות  בחייהנישואים.

איזהחיינשואיםיפיםאםבניהזוגהתנהגוזהלזהכמושהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםהתנהגלנשותיו, אנונזקקייםלדפדףבתולדותחייושלהנביאמוחמדעליוהשלוםכדילגלותאתהתיאוריותהיפותביותרבאומנויותשלחייהנשואים. 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day