1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. האימונה באחרית הימים

האימונה באחרית הימים

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

אחרית הימים, הדבר החמישי שצווינו להאמין בו.

מה שצריך להאמין בו על היום הזה הוא:

1-  אללה ישמיד את העולם הזה, וכל הבריות שבו ביום שמוכר בשם אחרית הימים.

2-  הוא מחייה אותם עוד פעם, יאסוף אותם אליו, זה הוא יום ההחייאה והאסיפה אליו.

3-   יועלו לבית המשפט של אללה, כל מעשי האנשים הן טוב והן רע בחייהם בעולם, בלי תוספה או חסרון.

4-  אללה ישקול לכל אדם מעשיו הטובים והרעים, מי שתטה כף מעשיו הטובים יסלח לו, ומי שתטה כף מעשיו הרעים נענש.

5-  אשר יסלח להם ייכנסו לגן עדן, ואלה שמעניש אותם ייכנסו לגיהנום.

הצורך להאמין באחרית הימים:

     הנביא מוחמש הגיש את רעיון האימונה באחרית הימים על האנשים כפי שעשו שאר הנביאים והשליחים, והאימונה בה עודנה אחת תנאי האיסלאם בכל הזמנים, והנביאים כולם כיפרו את הבלתי מאמינים או מפקפקים בה, כי אין שום מובן לאימונה באללה, בספריו ושליחיו ללא האימונה הזאת. זה דבר ברור ואין בעיה בהבנתו. כי אם נדרשת לעשות דבר מה, השאלה הראשונה שתעלה במוח שלך היא:" מה היא התועלת אם אני אעשה אותו? ומה הוא הנזק אם לא אעשה?" למה השאלה הזאת תעלה במוח שלך?

האדם רואה בטבעו הקודם, כי אין טעם בדבר שאין בו תועלת לו. לשם כך את לא תעשה שום דבר אם אתה לא מאמין שיש לו תועלת לך או לאחרים. זהו מצב החשש. כל דבר שתחשוש כי לא יהיה יעיל, אתה תשתדל לעשות אותו. הביט אל הילדים למה הם שמים את ידיהם באש? כי אינם יודעים בוודאות שהאש דבר משריף, ולמה הם בורחים מהשעורים שלהם? כי הם לא מבינים את התועלת של המדע שההורים מנסים לשכנעם בה. גם האיש שלא מאמין באחרית הימים, רואה שהאימונה באללה ומשמעת להוראותיו בעולם הזה היא הבל אין בה תועלת. אין תועלת בעיניו למשמעת לאללה ולא נזק לאי משמעת לו. איך ידאיג עצמו ויכריח אותה למשמעת להוראותיו של אללה, וספריו? אם הוא מאמין באללה, אין מובן לאימנותו, כי לא נשמע לאללה ולא יילך בחייו לפי רצונו.

הדבר לא נסתיים רק כך, כי הכחשת האדם לחיים בעולם הבא או הודאתו בה יש לה השפעה מרחיקת לכת על חייו, כי מטבע בריאתו של האדם- כפי שהבהרנו לעיל- שלא ישאף לעבודה או יפנה עורף לה אך ורק במידת התועלת או הנזק שלה. איך אפשר למי שעיניו לא רואות את התועלת המיידית הזאת או נזקה, שיהיה פעיל בעבודה טובה אין לה תועלת בעולם הזה, או יתרחק מעבודה רעה שאינו פוחד שתביא לו נזק בעולם הזה? אבל מי שעיניו רואות תוצאות הפעולות ולא יעמוד על מופעותיהן, שלא יראה תועלת או נזק שלה אך ורק דבר חולף, לכן יעדיף את הצדק על פני השקר והטובה על פני הרע, תוך תשומת לב לתועלת או הנזק הנצחי שלה, לו היה הטוב חוזר לעצמו בנזק גדול והרעה בתועלת רבה בעולם הזה, הביט בהבדל הגדול שבין שני האנשים האלה. הטובה בעיני הראשון היא התועלת בחיי העולם הנכלה הזה, כמו יזכה בהון, ארץ או יציאת שם, נועם דברים בין האנשים, הונאה או שמחה או קצת מהשבעת תאוות נפשו. הרעה אצלו היא מה שיווצר, או חושש שיווצר דבר רע בעולם הזה, כמו גרעון בכספים והנפשות, עונש הממשלה, פגם בבריאות, עציבה או שעמום. בעוד הטובה בעיני השני היא הדבר המרצין אללה, והרע הוא מה שאין בו תועלת בעולם הזה ונפגע בכל הנזק שבה, מוודה כי אללה יתן לו תועלת נצחית אצלו בעולם הבא, והרעה היא רעה בכל פנים, אם לא טעם או לא פחד לטעום הרעה שלו בחיים האלה, ומצא בה תועלת רבה, ויודע בוודאות כי אם לא נענש על מעשיו הרעים בעולם הזה, אין מנוס ממנו בעולם הבא.

לפי שני הכיוונים השונים האלה, האדם יבחר באחד משני דרכים שונים בחייו: מי שלא מאמין באחרית הימים, אי אפשר לו ללכת צעד אחד בדרך של האיסלאם, אם האיסלאם אמר לו:" תן לעניים והמסכינים צדקה מהונך למען פניו של אללה" הוא יאמר: הצדקה מפחיתה מהון שלי, על כן אני אקח ריבית עליו במקום לשלם צדקה, ואלך לבית המשפט בתלונה מאלה שנלווים ממני, כאשר ישפט לי בית המשפט, אפקיע כל הבתים שלהם על רהיטיהם. ואם אמר האיסלאם: "אמור את הצדק ועזוב את אמירת הסלוף ולו היה בצדק נזק כבד ובשקר תועלת רבה", יאמר: למה אמשר על הצדק והוא יביא אותי לנזק, ולמה אתרחק משקרים אם יובילו תועיל לי? הוא יילך בדרך שומם וימצא בו דבר יקר, יאמר לו האיסלאם:" אין זה שלך, אינו מהונך לכן אל תקח אותו והחשירו לבעלו החוקי" הוא יאמר: למה לא אקבל דבר בא אלי במקרה, ללא עמל וללא מחיר? אין בדרך הזו מי שראה אותי או ילשין בי אצל המשטרה, או יעיד נגדי בבית המשפט, או ישמיץ שמי בין האנשים, מה עלי אם אקח את הכסף הזה ואשתמש בו לטובתי? ובסך הכל: האיסלאם מדריך אותו לדרך הישר בכל צעדי חייו, והוא מתנגד לו, ובוחר רק בדרך שהוא ירצה בו, כי הערך של כל דבר באיסלאם יהיה לפי התוצאות הנצחיות שלו בעולם הבא. אבל הוא רואה רק את התוצאות שבחיים האלה. מכאן תידע למה אי אפשר לאדם להיות מוסלמי ללא אימונה בחיים אחרים. באמת הכחשת האדם לחיים האחרים, תשפיל אותו מדרגת האנושות לשפלת הדרגות של הבהימיות, לכן עליו להישאר מוסלמי.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day