1. Articles
  2. מבצר המאמין - עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
  3. הקדמה

הקדמה

תודות הן לאללה, לו אנחנו מודים, ובו אנחנו נעזרים, וממנו אנחנו מבקשים סליחות. אנחנו במבקשים מאללה סיוע כדי להתגבר על הרע שבתוכנו, והעוון שבמעשינו. את מי שאללה מכוון לדרך הנכון, אין מי שי יַסטה אותו ממנה, ומי שסוטה ממנה, אין מי שיחזיר אותו אליה. אני מעיד שאין אלוהים מבלעדי אללה, אל אחד אין לו שותף, ואני מעיד שמוחמד הוא עבדו ושליחו, עליו, על צאצאיו, וחבריו התפילה והשלום עד יום הדין.


לגופו של עניין


הטוב שעשה אללה לנו כמוסלמים הינו שעשה לנו קשר מהמעשים, והעבודות כדי לחבר אותנו אליו, יתעלה וישתבח שמו, בכל מצב ובכל זמן. חלק ממעשים אלה הם "הד'יכר" (איזכור אללה כל הזמן), ו "דועא" (תפילות הבקשות מאללה), שהם מהעבודות הכי טובות, והדרך הכי טובה להגיע אליו. הנביא, עליו השלום, הבהיר את זה באומרו: "הלא אגיד לכם מה הטוב במעשיכם, והכי טהור בהם אצל המלך שלכם (אללה), ורמי המעלה בהם, והיותר טובים לכם מלשלם כסף (צדקות), או מלהילחם עם אוייבכם ותרצחו אותם, וירצחו אותכם? ענו: מה זה, שליחו של אללה? אמר: אזכור אללה יתעלה וישתבח". (מסופר במוסתדרכ) כיוון שהחיים הם חיי עמל ועייפות, כי אינם חיי העולם הבא הקבועים, כפי שמסר אללה יתרומם ויתעלה: : "אכן יצרנו את האדם לשאת בתלאה " (סורת חבל הארץ: 4). כיוון שבחיים האדם הוא ייצור חלש, וחסר אונים שלא יכול לעזור לעצמו או לאחרים, או להרחיק נזק ממנו, או מאחרים. הוא תמיד זקוק דברים, וזה נגמר רק עם מותו. אזי, הוא צריך למקלט שאליו נקלט, ושממנו יבקש את צרכיו. לכן, ניתן לו את ה"ד'יכר" (אזכור), שהוא המבצר שהמאמין מבצר בו את עצמו, משפחתו, והממון שלו, בתנאי שהוא יתמיד להגיד אותו. גם ניתן לו הדועא (תחנונים לאללה), שהוא הקשר בין העבד לריבונו, ודרכו העבד מעלה את צרכיו ובקשותיו אל בוראו. אללה יתעלה מסר"ריבונכם אמר: פנו אלי בתפילה ואני איענה לכם. אך אלה אשר רב שחצם מכדי לעובדני ייכנסו לגיהנום בבושת פנים"(סורת השולח:60). וגם מסר:" "אם ישאלוך עבד על אודותי, הנה קרוב אני, ואיענה לפניית הקוראים אלי. על כן גם עליהם להיענות לי ולהאמין בי, למען ילכו מישרים"(סורת הפרה:186).


הנביא  יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם  מסר: מי שלא מבקש מאללה, כועס עליו. אללה כועס על מי שעושה זאת, ולא עושה זאת מישהו אחר מלבדו". (אלמוסתדרכ)


אנחנו נדבר בספרון זה בקיצור על העמידה במבחן "אִבְתְלָאאְ – الإبتلاء" וסוגיו, וסיבות האסונות, והנזקים והדרך למנוע זאת לפני שזה קורה, ודרכי הטיפול בהם אחרי שהם קורים, או להקל מהשלכותיהם. אני מתפלל לאללה יְרוֹמַם וְיִתְעַלֶּה, שידריך אותנו לדרך הישר.

 

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day