1. Articles
  2. מבצר המאמין - עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
  3. תפילת התחנונים

תפילת התחנונים

תפילה זו הותרה למוסלם כדי לבקש עזרה מאלוהיו יתעלה וישתבח. ושאללה ידריך אותו אל הטוב בעניין שבו מהסס, ולא יודע איפה הטוב בו. וזה כדי לחסום את הדרך בפני השטן, ושישמור את עצמו מחרטה על דבר שיחשוב שהיה לו טוב. אדם משקיע מאמץ והתוצאות באות מן אללה. ואת מה שאללה גוזר הוא הטוב. ומי שמבקש בתחנונים, ומי שמתייעץ לא מפסיד.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day