1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. האימונה במלאכים של אללה

האימונה במלאכים של אללה

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

הדבר השני שהנביא צווה עלינו להאמין בו אחרי האימונה באללה יחד ויחיד, הוא המלאכים. התועלת הגדולה לאימונה הזאת, היא שהאימונה באיחוד תיטהר מפגני עבודת האלילים וסכנותיה.

כבר ידעת שעובדי האלילים שתפו עם אללה שני סוגים של הבריות: סוג אחד, הבריות שיש להן ישות גופנית והן נראים לעין, כמו השמש והירח, הכוכבים והאש, המים וגדולי האנשים ועוד. וסוג אחר של בריות שאינן נראות, מסדרות את ענייני העולם מאחורי מסתורים, מהן ששולחות את האוויר והרוחות, מהן שמניעות את העננים ומורידות הגשמים, ומביאות את האור. הבריות מהסוג הראשון, שהן נראות מול האדם, תיכחש האלוהות שלהן כאשר תאמר "אין אלוה מבלעדי אללה". אבל הסוג השני של הבריות שהן אינן נראות, או מוחשות, הן אשר ימצאו חן בעיני עובדי האלילים, ורואים בהן אילים ונעבדים לעצמם, או בני אללה, והם מציירים להן תמונות מדומינות, משתחווים להן, יקיימו להן את הנדרים. לכן האיסלאם הראה אימונה אחרת נפרדת, כדי שיתעלה באימונת היחוד מהסעיף השני הזה של עבודת אלילים.

השליח הראה לנו כי הבריות האוריות האלה אשר כמה אנשים רואים בהן אלים להם או עושים מהן שושלת של אללה, הם המלאכים של אללה, אין להם שום קשר באלוהותיו, הם נשמעים למרותו של אללה ולא מסרבים את הצווים שלו, אללה מנהל בהם מלכותו, מבצעים את הצווים שלו בדיוק, לא יכולים לעשות שום דבר בעצמם, אינם יכולים להציע שום דבר לאללה בזכות כוחם, אין ביכולתם להמליץ אליו באף אחד. איזו שפלות ובושה לבן אדם שיעבוד אותם או יסתייע בהם, אללה שחווה אותם לאדם עליו השלום ביום בריאתו, והעניק לו מדע שלא העניק להם, ועשהו ח'ליף לו בארץ. איזו בושה לבן אדם שישתחווה למלאכים אשר השתחוו לו לפני כן.

הנביא אסר עלינו שנעבוד את המלאכים ונשתפם באלוהותיו, מחד גיסא, ומגיסא אחרת הראה לנו כי המלאכים האלה הם עבדי אללה הנבחרים, הם הגונים מחטאות ועוולים, והם נבראו על שלא יסרבו צוואותיו של אללה, ויבצעו כל שיצווה בו, הם עומדים תמיד בעבודה. אללה בחר מהם מלאך נדיב- הוא גבראל עליו השלום- יורד בהשראה על שליחיו ונביאיו. הוא שהוריד את הקוראן על נביאו מוחמד עליו ברכה ושלום. מן המלאכים האלה מי שמלווים את האנשים בכל עת, ורואים את מעשיהם, טובים או רעים, שומעים ורושמים כל שהם אומרים הן טוב והן רע, יש אצלם מירשם לפעולות כל אחד באנשים ודבריו, ומציגים אותו מולו ביום שיקום בו בין ידי אללה בבית המשפט שלו, ויעידו בכל שכבר בא בו בחיים האלה הן טוב והן רע בגלוי או בסתר.

אבל האמת של המלאכים ואיך נבראו לא נודעת לנו, אך צווינו שנאמין בישותם, ואין דרך לידיעת האיכות שלהם, אם נמציא מה שהוא על איכות בריאתם מאצלנו, זאת היא הבורות האמיתית, אם נכחיש המצאותם, תהי זאת הכפירה בפני עצמה, כי אין אמתלה לאף אחד בהכחשה הזאת ואין שום  מובן להכחיש יישות המלאכים אך ורק הכחשת הנביא. באמת אנו לא מאמינים בקיום המלאכים כי הנביא הוא הנביא הצודק שצווה אותנו שנאמין בהם.


 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day