1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Wie zijn het die vijandschap tonen tegen de Islam?

Wie zijn het die vijandschap tonen tegen de Islam?

1837 2014/02/09 2024/05/18

 Wat betreft de Islam, zien we dat deze onder de meerderheid van de mensen wordt verafschuwd - wat is de reden voor deze open vijandschap? Als we onderzoeken wie openlijk hun vijandschap tonen jegens de Islam, kunnen we ze categoriseren in een van de volgende categorieën:

 


1) Polytheisten en onwetenden. De Islam is de religie van de waarheid, die verbiedt het aanbidden en het tonen van nederigheid aan iemand anders dan Allah.


Allah zegt: Zeg: O, gij onwetenden, beveelt gij mij iets buiten Allah te aanbidden? (39:64)


2) Degenen wiens natuurlijke aanleg is vervalst, aangezien de Islam instemt met de natuurlijke aanleg van de mens.


Allah zegt: Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. - De schepping van Allah kent geen verandering. - Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet. (30:30)


3) Onrechtvaardige mensen. De Islam is een religie van rechtvaardigheid en gelijkheid.

Allah zegt: Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt. (16:90)


4) Degenen die op zoek zijn naar het kwade en wangedrag verspreiden. De Islam is de religie van rechtvaardigheid en hervorming.


Allah zegt:  Zij vragen u, wat hun geoorloofd is. Zeg: Alle goede dingen zijn u geoorloofd en hetgeen gij dieren en roofvogels hebt geleerd terwille van de jacht, zoals Allah u heeft onderwezen. Eet dus van hetgeen zij voor u vangen en spreekt er Allah's Naam over uit. En vreest Allah. Voorzeker, Allah is vlug in het verrekenen. (5:4)

 


5) Overtreders. De Islam is een religie van vrede.

Allah zegt: En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (2:190)

 


6) De fanatiekelingen en extremisten. De Islam is een gematigde religie.

Allah zegt: En zo hebben Wij u tot een verheven volk gemaakt, opdat gij getuige zult zijn tegenover de mensen en de Gezant zij een getuige tegenover u. Wij bepaalden de Qiblah, die gij volgdet slechts, opdat Wij hem, die de gezant van Allah volgt, onderscheiden van degene die hem de rug toekeert. En dit is inderdaad zeer moeilijk, behalve voor hen, die Allah heeft geleid. En Allah zal u uw geloof niet doen verliezen; voorzeker, Allah is Liefderijk en Genadevol jegens de mensen. (2:143)

 


7) Mensen die wellustige verlangens hebben. De Islam is een religie van kuisheid.

Allah zegt: En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg. (17:32)


8) Zij die naar het wereldse leven verlangen. De Islam is een religie van wederzijdse ondersteuning en barmhartigheid, die de exploitatie van zwakkeren bestrijdt.

Allah zegt: En verteert uw rijkdommen niet onder elkander door valse middelen en brengt ze niet naar de rechters, opdat gij een deel der rijkdommen der mensen in zonde kunt verteren, tegen beter weten in. (2:188)


9) Zij die de mensheid minachten en kleineren en zichzelf beschouwen als een uitverkoren geslacht. De Islam is een religie van gelijkheid, die alle vormen van racisme en vooroordelen bestrijdt.


Allah zegt: O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (49:13)

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day