1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Etiquette, omgangsvormen en moraal in de Islam

Etiquette, omgangsvormen en moraal in de Islam

2499 2014/02/06 2024/05/18

De Islam verbiedt alle kwaad en losbandige handelingen, zowel in spraak als in daad.

Allah (swt) zegt: (Zeg: "Mijn Heer heeft slechte daden, hetzij openlijk of in het geheim verboden en zonde en ongerechtvaardigde opstand; en dat gij datgene met Allah vereenzelvigt, waarvoor Hij u geen gezag heeft nedergezonden en dat gij van Allah dingen zegt, die gij niet weet.) (7:33)


Het beveelt en moedigt alle goede zeden en gewoonten aan. De profeet van de Islam, Mohammed - vrede zij met hem - zei:


"Ik ben gezonden om rechtvaardige en eervolle manieren te perfectioneren." (Haakim)


Allah de Verhevene en de Almachtige zegt in de Glorieuze Koran:

(Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk: dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.) ( 6:151)


De Boodschapper van Allah zei:

"Niemand van jullie gelooft totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij ook voor zichzelf zou wensen. " (Bukhari)

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day