1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Soenna’s die ‘s ochtends moeten worden gezegd

Soenna’s die ‘s ochtends moeten worden gezegd

62610 2007/11/30 2024/05/28

soenna’s die ‘s ochtends moeten worden gezegd

1-het troonvers (ayat-al-koersi) : "allah. er is geen god dan hij, de eeuwig levende, de zelfstandige. etc.". zie bij de bedtijd soenna’s voor de arabische transcriptie.

de opbrengsten: “degene die het ‘s ochtend reciteert, zal beschermd worden tegen de djinn tot aan de avond, en degene die het ‘s avonds reciteert, zal beschermd worden tegen de djinn tot aan de ochtend).

verteld door an-nasa’i, al-albani zei dat het authentiek is.

 

2-de beschermers: (soerat al ichlaas):"zeg, hij is allah, de enige, etc”,(soerat al falaq): "zeg, ik neem mijn toevlucht tot de heer van de dageraad, etc” en (soerat an-nas): "zeg, ik neem mijn toevlucht tot de heer der mensheid, etc”. zie bij de bedtijd soenna’s voor de arabische transcriptie.

verteld door aboe-dawoed en at-tirmidhi.

de opbrengsten: “degene die dit drie keer in de ochtend en drie keer in de avond reciteert, zal tegen alles worden beschermd). zoals in dezelfde hadith werd verklaard

 

3-zeg: “asbahnâ wa asbahal moelkoe lillâhi wal hamdoe lillâh, lâ ilaha illallâhoe wahdahoe lâ sjarieka lah, lahoel moelkoe lahoel hamdoe wa hoewa ‘alâ koellie sjee’in qadier. rabbi as-saloeka gaira mâ fie hadhal jomi wa gaira mâ ba’dah, wa a’oedhoe bika min sjarri mâ fie hadhal jomi wa sjarri mâ ba’dah, rabbi a’oedhoe bika minal kasalli wa soe-il kibar, rabbi a’oedhoe bika min ‘adhabin fin nâri wa ‘adhâbin fil qabr.” (voor ons is er een nieuwe ochtend aangebroken, alle schepselen behoren tot allah’s domein en alle lof en dank komen (alléén) allah toe. er bestaat geen god buiten allah, de enige. en deelgenoten heeft hij niet. aan allah is de heerschappij en hem (alléén) komt alle lof toe. niets of niemand is hem te machtig. mijn heer, ik vraag u om de goedheid van deze dag en de dagen die hierop volgen en ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het kwaad van deze dag en de dagen die hierop volgen. mijn heer, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen luiheid en hulpeloosheid op hogere leeftijd. mijn heer, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen de bestraffingen in het hellevuur en tegen de bestraffingen in het graf.)

verteld door muslim.

 

‘s avonds moet men zeggen: “voor ons is er een nieuwe avond aangebroken” in plaats van “een nieuwe ochtend” en zeg “ik vraag u om de goedheid van deze avond i.p.v. de dag.

 

4-“allâhoemma bika asbahna, wa bika amsaina, wa bika nahja, wa bika namoet wa ilaikan noesjoer.”(o allah, met uw zegeningen gaan wij de ochtend in en met uw zegeningen gaan wij de avond in? met uw zegeningen leven en sterven wij, en aan u is de wederopstanding.) verteld door at-tirmidhi.

en wanneer het avond is, zeg je in plaats daarvan: “o allah, met uw zegeningen gaan wij de avond in en met uw zegeningen gaan wij de ochtend in. met uw zegeningen leven en sterven wij, en aan u is de wederopstanding.”

 

5-“allâhoemma anta rabbi lâ illaha illâ ant, qalaqtanie wa ana ‘abdoek, wa ana ‘alâ ‘ahdika wa wa’dika mastatha’t, aboe-oe laka bini’matika ‘alaya wa aboe-oe bidhembi, faghfirlie fa innahoe lâ jaghfiroedh dhoenoeba illâ ant.”(o allah, u bent mijn heer, er is geen god buiten u. u heeft mij geschapen en ik ben uw dienaar. ik houd mij aan uw verbond en mijn eed aan u, zover ik daartoe in staat ben. ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het kwaad wat ik heb aangericht. ik erken uw zegeningen (op mij) en ik geef mijn zonden toe. vergeef mij, want er is niemand die zonden kan vergeven behalve u.)

verteld door al-bukhari.

de opbrengsten: “degene die het zegt, er in gelooft, in de avond en dan die avond sterft, zal het paradijs binnengaan. hetzelfde als hij het ’s ochtends zegt. zoals in dezelfde hadith).

 

6-“allahoemma innie asbahtoe oesj-hidoeka wa oesj hiedoe hamalatal’aarsjik, wa malâ-ikatik, wa djamie’a galqik, annaka antallâhoe lâ ilaha illâ anta wahdaka lâ sjarieka lak, wa anna moehammaddan ‘abdoeka wa rasoeloek.”(o allah, er is voor mij een nieuwe ochtend aangebroken, en ik neem u, de dragers van uw troon, uw engelen en de hele schepping als getuigen dat u werkelijk allah bent. ik getuig dat er geen god is buiten u, zonder deelgenoten en dat mohammed uw dienaar en boodschapper is. “vier keer”).

verteld door aboe-dawoed en an-nasa’i, ‘s ochtends en ‘s avonds op te zeggen.

de opbrengsten: degene die het vier keer ‘s ochtends opzegt of ‘s avonds wordt vrijgesproken van de hel.                                                           

* ‘s avonds dient de tekst te worden veranderd in “er is voor mij een nieuwe avond aangebroken etc.…). 

 

7-“allâhoemma mâ asbaha bie min ni’matin aw bi ahadin min galqik, faminka wahdaka lâ sjarieka lak, falakal hamdoe wa lakasj sjoekr.”(o allah, welke zegening mij of uw schepselen in de ochtend dan ook bereikt, het komt van u alleen. wij kennen u geen deelgenoten toe. alle lof schrijven wij toe aan u en daarvoor zijn wij u dankbaar.) 

verteld door aboe-dawoed en an-nasa’i, ‘s ochtends en ‘s avonds op te zeggen.                            de opbrengsten: degene die dit ‘s ochtends zegt, heeft de gepaste dankbetuigingen voor zijn dag vervuld, en degene die het ‘avonds zegt, heeft de gepaste dankbetuigingen voor zijn nacht vervuld. (zoals in de hadith zelf is verklaard).

 

8-“allâhoemma ‘afinie fie badanie, allâhoemma ‘afinie fie sam’ie, allaâhoemma’âfinie fie basarie, lâ ilaha illâ ant. allâhoemma innie a’oedhoe bika minal koefr, wal faqr, wa’oedhoe bika min ‘adhâbil qabrn lâ ilaha illâ ant.” (o allah, houd mijn lichaam gezond. o allah, houd mijn gehoor goed. o allah, houd mijn gezicht scherp. er is geen god buiten u. o allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen ongeloof en armoede, en ik zoek mijn toevlucht bij u tegen de bestraffingen van het graf. er is geen god buiten u.) (drie keer opzeggen)  

verteld door aboe-dawoed en ahmad.

 

9-“hasbijallâhoe lâ ilaha illâ hoew, ‘alaihi tawakkalt, wa hoewa rabboel ‘aarsjil ‘adhiem.”(allah is mij voldoende, (daar) er geen god is dan hij. in hem stel ik mijn (grenzeloos) vertrouwen en hij is de heer van de majestueuze troon.) (zeven keer opzeggen).

verteld door as-sunnii (een terug te voeren hadith) en aboe-dawoed (een opgeheven hadith).        

de opbrengsten: “degene die dit zeven keer s’ ochtends en zeven keer ‘s avonds zegt wordt door allah beschermd tegen alle dingen die hem angstig maken in dit leven en in het hiernamaals.” (zoals in de hadith zelf is verklaard).

 

10-“allâhoemma innie as-aloekal ‘afwa wal ‘âfijata fid doenja wal âghirah, allâhoemma innie as-aloekal ‘afwa wal ‘âfijata fie dienie wa doenjâja wa ahlie wa mâlie, allâhoemma stoer awrâtie, wa âmin raw’âtie, allâhoemma hfadhnie min beena jadeya wa min galfie wa ‘an jamienie wa ‘an sjimâlie, wa min fawqie, wa a’oedhoe bi’adhamatika an oeghtala min tahtie.”(o allah, ik zoek uw vergiffenis en voorspoed in dit leven en het leven erna. o allah, ik zoek uw vergiffenis en voorspoed in mijn godsdienstigheden, in mijn dagelijkse leven, voor mijn gezinsleden en in mijn bezittingen. o allah, bedek mijn tekortkomingen en laat mij de overhand krijgen op mijn angst. o allah, behoed mij voor hetgeen zich voor en achter mij bevindt, voor hetgeen zich links en rechts van mij bevindt, en voor hetgeen er boven mijn hoofd hangt. ik zoek bescherming bij uw grootsheid om niet onderuit gehaald te worden.) 

verteld door aboe-dawoed en ibn-majah.

 

11-“allâhoemma ‘âlimal ghaibi wasj sjahâdah, fâthiras samâwâti wal ardh, rabba koellie sjee-in wa maliekah, asjhadoe an lâ ilaha illâ ant, a’oedhoe bika min sjarri nefsi, wa min sjarrisj sjaithâni wa sjirkih, w aan aqtarifa ‘alâ nafsie soe-an, aw adjoerahoe ilâ moeslim.”(o allah, kenner van het onzichtbare en het zichtbare. schepper van de hemelen en de aarde. heer en eigenaar van al wat er bestaat. ik getuig dat er geen god is buiten u. ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het kwaad van mijn ziel en het kwaad van sjaitaans ongeloof (sjirk). (bescherm mij) tegen het toedoen van kwaad op mijn eigen ziel of tegen het kwetsen van een medemoslim.) 

verteld door at-tirmidhi en aboe-dawoed.

 

12-“bismillâhil ladhie lâ jadhoerroe ma’a ismihi sjai-oen fil ardhi wa lâ fis samâ’, wa hoewas samie’oel ‘aliem.”(in de naam van allah, in wiens naam niets of niemand schade kan oplopen, noch op aarde noch in de hemelen. hij is de alhorende en op de hoogte van alle zaken.) (drie maal) 

verteld door aboe-dawoed, at-tirmidhi, ibn-majah en ahmad.               

de opbrengsten: degene die het ‘s ochtends drie maal zegt en ‘s avonds drie maal zegt, niets kan hem deren. (zoals in de hadith zelf wordt verklaard).

 

13-“radhietoe billâhi rabban, wa bil islâmi dienan, wa bi moehammadin (sallalâhoe ‘alaihi wa sallam) nabiyan.”(ik ben tevreden met allah als mijn heer, de islam als mijn godsdienst en mohammed (vzzmh) als mijn profeet.) (drie maal)

verteld door aboe-dawoed, at-tirmidhi, an-nasa’i en ahmad. 

(de opbrengsten: degene die het zegt, drie keer ‘s ochtends en drie keer ‘s avonds, allah geeft zijn ware belofte om hem tevreden te stellen op de dag des oordeels).  (zoals in de hadith zelf is verklaard).

 

14-“jâ hayoe jâ qayoemoe bi rahmatika astagieth, islih lies ja-nie koellahoe wal â takilnie ilâ nafsie thârfata’alin.”(o onsterfelijke, o eeuwige, bij uw genade roep ik u aan om mijn zaken op orde te stellen. laat mij zelfs geen ogenblik aan mijn lot over.) verteld door al-hakim, die zei dat het authentiek is en adh-dhahabi stemde daar mee in.

 

15-“asbahnâ ‘alâ fithratil islâm, wa ‘alâ kalimâtil iglâs, wa ‘alâ dieni nabiyyinâ moehammadin (sallalâhoe ‘alaihi wa sallam) wa ‘alâ millati abienâ ibrâhiem, haniefan moesliman wam â kânâ minal moesjrikien.” (voor ons is een nieuwe dag aangebroken op de natuurlijke aanleg (fitrah) van de islam, met de woorden van het zuivere geloof, in de godsdienst van mohammed (vzzmh) en in de gemeenschap van onze (voor)vader abraham (vzmh), zijn geloof en onderwerping waren zuiver en hij aanbad niets of niemand buiten allah.)

verteld door ahmad.

 

16-“subhaan allah wa bi-hamdih”: (perfect en geprezen is allah, die alle lof toekomt.) (honderd keer).

verteld door muslim. 

de opbrengsten: degene die het ‘s ochtends en ‘s avonds honderd keer zegt, er zal niemand met iets beter dan dat komen op de dag des oordeels, behalve degene die hetzelfde als hem of meer heeft gezegd.

een andere opbrengst: degene die het zegt, zijn zonden zullen worden gewist, zelfs al waren ze als het schuim van de zee.

 

17-“lâ ilaha illallâh, wahdahoe lâ sjarieka lah, lahoel moelkoe wa lahoel hamd, wa hoewa ‘ala koellies jee-in qadier”.(er bestaat geen god buiten allah, de enige. en deelgenoten heeft hij niet. aan hem is het rijk en hem (alléén) komt alle lof toe. niets of niemand is hem te machtig.”  honderd maal ‘s ochtends.

verteld door al-bukhari en muslim.                                                         

de opbrengsten: degene die dit honderd keer per dag zegt:                                                                      

1- zal een beloning krijgen die gelijk is aan de beloning voor het vrijlaten van tien personen.

2- tien hasanas (hasana= de beloning van allah voor een goede daad) zullen voor hem worden opgetekend.

3- tien sayyi’as (sayyi’a= de bestraffing van allah voor een slechte daad) van hem zullen worden gewist.                                                                                                                

 4- het werkt als een bescherming voor hem/haar tegen satan, de hele dag tot aan de avond.(zoals in de hadith zelf wordt verklaard).

 

18-“astaghfiroellâh, wa atoeboe ileeh.”(ik vraag allah om vergeving en keer mij berouwvol tot hem.” honderd keer gedurende de dag. verteld door al-bukhari en muslim.

           

19-“allâhoemma innie as-saloeka ‘ilman nâfi’an, wa rizqan tayiban, wa ‘amalan moetaqabbalan.”(o allah, ik vraag u om nuttige kennis, een goed levensonderhoud en daden (door u) aanvaard.) ’s ochtends opzeggen.

verteld door ibn-majah.

 

20-“subhan allah wa bi-hamdih”(perfect en geprezen is allah, hem alléén komt alle lof toe, lof zo omvangrijk als zijn schepping, zo groot als zijn eigen tevredenheid, zo gewichtig als zijn troon zwaar is en met de volledigheid van zijn woord.) (driemaal) verteld door muslim.

 

21-“a’oedhoe bikalimâtillâhit tâmmâti min sjarrie mâ galaq.”(ik neem mijn toevlucht tot de perfecte woorden van allah, tegen het kwaad van zijn schepping.” driemaal.

verteld door at-tirmidhi, ibn-majah en ahmad.               

 

 

iedere keer wanneer iemand een van deze athkaar (meervoud van ‘dhikr’ of gedenken), past hij een sunnah (gewoonte) van de profeets gewoontes toe. een moslim zou deze athkaar ‘s ochtends en ‘s avonds in ere moeten houden en ze zoveel mogelijk toe moeten passen.

een moslim zou deze athkaar met trouw, oprechtheid en zekerheid moeten zeggen, en zou de betekenissen moeten voelen die erin liggen, zodat ze invloed zullen hebben op zijn praktische leven, manieren en zijn houding.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day