1. Articles
  2. WEERLEGGEN VAN VERKEERDE OPVATTINGEN
  3. Jezus tussen de islam en het christendom

Jezus tussen de islam en het christendom

25046 2008/10/23 2024/07/21
Article translated to : English

 

jezus tussen de islam en het christendom

vraag:

ik ben christelijk en ik heb altijd vragen gezet bij het verhaal over jezus. mijn moeder zegt dat hij aan het kruis is gestorven en daarna terug tot leven kwam, wat ik erg verwarrend vind. de islam zegt dat hij nooit is gestorven maar dat hij naar de hemelen werd verheven.

 

answer:

het christelijke geloof zegt over jezus dat hij de enige zoon van god of god zelf is, die aan het kruis stierf om de mens van de oorspronkelijke zonde te verlossen.

 

moslims beschouwen dat er niet zoiets bestaat als de oorspronkelijke zonde. god had dus geen reden om een mens te worden en aan het kruis te sterven. zelfs als er zoiets zou zijn als de oorspronkelijke zonde, dan zien moslims nog niet hoe god zo hopeloos kan zijn om boete te doen voor die zonde d.m.v. te sterven aan het kruis.

 

de christenen zouden antwoorden:


"omdat god zo van de wereld hield, dat hij zijn enige zoon gaf, zodat een ieder die in hem geloofde niet zou verdwijnen, maar het eeuwige leven zou hebben." (johannes 3:16)

 

hield god echt zoveel van de wereld… zo veel dat hij besloot om zelfs zijn zoon op te offeren, zijn enige zoon, om de wereld van de oorspronkelijke zonde te redden? christen zouden zeggen: ‘ja’.

aan de andere kant zouden moslims ten eerste volhouden dat god eén en de enige is, en daarom had hij geen zoon. ten tweede, omdat god rechtvaardig is, zou hij nooit een onschuldig iemand bestraffen om de zondaren te verlossen. ten derde kan de zogenaamde oorspronkelijke zonde niet een dergelijk probleem zijn voor god de almachtige dat hij gedwongen is “zijn eigen zoon” op te offeren. hij had heel goed die zonde weg kunnen vagen, of simpelweg een boetedoening van de zondaren vragen, of op zijn minst oprecht berouw van hen vragen.

 

er bestond zeker geen noodzaak voor god om zijn zoon bloot te stellen aan de vreselijke kwellingen waarvan wordt gezegd dat hij die heeft ondergaan, zoals bijvoorbeeld wordt afgeschilderd in mel gibsons the passion of the christ.

in feite waren er vroege christenen die niet geloofden in de kruisiging van jezus. de volgelingen van basilides geloofden bijvoorbeeld dat iemand anders in zijn plaats was gekruisigd. de namen simon van cyrene en zelfs judas iskariot worden gehoord in deze context.

wat de qor’an betreft, die spreekt over hoe allah jezus vrijspreekt van het ongeloof van zijn volk. het zegt wat als volgt vertaald kan worden:


*en toen allah zei: “o ‘isa, voorwaar, ik zal jou (tot mij) nemen en ik zal jou (tot mij) opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de dag der opstanding. daarna zal de terugkeer tot mij zijn en daarna zal ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten te redetwisten. en wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal ik op de wereld en (in) het hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn.* (aal `imran 3:55-56)


allah verhief jezus dus naar de hemel, en werd zodoende gered van een gedoemde dood aan het kruis, in contrast met wat zijn vijanden en zelfs zijn zogenaamde “volgelingen” beweerden.

 

het was het plan van de vijanden van jezus om hem te kruisigen, maar allah stak een stokje voor hun plan. dus het geloven in zijn dood door kruisiging wil zeggen dat men gelooft dat deze ongelovigen succes hadden tegen gods plan. maar zonder twijfel konden ze jezus de boodschapper van allah niet kruisigen. de qor’an zegt, wat vertaald kan worden als:


*en (wegens) hun uitspraak “wij hebben de masih ‘isa, zoon van maryam, gedood.” maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. en voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij ‘isa gedood hebben. maar allah heeft hem juist tot zich opgeheven. en allah is almachtig, alwijs. en er is niemand van de lieden van de schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de profeet ‘isa) geloven en op de dag der opstanding zal hij een getuige tegen hen zijn.* (an-nisaa' 4:157-159)


wij moslims geloven in alle profeten van god en respecteren en eren hen allemaal evenzeer; we maken geen onderscheid tussen de ene of de andere. moslims geloven dat jezus christus een van de grote profeten van god is, en beschouwen dat alle profeten broeders zijn en dat hun religie dezelfde is, namelijk islam (wat betekent absolute onderwerping aan allah). allah zegt in de qor’an wat kan worden vertaald als:


*hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat hij heeft opgedragen aan noah, en hetgeen wij aan jou geopenbaard hebben en wat wij aan ibrahiem en moesa en ‘isa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken. het is een zware taak voor de veelgodenaanbidders, waartoe jullie hen oproepen. allah kiest voor zich wie hij wil en hij leidt naar zich wie terugkeert (in berouw).* (ash-shura 42:13)

 

Previous article Next article
Steun de Profeet Mohammed websiteIt's a beautiful day