1. Articles
  2. מבצר המאמין - עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
  3. איך מתפללים תפילת התחנונים

איך מתפללים תפילת התחנונים

להתפלל שתי רכעות. ויקרא ברכעה הראשנוה אחרי סורת הפתיחה את סורת "הכופרים". וברכעה השנייה שיקרא אחרית סורת הפתיחה את"טוהר האמונה". ושיתחיל את הדועא שלו (הבקשה שלו מאללה) בלשבח את אללה, ולהודות לו, ולהתפלל על הנביא עליו השלום. ואחר כך יתחיל להגיד את הדועא שהנביא אמר בחדית' שמסר גאבר בן עבד אללה, ואמר: הנביא עליו השלום לימד אותנו תפילת התחנונים כפי שלימד אותנו את הקוראן. ואמר: להתפלל שתי רכעות (שלא בזמן תפילת חובה), ויאמר: אלוהי אני מתחנן אליך במה שאתה יודע. ואני מבקש מהכוח שלך, ומן החסד שלך הגדול. אתה הכל יכול, ואני לא. ואתה הכל יודע ואני לא. אתה יודע הנסתר. אלוהי, אם אתה יודע שיש בדבר הזה טוב לי בדת שלי, ובחיים שלי, ובסוף החיים שלי, הקל אותו, וברך לי אותו. ואם אתה יודע שדבר זה רע בשבילי, ולדת שלי, ולחיים שלי, ולבסוף שלי, הרחק אותו ממני. וכתוב לי הטוב, איפה שהוא. ועשה אותי מרוצה ממנו. ואמר: שיגיד את הדבר הזה".

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day