1. Articles
  2. De sleutel tot het begrijpen van de Islam
  3. Onderscheidende kwaliteiten en voorrechten van de Islam

Onderscheidende kwaliteiten en voorrechten van de Islam

1843 2014/02/09 2024/05/18

Aangezien de Islam de laatste religie is, heeft het kwaliteiten en voorrechten die de Islam relevant maakt voor alle tijden en plaatsen:


• Het is de laatste goddelijke religie geopenbaard aan de mens.

• De Islam erkent de voorgaande goddelijke openbaringen. Aan de andere kant, erkennen de joden Jezus niet, en erkennen de christenen Mohammed niet. Moslims erkennen Mozes en Jezus, moge Allah hun vermelding verheerlijken.


• In de Islam hebben de mensen een verband met hun Heer in alle zaken en omstandigheden.

• De Islam is de enige religie die niet is vervormd of gewijzigd. Harry G. Dorman zei: 'Het (de Koran) is de letterlijke openbaring van God, gedicteerd aan Mohammed door Gabriel, met perfectie in elke letter. Het is een altijd aanwezige wonder, getuige aan zichzelf en aan Mohammed, de profeet van God. Zijn wonderbaarlijke kwaliteit bevindt zich deels in de stijl, zo volmaakt en verheven dat noch man noch djinn een enkel hoofdstuk zou kunnen produceren wat het kortste hoofdstuk uit de Koran evenaart. En deels, bevindt zijn wonderbaarlijke kwaliteit, in de inhoud van de leer, zoals voorspellingen over de toekomst en verbazingwekkend nauwkeurige informatie die de ongeletterde Mohammed nooit uit zichzelf zou kunnen verzamelen. '34

• Islam is de religie die de materiële en spirituele aspecten van het leven omvat. Het is niet eens voorbijgegaan aan de geringste zaken in het leven van een moslim. Abdurrahmaan zoon van Zaid vertelde dat er tegen Salman werd gezegd: 'Uw Profeet heeft jullie alles onderwezen, zelfs toilet etiquette? Salman zei: 'Natuurlijk, hij verbood ons om in de richting van de Qiblah te staan ​​tijdens het ontlasten of urineren, om onszelf te reinigen met de rechterhand, minder dan drie stenen te gebruiken en geen bot of mest te gebruiken (om onszelf te reinigen).' (Muslim)


W. Thomas Arnold zei: 'Gevoel voor rechtvaardigheid is een van de meest prachtige idealen van de Islam, want zoals ik lees in de Koran, vind ik die dynamische principes van het leven, niet mystieke maar praktische ethiek voor het dagelijks gedrag van het leven, geschikt voor de hele wereld.'


• De Islam voldoet aan de lichamelijke en geestelijke behoeften van de mens en brengt deze in balans. Het weigert dat een aspect voorrang worden gegeven boven de andere.


Prins Charles zei:

'De Islam leert ons vandaag een manier van begrijpen en leven in een wereld waarin het christendom dit niet langer doet. De Islam weigert een scheiding te maken tussen mens en natuur, religie en wetenschap, geest en materie.'


• De Islam is niet in strijd met het intellect van de mens en de natuurlijke aanleg.


• De Islam is de religie voor de mensheid in het algemeen, ongeacht hun opleiding, tijd en plaats. In tegenstelling tot voorgaande religies die gezonden werden naar een specifiek volk gedurende een bepaalde tijd. Als een persoon bijvoorbeeld bekeren tot het Jodendom, dan moet hij geboren worden als een jood. Jezus zei over het christendom: 'Ik was gezonden tot de verloren schapen van de kinderen van Israël.'

 

 

Dit exemplaar van de koran geschreven met vloeibare goud op papyrus, bewijst de zorg van moslims voor het behoud van de Koran.


Een van de bewijzen dat de Islam een ​​universele religie is en dat het geschikt is voor alle mensen te allen tijde, ongeacht hun ras of taal is het woord van God: O gij die u omhult!Sta op en waarschuw, En verkondig de Grootheid van uw Heer. (74:1-3)


In deze verzen beveelt God Zijn profeet om openlijk te roepen tot de Islam. Zo riep hij zijn volk om alleen God te aanbidden, en om alle valse godheden aan de kant te schuiven. Hij werd geschaad door zijn volk, maar hij bleef standvastig en barmhartig. Hij zond brieven aan de koningen van zijn tijd en nodigde hen uit om de Islam te accepteren. Onder degenen aan wie hij schreef waren de keizer van Rome, de keizer van Perzië en de koning van Abessinië. Als het bericht van de Profeet Mohammed niet universeel was, zou hij de heersers van de verschillende koninkrijken in de buurt van Arabië niet hebben uitgenodigd de Islam te accepteren!


Dit zou meerdere fronten openen met tegenstanders die goed uitgerust waren en groot in aantal. Waarom zou hij durven om zoiets te doen, als het niet een goddelijke boodschap was, die hem werd opgedragen om over te brengen aan de mensheid als geheel.

De Boodschapper van God zei: 'Deze kwestie (dat wil zeggen de religie van de Islam) zal duidelijk worden als dag en nacht. Ieder persoon in een stad of woestijngebied zal deze religie kennen, door middel van macht of schande. Macht waarmee de Islam wordt geëerd en schande waarmee God ongeloof ten schande brengt. '(Ahmed)

 

Vertaling: Van Mohammed, de Boodschapper van Allah, aan Negus, de koning van Abessinië. Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik ben dankbaar aan Allah, er is geen God dan Hij, en ik getuig dat Jezus de zoon van Maria niet meer dan een geest was, door Hem geschapen, en Zijn woord («Wees!» - En hij was), die Hij aan Maria schonk, de Maagd, de Goede, de Zuivere, die Jezus ter wereld bracht. Allah schiep Hem zoals Adam, met Zijn hand. Ik roep u op om Allah alleen te aanbidden, en geen partner aan Hem toe te kennen, (ik roep u op) om Hem gehoorzaam te zijn en om mij te volgen en te geloven in hetgeen aan mij werd geopenbaard, want ik ben de boodschapper van Allah. Ik nodig u en uw mannen tot Allah, de Verhevene. Ik getuig dat ik mijn boodschap heb meegedeeld. Ik nodig u uit om te luisteren en mijn advies te aanvaarden. Vrede zij met hem die de ware leiding volgt.

 

Vertaling: Ik begin met de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Van Mohammed b. Abdullah de Boodschapper van God, aan de keizer van Rome Heraclius (Hij was de keizer van het Byzantijnse Rijk [610 tot 641], die Syrië, Palestina en Egypte veroverde vanuit Perzië [613 tot 628]). Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik roep u op tot de Islam. Accepteer de Islam en u zult veilig zijn. God zal u uw beloning verdubbelen. Als u het boodschap van God verlaat, zult u de zonde van al uw volgers dragen. Vers: 3:64.

 

 

Vertaling: Ik begin met de naam van Allah, de Barmhartige, de meest Genadevolle. Van Mohammed b. Abdullah de Boodschapper van God, aan Moqoqas, de Heerser van de christenen in Egypte. Vrede zij met hem die de leiding volgt. Ik roep u op tot de Islam. Accepteer de Islam en u zult veilig zijn. God zal uw beloning verdubbelen. Als u het boodschap van God verlaat, zult u de zonde van al uw volgers dragen. Vers: 3:64.

Previous article Next article

Articles in the same category

Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day