1. Articles
  2. הנישואים של הנביא
  3. ההידור, הקישוט והבישום לבת הזוג

ההידור, הקישוט והבישום לבת הזוג

Auther : Ahmad kasem El Hadad
113909 2007/11/02 2024/07/21

 

ההידור,הקישוטוהבישוםלבתהזוג

 

אישהמוסלמיה שאלהאת הגברתעאישהירציהאללהיתעלהאודותהדברהראשוןשהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםעושהכאשריכנסלביתו.הגברתעאישהירציהאללהאמרה"הסיוואק'" המחצצה. 

אנשיהמדעהמוסלמיםסיפרועלהתועלתשלהדברהזהכאשראמרוכיהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםהיהעושהאתזהכדילנשקאתנשותיוכשיחזורהביתה.

אלבוכריסיפרכיגברתעאישהאמרהכיהיתהמבשמתאתהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלום, ראשווזקנו, גברתעאשההיתהמסרקתאתהשיערשלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםאפילואםהיתהנידה.

החדית'יםהנזכריםלעילועודאחריםמבהיריםאתשיטתושלהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםבענייןההתייפותוהקישוטבפני נשותיו. עכשיוישנםאנשיםשאינםמתייפים  לנשותיהם, בנוסףלריחהרעשלהאנשיםהמעשנים, כמהלאמתענייניםאודואגיםלגופם, הריחשלבתיהשחי, בגדים, שיערוציפרונים, האנשיםהאלהמזניחיםאתהקישוטוההידורעבורנשותיהם.

לנשיםישהזכויותלראותולהריחכלטובמבעליהן, הגבריםחייביםלקחתאתהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלוםלדוגמהבענייןהזה, אזתראואיךשהדבריםהאלהמגדליםאתהאהבהביןבניהזוג.

אללהישתבחשמוויתעלהאומרבספרוהנשגב:"נשיםאשרהוכרזומגורשותימתינושלושהמחזורינידה, ואינןרשאיותלהסתיראתאשרבראאללהברחמיהן, אםמאמינותהןבאללהוביוםהאחרון. לבעליהןשמורההזכותלהשיבןתוךכדיפרקהזמןהזה, אםירצובשלוםבית. הןזכאיותלדרךארץכשםשהןחייבותבה, ואולםהגבריםעוליםעליהןבדרגה, ואללהאדירוחכם" (סורתהפרה: 228).

בןעבאס  אמר: " אנימתקשטלאישתיכמושמתקשטתליכפישאללהישתבחשמוויתעלהציווהבספרוהנשגב: " הןזכאיותלדרךארץכשםשהןחייבותבה, ואולםהגבריםעוליםעליהןבדרגה, ואללהאדירוחכם" (סורתהפרה: 228). אישהבאהלעומרבןאלח'טאבוביקשהממנולגרשאותהמבעלה, כאשרהח'ליףעומרראהאותוידעאתסיבתהשנאהשלאשתוכלפיו, הח'ליףעומרהורהלולהתרחץ, לנטולאתהצפרונייםשלו, לספראתהשיערשלוולהחליףאתהבגדיםשלו. כשארהאישהראתהאתבעלהלאהכירהאותו  וסלדהממנובהתחלה, לאחרמכןהיאהכירהאותוווויתרהעלהרעיוןשלהגירושין, הח'ליףעומראמר: תעשולהןכך, אנינשבעבאללהשהןאוהבותשתתקשטולהןכמושאתםאוהביםשיתקשטולכם.

יחיאבןעבדאלרחמןצייןכיראהאתמוחמדבןאלחנפילבושמעטהאדומהבעודשזקנומטפטףבושםוריחניחוח, יחיאשאלאותו: מהזה?, הואענהלושאשתוהיאאשרעטפהאותובמעטהזוובשמהאותוכיווןשהןאוהבותשנתייפהלהןכפישאנואוהביםשיתייפולנו, דברזהנזכרבספרושלאלקורטבי.

קוראיםיקריםבואוללמודאתאמנויותתעשייתהאהבהמהנביאמוחמדעליובירכתאללהושלום, מנשותיו, חבריווחסידיוירציהםאללה. ולישםמהשאתםרוציםלראותמנשותיכםעלעצמכםכדילחזקאתכליחסיהאהבהולחיותחייםמאושרים...

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day