1. Articles
  2. Het verhelpen van onbegrip
  3. Leert de Qor’an ons geweld?

Leert de Qor’an ons geweld?

Under category : Het verhelpen van onbegrip
6877 2009/05/31 2024/06/24
Article translated to : English Español

leert de qor’an ons geweld?

wanneer wij als moslims verklaren dat de islam een religie van vrede is, proberen we niet iets redeloos te bewijzen of een kruiswoordpuzzel op te lossen. we verklaren juist een feit dat wordt gesteund door uitgesproken aanduidingen en onbetwistbare bewijzen. we hoeven dit feit niet te verklaren, omdat de islam op zichzelf al voor zichzelf spreekt in termen van diens strekking, diens nobele leerstellingen en de kern van diens boodschap die door alle profeten die door allah aan de mensheid werden gestuurd, werd overgebracht.

haat is zeker niet goed voor geen enkele persoon.wij als moslims, haten de niet-moslims niet, of het nu christenen zijn, joden, hindoes, boeddhisten of volgelingen van welke religie dan ook, of helemaal geen religie volgend. onze religie staat het ons niet toe een ander onschuldig mens te doden, ongeacht wat zijn religie is. het leven van ieder mens is heilig volgens de leringen van de qor’an en de leiding van onze gezegende profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem en met alle boodchappers van allah).

over het verbod van moord, zegt de qor’an:

…en doodt niet de ziel die allah heilig heeft gemaakt, tenzij volgens het recht. dat is wat hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen.)  (al-an`am 6:151)

allah de almachtige zegt in een ander vers van de qor’an:

( en doodt geen ziel waarvan allah (het doden) verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht en wie onrechtvaardig gedood wordt: wij hebben zijn erfgenaam een bevoegdheid gegeven; maar overdrijft niet bij het doden. voorwaar, hij wordt geholpen.(door de wet)  (al-israa' 17:33)

volgens de qor’an, is iemand doden zonder rechtvaardiging als het doden van de gehele mensheid, en het redden van een leven een daad is die zo goed is als het redden van de gehele mensheid. dit wordt verteld in het volgende vers uit de qor’an, dat zegt:  

[ daarom hebben wij de kinderen van israël voorgeschreven dat voor wie een ziel doodt – niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde – het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen deed leven. en waarlijk, en onze boodschappers kwamen tot hen met duidelijke tekenen, velen van hen (de kinderen van israël) waren daarna overtreders op de aarde. ] (al-ma'idah 5:32)

hoe kan het dan dat de qor’an zegt : (en doodt hen waar jullie hen ook aantreffen …) zoals dit wordt genoemd in soera al-baqarah (2:191) en in soera an-nisaa' (4:89)?! het antwoord is simpel: je zou deze verzen in hun tekstuele en historische context moeten lezen. je moet het hele vers lezen, en nog beter is om een aantal voorgaande verzen te lezen en een aantal die erna komen. de juiste context van het vers in soera al-baqarah is als volgt:

( en strijd op de weg van allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. voorwaar, allah heeft de overtreders niet lief.

en dood hen waar jullie hen ook aantreffen en verdrijft hen zoals zij jullie hebben verdreven. en fitnah (oproer en onderdrukking) is erger dan doodslag. en bestrijdt hen niet bij de masdjid al harâm (de gewijde moskee in mekka) totdat zij jullie daar bestrijden; als zij jullie dan bestrijden: doodt hen dan. zo is de vergelding voor degenen die het geloof verwerpen.

maar als zij ophouden, voorwaar, dan is allah meest vergevensgezind, meest barmhartig.

 en bestrijd hen tot er geen fitnah (oproer en onderdrukking) (meer) is en de godsdienst aan allah behoort, maar als zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers.

de gewijde maand om de gewijde maand, (in) de gewijde (plaatsen en maanden) geldt de qisash (wet van gelijkheid). wie dan tegen jullie overtreedt, overtreed dan tegen hem in dezelfde mate waarin hij tegen jullie overtreedt.  en vreest allah en weet dat allah met de rechtgeleiden is.)  (al-baqarah 2: 190-194)

en ook, hierna volgend, het vers uit soera an-nisaa’ binnen de juiste context:

( zij verlangen er naar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn. neemt dus geen vrienden uit hun midden totdat zij uitwijken op de weg van allah. en als zij verraderlijk blijken te zijn, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. en neemt uit hun midden geen vrienden en geen helpers.

behalve degenen die zich aansluiten bij een volk, waarmee jullie een wederzijds verdrag hebben, of (zij) die tot jullie komen met een beklemd gemoed omdat zij tegen jullie zouden moeten strijden. indien allah dat gewild had, had hij hen over jullie kunnen laten heersen, of jullie laten doden. daarom, als zij zich van jullie afzijdig houden en niet tegen jullie strijden en jullie vrede aanbieden, dan heeft allah voor jullie geen weg tegen hen geopend (om hen te doden).

jullie zullen anderen vinden, die wensen voor jullie veilig te zijn en voor hun volk: iedere keer dat zij weer op de proef gesteld worden, keren zij daarheen (veelgoderij) terug. indien zij jullie niet met rust laten en (geen) vrede aanbieden en (niet) afhouden: grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook aantreffen. en zij zijn degenen ten aanzien van wie wij een duidelijk argument verleend hebben.]  (an-nisaa' 4: 89-91)

wie geeft er in deze verzen de vrije toestemming om iedereen en overal te doden?! deze verzen werden geopenbaard door de almachtige allah aan de profeet mohammed (vrede en zegeningen zijn met hem) op een tijdstip dat de moslims met regelmaat aan werden gevallen door de ongelovigen van mekka. ze maakten de moslimgemeenschap van medina bang. om de huidige termen maar eens te gebruiken, zou je kunnen zeggen dat er constant terroristische aanslagen waren op medina, en in deze situatie werd aan de moslims toestemming gegeven om tegen de “terroristen” terug te vechten. deze verzen zijn niet een toestemming voor “terrorisme”, maar een waarschuwing tegen “terroristen”. maar zelfs in deze waarschuwingen kunnen we duidelijk zien hoeveel de nadruk wordt gelegd op beperking en zorgvuldigheid.

het is belangrijk dat we de religieuze teksten in hun juiste context bestuderen.als deze teksten niet in hun juiste context worden gelezen, kunnen ze gemakkelijk worden gemanipuleerd en vertekend. het is waar dat sommige moslims deze verzen voor hun eigen doel manipuleren. maar dit is niet alleen het geval bij islamitische teksten, maar ook bij teksten van andere religies. ik kan talloze verzen uit de bijbel citeren die erg gewelddadig lijken als ze uit hun historische context worden genomen. deze bijbelteksten zijn door vele gewelddadige joodse en christelijke groeperingen misbruikt. de kruisvaarders gebruikten hen tegen moslims en joden. de nazi’s gebruikten ze tegen de joden. en nog niet lang geleden, gebruikten de servische christenen ze tegen de bosnische moslims. en vandaag de dag gebruiken de zionisten ze dagelijks tegen de palestijnen.

laat me hier een paar van zulke verzen uit het oude testament en het nieuwe testament noemen:

"wanneer u de heere, uw god, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de hethieten, en de girgasieten, en de amorieten, en de kanaänieten, en de ferezieten, en de hevieten, en de jebusieten, zeven vlken, die talrijker en machtiger zijt dan gij;

en de heere; uw god, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen volkomen verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn.(deuteronomium 7:1-2)

"wanneer gij nadert tot een stad om ertegen te strijden, zo zult gij haar de vrede toeroepen. en het zal geschieden, indien zij u vrede zal antwoorden, en u opendoen, zo zal al het volk, dat daarin gevonden wordt, u schatplichtig zijn, en u dienen. doch zo zij geen vrede met u zal maken, maar krijg tegen u voeren, zo zult gij haar belegeren. en de heere, uw god, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards. behalve de vrouwen, en de kleine kinderen en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten de buit van uw vijanden, die u de heere, uw god, gegeven heeft.… maar van de steden van deze volken, die u de heere, uwgod, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft." (deuteronomium 20:10-17)

"nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging van de man een man bekend heeft. doch laat al de kinderkens van vrouwelijk geslacht, die de bijligging van de man niet bekend hebben, voor u leven." (numeri 31:17-18)

zelfs in het nieuwe testament lezen we de volgende bewering die aan jezus wordt toegeschreven, wanneer hij tegen zijn discipelen zegt:

”want ik zeg u dat een ieder, die heeft, zal gegeven worden; maar van hem, die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.” (lukas19:26-27)

 

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day