1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. התפילה

התפילה

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

היסוד הראשון ביסודות האיסלאם הוא התפילה. התפילה היינה שתשחזר בלשונך ומעשיך, את כל אשר האמנת בו, חמש פעמים בליל וביום, אם קמת בבוקר, התייצבת בין ידי אלוהיך נקי לפני שתיעשק במה שהוא אחר, הודית בין ידיו בעבדותך לו כאשר אתה קם או יושב כורע או משתחווה, נעזרת בו ובקשת ממנו ההשראה, חידשת ברית המשמעת והעבדות שבינך לבינו, פעם אחר פעם שחזרת תקוותך שיהיה מרוצה ממך ולהתרחק מכעסו, ושקדת ללמוד את ספרו, הודית בצדקת שליחו, ונזכרת ביום שבו תחזור בו לבית משפטו תישאל על מעשיך, ויהיה לך הגמול שאתה זכאי לו. ככה תתחיל את יומך.

אם הקדשת שעות למעשיך אחר כך, קורא התפילה שתבוא לזכור אללה (תפילת הצהרים), ותחזור פעם נוספת אל שעורך, כדי שלא תשכח אותו ותהיה מן המסיחים את דעתם, אז תקום ממקומך, ואחרי שתחדש את אימונתך, תחזור אל העולם ותתעניין בענייניו, אחרי כמה שעות יקרא לך קורא התפילה פעם שלישית לתפילת אחרי הצהרים (תפילת מנחה).  כאשר יסתיים היום ויבוא הליל, תתחיל לילך כמו שהתחלת ביום, תזכור את אללה ותעבוד אותו, כדי שלא תשכח שעור הליל גם בעת השינה, תתפלל תפילת הערב, ותזכר אלוהיך בפעם האחרונה, כי זה הוא עת השלווה והשכינה, ואתה זכאי שתהנה בו בשלווה ושכינה, אחרי שכבר לא יכולת לו ברעש היום והלומת הפרנסה.

על כן התפילה תומכת בבסיס האיסלאם שלך חמש פעמים ביום, התפילה תכשיר אותך לעבדות הנרחבת האמיתית שזכרנו לעיל. והיא אשר תזכיר לך את האימנות שנתאספו בה טוהרתך, העלאת רוחך, תקינות האתיקה שלך ופעולותיך, האם ראית למה את מתרחץ לתפילה באותה שרך שבה התרחץ הנביא מוחמד עליו השלום? ולמה תקרא בתפלתך המלים ההם אשר לימד מוחמד? הלא זה כדי שתראה במשמעת לשליח הכרחית לך, ולמה לא תטעה במכוון במה שתקרא בקוראן בתפילתך? הלא זה כדי שאתה מאמין בקוראן ספרו של אללה? מי זה שתפחד ממנו כאשר תקרא בתפילתך מלים שלא אמר בהם השליח או לא קראת אותם, אין בבני אדם מי ששומע אותך תקרא בתפילתך דבר או לא תקרא? הלא זה כדי שאתה יודע שאללה שומע אותך, ואתה לא נעלם ממנו כאשר תקרא בחשאי בתוכך? מה זה שיקיץ אותך משינה ויקרא לך לתפילה כאשר אף אחד לא רואה אותך? הלא שאתה מאמין שאללה רואה אותך? ומה זה אשר שהורה לך לעזוב את הפעולות שלך כדי להתפלל את התפילות במועד שלהן? הלא זו ההרגשה שלך שאללה הוא אשר הטיל עליך את התפילה הזאת? וזה הוא שיכריח אותך להתפלל בבוקר בחורף, ובצהרים בקיץ, ובעת המשחק והפנאי בערב? הלא זאת היא ההרגשה בחובה? למה אתה פוחד אם לא תתפלל, או שתטעה בתפילתך במכוון? האם יש סיבה לזאת חוץ משאתה מפחד מאללה, ויודע שתחזור אליו, תתייצב בין ידיו ביום הדין? אחרי כל זה תגיד לי: האם אפשר שיהיה בעולם נמוס טוב מהתפילה שתעשה מאדם מוסלמי אמיתי? האם אפשר שיהיה לאדם נמוס יותר טוב מחדוש זכרו של אללה והכניעות לו, הוודאות שהוא יודע הכל ורואה הכל, והאימונה בביאה ביום הדין מול בית משפטו, וההליכה בעקבות השליח כמה פעמים יומם ולילה, יתאמן על החובה אחרי כל שעות יומו ולילו? כאשר עוסק האדם הזה בענייני מחייהו אחרי צאתו ממסגד, צריך לו שיירא את אללה ויילך לפי חוקתו, ויזכר בעת החטא שהשטן מיפה אותו, וכי אללה רואה אותו ולא נעלם ממנו שום דבר. אך אם האיש הזה אינו יירא מאללה ולא יקמץ ידו מההתנגדות וחליקה מדיני אללה אפילו אחרי הנמוס הנשגב הזה, אין זה כי יש פגם בנמוס, אך כדי שנפש האדם וטבעו יש בהם שחיתות ורעה.

גם כן אללה היה נמרץ באומרו שעל המוסלמים להתפלל ביחד, וחייב אותם שיתפללו ביום ששי כל שבוע כקבוצה. התפילה ביחד תווצר היחוד והאהבה והאחווה בין המוסלמים, ותעשה מהם גוש איתן, כאשר הם מתאספים, נשמעים לאללה, משתחווים וכורעים לו, תתייחד ללבותם, תיווצר בהם הרגשה שהם אחים. גם כן התפילה ביחד תיאמן אותם על משמעת לנסיך יבחרו בו מביניהם ותגדלם על הסדר, המשמעת, ושמירה בזמן, ותקיים ביניהם הנחומים והשוויון והיחוד, כאשר תראה אותם: העשיר והעני, הגדול והקטן, הרב במעלה והנמוך בהם, כולם קמים ביחד זה לצד זה, אין בהם רב קומה או מושפל.

זו רק טיפה אחת מן התועלות שהתפילה תביא לכם, לא לאללה. אללה הטיל עליכם את התפילה לטובתכם אתם. וכאשר לא תתפללו, לא כועס עליכם כדי שהזקתם בו, אבל כדי שעוולתם לעצמכם. תראו איזו כוח עצום תהיה בכם מאללה באמצעות התפילה. וגם אתם פונים עורף? איזה בושה לכם! תוודו בפיכם באלוהותו של אללה ומשמעת לשליחו ואחריות אחרית הימים, ולא תבצעו החובה הגדולה שהטיל אללה עליכם? הן אתם מכחישים כי התפילה היא חובה הוטלה עליכם, והן תוודו שהיא חובה מאללה אבל אתם לא רוצים לעשות. אם אתם מכחישים שהיא נטל מאללה, הינכם מכחישים את הקוראן, ואת השליח, והקריאה שלכם להאמין בה היא קריאה כוזבת. ואם אתם לא מקיימים אותה בו בזמן שאתם יודעים שהיא מאללה, די לו שישלוף מללבות האנשים את האימונה בנאמנותכם, כי אתם בוגדים במה שהטיל אללה עליכם, איך יצפה מכם שלא תבגדו בזכויות האנשים ובמה שהפקידו בידיכם?!

 

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day