1. Articles
  2. 1000 SOENNA'S IN EEN DAG & NACHT
  3. Bedtijd Soenna’s (de gewoontes van de Profeet)

Bedtijd Soenna’s (de gewoontes van de Profeet)

71373 2007/11/30 2024/07/18

bedtijd soenna’s (de gewoontes van de profeet)

  1-     zeg: “o allah, in uw naam sterf ik en leef ik” verteld door al-bukhari.

  2-     maak een kom van je handpalmen, puf daar in (als het ware spugen maar zonder speeksel), en lees de volgende drie soera’s in je handpalmen:’bismillah er-rahmanir-rahiem, qoel hoewwallahoe ahad. allahoe samad. lam jalid wa lam joelad. wa lam jykoen lahoe koefoewan ahad. (in de naam van allah de barmhartige, de genadevolle. zeg: “hij is allah,de enige. allah de eeuwige, de onafhankelijke (van wie alles afhankelijk is). hij verwekt niet, noch werd hij verwekt. en er is niets of niemand die met hem te vergelijken is, (in welk opzicht dan ook).” en daarna : bismillah er-rahmanir-rahiem, qoel a’oedhoe birabbil falaq. min sjarri mâ galaq. wa min sjarrin ghâsiqin idhâ waqab. wa min sjarrin naffâthâti fil ‘oeqad. wa min sjarri hâsidin idhâ hasad. (in de naam van allah, de barmhartige, de genadevolle. zeg: “ik neem mijn toevlucht tot de heer van de dageraad. tegen het kwaad van de duisternis en wat zich daarin bevindt. tegen het kwaad van degenen die op de knopen blazen (nl. de magiërs). en tegen het kwade (oog) van de jaloerse wanneer hij benijdt.) en vervolgens : bismillah er-rahmanir-rahiem, qoel a’oedhoe birabbin nâs. malikin nâs. min sjarril was wâsil ganâs. alladhie joewaswisoe fie soedoerin nâs. minal djinnati wan nâs.’ (in de naam van allah, de barmhartige, de genadevolle. zeg: “ik neem mijn toevlucht tot de heer der mensheid, de heerser over de mensheid, de god der mensheid. tegen het kwaad van de rondsluipende fluisteraar (dit is sjaitaan, maar die trekt zich terug zodra allah wordt genoemd). die in de harten van de mensheid fluistert, zowel djinn als mensen.) vervolgens wrijft hij/zij met de handen over zo veel mogelijk van zijn lichaam, beginnend met het hoofd, dan het gezicht en de voorkant van het lichaam. dit moet drie keer worden gedaan (van het maken van een kom van je handpalmen tot het over je lichaam wrijven, het hele proces moet drie maal worden gedaan) verteld door al-bukhari.

 

3-    het oplezen van het troonvers (ayat-al-kursii): “allâhoe lâ ilaha illâ hoewal hajjoel qajjoem, lâ ta-goedhoehoe sinatoen wa lâ nawm, lahoe mâ fissamâwâti wa mâ fil ardh, man dhal ladhie jasjfa’oe ‘indahoe illâ bi idhnih, ja’lamoe mâ beyna aydiehim wa mâ galfahoem, wa lâ joehietoena bisjay-im min ‘ilmihie illâ bima sjâ’, wasi’al koersiyoes samâwâti wal ardha wa lâ ja-oedoehoe hifdhoehoema, wa hoewal ‘aliyoel ‘adhiem (allah. er is geen god dan hij, de eeuwig levende, de zelfstandige. sluimer noch slaap overmant hem. hij is de bezitter van de hemelen en de aarde, en al wat zich erin bevindt. wie kan bij hem bemiddelen zonder zijn toestemming? hij is niet alleen op de hoogte van hun openlijke daden maar ook van hun stiekeme gedrag. zij kunnen niets van zijn kennis onthullen, tenzij hij dat wil. zijn troon strekt zich verder uit dan de hemelen en de aarde, (maar) het waken hierover vermoeit hem helemaal niet. hij is de meest verhevene, de almachtige.) verteld door al-bukhari. 

                             

* de verdiensten van het oplezen van deze ayah (een deel van een qor’anvers) is dat hij door allah wordt beschermd, zodat geen enkele duivel hem zal kunnen benaderen. dit komt uit een authentieke voorgaande hadith (uitspraak van de profeet).

 

4-   zeg: “bismika allâhoema amoetoe wa ahja” (o allah, in uw naam sterf ik en leef ik, (resp. ga ik slapen en ontwaak ik). verteld door bukhari en muslim.

 

5-  zeg: “bismika rabbi wadha’toe djanbie, wa bika arfa’toe, fa-ien amsakta nafsie farhamna, wa in arsaltahâ fahfadh-hâ bimâ tahfadhoe bihi ‘ibâdakas sâlihien. (in uw naam mijn heer, ga ik op mijn zijde liggen en met uw wil sta ik op. als u mijn ziel neemt, wees haar dan genadig. en als u haar terugstuurt, bewaak haar dan zoals u over uw rechtschapen dienaren waakt.) verteld door muslim en ook:

zeg: allâhoema innaka galaqta nafsie wa anta tawaffâha, laka mamâtoehâ wa mahjâha, in ahjajtahâ fahfadh-ha, wa in amattahâ faghfir laha. allâhoemma innie as-aloekal ‘âfijah. (o allah, u heeft mijn ziel geschapen en u neemt haar terug weg. u doet haar sterven en het is u die haar terug tot leven brengt (resp. slapen en ontwaken). als u haar tot leven brengt bescherm haar dan, en als u haar (weg)neemt, vergeef haar dan. o allah ik vraag u om goede gezondheid.)

  6- zeg: “allâhoema qinie ‘adhâbaka jawma tab’athoe ‘ibâdak.” (3 keer) (o allah, bescherm mij tegen de bestraffing van de dag waarop uw dienaren door u worden opgewekt.) verteld door aboe-dawoed en at-tirmidhi. deze smeekbede zou je moeten zeggen op het moment dat je gaat liggen en je rechterhand onder je wang legt (op je rechterzijde liggend). 

  7-   zeg: soebhân allah (perfect en geprezen is allah) 33 keer,   al-hamdoelillah (alle lof komt alléén aan allah toe) 33 keer, en allahu akbar (allah is de allergrootste) 34 keer. verteld door al-bukhari en muslim.

  8-    zeg: “alhamdoe lillâhil ladhie ath’amanâ wa saqâna, wa kafâna, wa âwâna, fakam mimman lâ kâfija wa lâ moe-wie.” (alle lof en dank komen (alléén) allah toe, die ons van voedsel en drinken heft voorzien, van zowel levensonderhoud als onderdak. want hoeveel zijn er (wel) niet zonder levensonderhoud noch onderdak.) verteld door muslim.

  9- zeg: “ allâhoemma ‘alimal ghaiba wasj sjahâdah, fâthiras samâwâti wal ardh, rabba koellie sjaj-in hadoe an lâ ilaha illâ ant, wa maliekah, asj a’oedhoe bika min sjarri nafsie, wa min sjarrisj sjaithâni wa sjirkih, wa an aqtarifa ‘alâ nafsi soe-an, aw adjoerrahoe ilâ moeslim. (o allah, kenner van zowel het onwaarneembare als het waarneembare. schepper van de hemelen en de aarde. heer en bezitter van alles, ik getuig dat er geen god is buiten u. ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het kwaad van mijn ziel en tegen het kwaad van sjaitaan en zijn vallen. ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het kwaad doen aan mijn ziel en tegen het kwetsen van een medemoslim.) verteld door aboe-dawoed en at-tirmidhi.

  10-zeg: “allâhoemma aslamtoe nafsie ileek, wa fawadhtoe amrie ileek, wa wadjdjahtoe wadjhie ileek, wa aldja-toe dhahrie ileek, raghbatan wa rahbatan ileek, lâ maldja-a wa lâ mandjâ minka illâ ileek, âmantoe bi kitâbikal ladhie anzalt, wa bi nabiyyakal ladhie arsalt. (o allah, ik onderwerp mijzelf aan u, ik laat mijn zaken aan u over, ik keer mijn gezicht tot u en ga – in afhankelijkheid van u – liggen in hoop en vrees. er is geen toevlucht noch een ontsnappingsmogelijkheid behalve bij u. ik geloof in uw woord (de qor’an), door u geopenbaard en in uw profeet, door u gezonden.) verteld door al-bukhari en muslim.

  11-zeg: “allâhoemma rabbas samâwâtis sab’i wa rabbal ‘arsjil ‘adhiem, rabbanâ wa rabba koellie sjee, fâliqal habbi wannawa, wa moenzilat tawrâti wal indjieli wal foerqân, a’oedhoe bika min sjarri koellie sjee’in, anta aghidhoen binâsiyatih. allâhoemma antal awwaloe falaisa qablaka sjee, wa antal agiroe falaisa ba’adaka sjee, wa antadh-dhâhiro falaisa fawqaka sjee,wa antal bâtinoe falaisa doenaka sjee, iqdhi ‘annad deina wa aghninâ minnal faqr.” .(o allah, onderhouder van de zeven hemelen, o heer van de grootste troon, onze heer en de heer van alles, splijter van het graan en de dadelpit, degene die de thora, het evangelie en de qor’an geopenbaard heeft. ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het kwaad van alles, wat u bij de voorlok zal grijpen. o allah, u bent de eerste (al-awwal- en voor u was er niets, u bent de laatste (al-agir) en na u is er niets. u bent de onmiskenbare (adh-dhahir) en niets zal boven u uitstijgen. u bent de onwaarneembare (al-baatin) en zonder u kan er niets zijn. bescherm ons tegen schulden en maak ons immuun voor armoede (d.m.v. voorzieningen).) verteld door muslim.

  12- lees de laatste twee verzen van soerat al-baqarah, beginnend bij zijn (vvih) woorden: «de boodschapper gelooft in wat hem van zijn heer is geopenbaard etc…», want er is een hadith die zegt: “degene die deze ’s nachts opleest, zij volstaan voor hem.” verteld door al-bukhari en muslim.

·    de geleerden zijn verdeeld over de betekenis van ‘zij volstaan voor hem’, er zijn er die zeggen dat zij volstaan voor hem betekent dat hij qiyam (nachtgebed) niet hoeft te verrichten. anderen zeggen dat het betekent dat het hem tegen het kwade en tegen tegenslag beschermt. ik zeg dat het beide kan betekenen…waren de woorden van an-nawawi’. (al-adhkar).

  13-je moet in een reine staat zijn als je naar bed gaat. want in een hadith staat: ‘als je naar bed gaat, verricht dan de rituele wassing.’

  14-slaap op je rechterzijde… (hadith zegt: “ga dan op je rechterzijde liggen…” verteld door al-bukhari en muslim.

  15- leg je rechterhand onder je wang. hadith: “wanneer hij ging liggen, deed hij zijn rechterhand onder zijn wang.”verteld door aboe-dawoed.

  16-veeg met je handen het stof van je bed. hadith: “wanneer jullie naar bed gaan, veeg het stof dan weg…want je kan nooit weten wat er na jou is geweest.” verteld door al-bukhari en muslim.

  17-het oplezen van soerat al kefiroen (zeg, “o ongelovigen, …”), want één van de verdiensten daarvan is dat het bescherming geeft tegen polytheïsme. verteld door aboe-dawoed, at-tirmidhi en ahmad, en het is authentiek verklaard door ibn hibban, al-hakim en adh-dhahabi was het daar mee eens. ook al-hafedh en al-albani beschouwen het als authentiek.

 

· an-nawawi zei: iemand zou moeten proberen alles wat in dit deel is verklaard, maar als hij dit niet kan, dan zou hij moeten proberen in ieder geval de belangrijkste onderdelen ervan te verrichten.

· de meeste mensen slapen twee maal in een etmaal (in de landen waar een siesta gewoon is) en op die manier zullen ze bepaalde soenna’s twee keer verrichten, omdat deze soenna’s zich niet alleen beperken tot ‘s nachts slapen, maar zijn algemeen toepasbaar.

 

de verdiensten van het toepassen van deze soenna’s bij bedtijd:

  1- 100 sadaqa (goede daden) worden opgeschreven voor de moslims die deze verheerlijkingen onafgebroken toepassen voor het slapen gaan, want de hadith zegt: “iedere verheerlijking is sadaqa, iedere keer wanneer iemand zegt: allah is de allergrootste is sadaqa, elke lofspraak (aan allah) is sadaqa en iedere keer wanneer iemand zegt: er is geen god behalve allah is sadaqa...). verteld door muslim.                     

    

   2- als de moslim deze verheerlijkingen volhoudt voor het slapen gaan, dan zullen er 100 bomen voor hem in het paradijs worden geplant. volgens de hadith van ibn-majah, over de beloningen voor adhkar die voor het gebed worden gedaan.

 

3- allah beschermt de dienaar, houdt de duivel bij hem vandaan gedurende die nacht, en hij blijft veilig voor kwaad en plagen.

 

4- de dienaar eindigt zijn dag met het gedenken van allah (vvih), gehoorzaamt hem, stelt zijn vertrouwen in hem, vraagt hem om hulp en getuigt van zijn eenheid.

 

  qiyam = vrijwillige gebeden die ‘s nachts worden verricht, na het isha’ (avond) gebed.

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day