1. Articles
  2. מבצר המאמין - עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
  3. דרכי ביצור הנפש

דרכי ביצור הנפש

מהדרכים שהאדם יכול לבצר בהן את עצמו:-

 

    להרבות בקריאת הקוראן, ולהתמיד בזה, במיוחד סורת הפרה, כי השטן בורח מהבית שהקוראן בו, ובו נזכר אללה. אבי הורירה, מי ייתן וישא חן בעיני אלל אמר: הנביא עליו השלום, אמר: אל תעשו את בתיכם קברות, השטן בורח מהבית שבו נקראת סורת הפרה". (מסופר ע"י מוסלם).

 

 

     להמשיך לשמור על דקלום המשפט "בסם אללה" (בשם אללה), ולא לשכוח להגיד לפני כל מה שהמוסלמי עושה, שישמור אותו מהשטן, הנביא עליו השלום אמר: "להסתיר מה בין עיני השדים, וערוות האדם, מישהו שנכנס לשירותים צריך להגיד בשם אללה". (סונן תרמד'י)

 

 

 

    שיתפלל בברכה, כשיראה בעצמו ובכסף שלו מה שמשמח אותו, ושיגיד: אלוהי תברך את זה, ואל תזיק לו. או: "מא שאא אללה, תבארכ אללה". לפי מה שאמר בן רביעה. הנביא עליו השלום אמר: "מי שרואה בעצמו או בכסף שלו או שראה באחיו מה שהוא אוהב, שיתפלל לברכה".

 

 

שיקרא האדם את סורות המועזתין "אמור, ישמרני ריבון בני אנוש,* מלך בני אנוש,* אלוה בני אנוש,* מפני רעתו של הלוחש הנחבא,* הלוחש בלבב אנוש,*מפני שדים ובני אנוש." (סורת בני אנוש).

 

 

"אמור, ישמרני ריבון השחר הבוקע,* מפני רעתם של כל יצוריו,* ומפני רעתו של אופל בהאפילו,* ומפני רעתו של נושפות בקשרים,* ומפני רעתו של קנאי בקנאו" (סורת השחר הבוקע).

 

      כדי להגן על עצמו ועל הילדים שלו נגד העין הרעה, ושידאג להתמיד בזה. בן עבאס, אמר: הנביא עליו השלום היה קורא סורות אלה כדי לשמור על נכדיו אלחסן ואלחוסיין נגד העין הרעה, ואמר: אבותיכם, ישמעאל ויצחק, היו נעזרים בהם. אני נעזר במילים התמות של אללה נגד כל שטן ומזיק, ונגד כל עין רעה. (מסופר ע"י בוח'ארי)

 

 

וגם האמרה: בשם אללה שאין דבר במעל הארץ או בשמיים יכול להזיק, עם ציון השם שלו. שלוש פעמים, בבוקר ובערב. וגם אמרת: אני נעזר באמרות התמות של אללה נגד כל רע שהוא ברא. שלוש פעמים יומם ולילה. 

 

    לשמור על אזכור אללה. אללה אמר:"כן עליכם לזכור אותי למען אזכור אתכם, הכירו לי טובה ואל תכפרו בי" (סורת הפרה: 152). אללה אמר בחדית' הקדוש: "אני כפי שעבדי חושב עלי, ואני אתו. אם יציין אותי בנפשו, אציין אותו בנפשי. ואם יציין אותי בקבוצה, ציינתי אותו בקבוצה יותר טובה. ואם יתקרב אלי טפח, אני אתקרב אליו זרוע. ואם יתקרב אלי זרוע, אני אתקרב אליו בזרועות. ואם יבוא אלי הולך אבוא אליו בריצה." (מסופר ע"י בוח'ארי).

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day