1. Articles
  2. האיסלאם ושעבוד האישה
  3. מומחמד מבטיח לאישה את כבודה ומעמדה

מומחמד מבטיח לאישה את כבודה ומעמדה

6006 2010/10/30 2024/06/14
Article translated to : العربية English

מומחמד מבטיח לאישה את כבודה ומעמדה

התמיכה החזקה שהשיגה האישה המוסלמיה היתה בתור החזרת כבוד לאישה שהגבר המוסלמי ידע את מעמדה אצל אללה הבורא מזה ארבע עשרה מאות שנים. המעמד הזה הופיע בגילוי בקוראן הקדוש שפנה לנשים ולגברים ביחד ובאופן שווה. הקוראן העניק להם את הזכויות והחובות, והבטיח לשניהם את גן עדן אם הטיבו במעשים שלהם, הקוראן הקדוש לא התעלם מהאישה ,אללה ישתבח שמו ויותעלה פונה לאישה והגבר ביחד בקוראן הקדוש: " המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת, ונשות האמת, ועזי הרוח, ועזות הרוח, והענווים והענוות, והנותנים צדקה והנותנות צדקה, והצמים והצמות, והשומרים והשומרות על תומת ערוותם, והמרבים והמרבות להזכיר את שם אללה – להם הכין אללה מחילה ושכר כביר " (סורת המחנות: 35).

בפסוק הקוראני הזה מתברר שכל בני האדם שווים, ללא אפליה מבחינת הגזע, גברים ונשים יעמדו ביחד בין ידי אללה ביום תחיית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבטיח למאמינים הן גברים והן נשים את גן עדן אם יטיבו במעשים שלהם בעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " עושי הטוב, זכר או נקבה, ובלבם אמונה, כל אלה ייכנסו אל גן עדן, ולא יקופחו כמלוא נימה." (סורת הנשים: 124).

אם נבחין בפסוקים הקוראניים אז נגלה כיצד האיסלאם פונה לגברים ולנשים כאחד, אללה יתעלה הבטיח להם שכר כביר אם יטיבו במעשיהם בעולם הזה בעוד שהבטיח להם עונש אם הרעו במעשיהם בעולם הזה.הדבר הזה מעיד על כך כי הגברים והנשים שווים בזכויות ובחובות באיסלאם. אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב:

  1. " המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה. הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את תפילה ונותנים זכאת, ונשמעים לאללה ולשליחו. כל אלה, אללה ירחם עליהם. הן אללה אדיר וחכם. " (סורת התשובה: 71). 
  2. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ריבונם נענה להם ואמר, לא אגרע משכרו של שום עמל אשר בכם, זכר או נקבה, כי קורצתם זה מזה. אלה אשר היגרו וגורשו ממושבותיהם ואשר פגעו בהם בשל אמונתם בי, ונלחמו ונהרגו, כפר אכפר להם על עוונותיהם ואכניסם אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם, וזה שכרם מעם אללה. השכר הנאה שמור אצל אללה " (סורת בית עמרם: 165).
  3. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " לגמול הרעה תושב רעה כרעתו, ועושי הטוב – זכר או נקבה – בעודם מאמינים, אלה ייכנסו לגן עדן, ובו יפורנסו בלא חשבון " (סורת הסולח: 40).
  4. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " עושי הטוב, זכר או נקבה, ובלבם אמונה, ניתן להם חיים טובים. לכל אלה ניתן את שכרם על כל הטוב אשר עשו " (סורת הדבורה: 97).
Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day