1. Articles
  2. מבצר המאמין - עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
  3. חלק מאזכורי הבוקר והערב

חלק מאזכורי הבוקר והערב

חלק מאזכורי הבוקר והערב

1.הנביא עליו השלום אמר: "כאשר יקום אחד מכם בבוקר שיגיד, התעוררנו והמלכות בידי אללה, ריבון העולמים. אלוהי, אני מבקש ממך את הטוב שביום הזה, הניצחון שבו, האור שלו, והברכה שבו, והדרך הישר. אלוהי, אני נעזר בך מן הרע של היום הזה והיום שאחריו. ובערב יגיד את אותו דבר". (סונן אבי דאווד).


2.עבד אללה אמר: הנביא עליו השלום לעת ערב אמר: נכנס הערב והמלכות בידי אללה, והתודות לאללה, אין אלוהים מבלעדי אללה, אל יחיד אין לו שותף. אמר: גם אמור: אל יש לו את המלכות, והתודות והוא הכל יכול. אלוהי, אני מבקש ממך את הטוב שבלילה זה, והלילה שאחריו. אלוהי, אני נעזר בך, מן הרע שבלילה זה, והלילה שאחריו. אלוהי, אני נעזר בך מן העצלנות, והזקנה הרעה. אלוהי, אני נעזר בך מן העונש באש, ובקבר. ובבוקר אמר התעוררנו והמלכות בידי אללה". (מסופר ע"י מוסלם)


3.עות'מן בן עפאן אמר: הנביא עליו השלום אמר: מי שאומר בבוקר בשם אללה שאין מזיק עם ציון השם שלו, בארץ ובשמיים, והוא אל שומע ויודע שלוש פעמים, לא יפתיע אותו דבר רע עד כניסת הערב. ואם אומר את זה בערב לא פוגע בו דבר רע עד הבוקר". (בן חבאן)

 


4.אבי הורירה סיפר: איש אחד בא אל הנביא עליו השלום ואמר לו: הוי שליח אללה. אתמול נעקצתי ע"י עקרב. הנביא אמר לו: אם היית אומר בערב: אני נעזר במלים אללה התמות מהרע של מה שברא, לא היה מזיק לך דבר". (מסופר ע"י מוסלם)

 


5."אנס סיפר: הנביא עליו השלום מסר: מי שאמר בבוקר או בערב: אלוהי, אני התעוררתי ואני מעיד אותך ואת נושאי כס המלכות שלך, והמלאכים, וכל הבריות שלך שאתה אללה אין אלוהים מבלעדיך, ושמוחמד עבדך ושליחך. אללה משחרר את רבעו מגיהנום, ומי שאומר את זה פעמיים אללה משחרר את חציו, ומי שאומר את זה שלוש פעמים אללה משחרר את שלושת רבעיו, ומי שאומר את זה ארבע פעמים כולו משתחרר מהאש". (סונן אבי דאווד)

 


6."אבי הורירה אמר: הנביא עליו השלום אמר: מי שאמר אין אלוהים מבלעדי אללה, אל יחיד אין לו שותף, יש לו את המלכות ואת התודות, והוא הכל יכול, כל יום מאה פעמים, זה היה שווה שחרור 10 עבדים, ונכתבו בספרו מאה טובות, ונמחקו מאה עוונות, וזה היה מבצר לו מן השטן כל היום עד כניסת הערב. ואין מי שהוא שעושה יותר טוב מזה חוץ מאיש שעשה יותר ממנו". (מסופר ע"י בוח'ארי)

 


7.שדאד בן אווס אמר: הנביא עליו השלום אמר: אדון הסליחות שתאמר: אלוהי, אתה אלי אין אלוהים בלעדיך. אתה בראת אותי, ואני העבד שלך, ואני עומד בהבטחות שלי כמיטב יכולתי. אני נעזר בך מהרע שעשיתי. אלוהי אני מודה לך בכל חסדיך, ומודה בכל העוונות שלי, וסלח לי כי רק אתה מוחל העוונות. אמר: מי שאמר את זה ביום והוא מאמין בזה ומת לפני הערב נכנס לגן עדן. ומי שאומר את זה בלילה ובזה הוא מאמין, ומת לפני הבוקר, נכנס לגן עדן". (מסופר ע"י בוח'ארי)


8.אבי הורירה אמר:הנביא עליו השלום היה אומר כשמתעורר: "אלוהי, בך התעוררנו, ובך נכנסים לערב, ובך חיים, ומתים, ואליך מגיעים אחרי המוות. ובערב אומר: אלוהי, עמך נכנסנו לערב, ובך חיים ומתים, ואליך מגיעים אחרי המוות.

 


"מועאד' בן עבד אללה בן חובייב מסר מפי אביו ואמר: יצאנו בלילה גשום, וחשוך מבקשים את הנביא עליו השלום, כדי שיתפלל בנו. הגענו אליו ושאל אותנו: התפללתם? לא אמרתי כלום. אמר: "אמור". ולא אמרתי מילה. ואמר: "אמור". ולא אמרתי מילה. ואמר: "אמור". אמרתי, הוי שליח אללה: מה לאמור? אמר: תקרא את

"אמור, הוא אללה אחד,*אללה לעד, לא ילד ולא הוליד,* שווה לו אין גם אחד" (סורת טוהר האימונה:4-1 ).


"אמור, ישמרני ריבון בני אנוש,* מלך בני אנוש,* אלוה בני אנוש,* מפני רעתו של הלוחש הנחבא,* הלוחש בלבב אנוש,*מפני שדים ובני אנוש." (סורת בני אנוש:6-1).


"אמור, ישמרני ריבון השחר הבוקע,* מפני רעתם של כל יצוריו,* ומפני רעתו של אופל בהאפילו,* ומפני רעתו של נושפות בקשרים,* ומפני רעתו של קנאי בקנאו" (סורת השחר הבוקע:5-1). , פעמיים בערב, ובבוקר שלוש פעמים והם יגנו עליך מכל דבר רע." (סונן אבו דאווד)

 

9.עבד אללה אמר: הנביא עליו השלום היה אומר בערב: "נכנסנו לערב, והמלכות בידי אללה, ותודות לאללה אל יחיד אין לו שותף. אמר: אני חושב שאמר: יש לו את המלכות, ויש לו את השבח, והוא הכל יכול. אלוהי, אני מבקש ממך את כל הטוב שבלילה זה, והטוב שבלילה שאחריו. ואני נעזר בך מן הרע שבלילה זה ומהרע שבלילה שאחריו. אלוהי, אני נעזר בך מן העצלנות, ומן הזקנה הרעה. אלוהי, אני נעזר בך מן העונש באש, ובקבר. ובבוקר היה אומר את זה: התעוררנו והמלכות בידי אללה". (מסופר ע"י מוסלם)

 


10.אבי הורירה אמר: אבו בכר אמר: הוי שליח אללה. צווה אותי לאמור משהו כאשר אתעורר בבוקר, ובערב. אמר: אמור:  "אלוהי, יודע הנסתר והגלוי, בורא השמיים והארץ, ריבונו של כל דבר והמלך שלו. אני מעיד שאין אלוהים בלעדיך. אני נעזר בך מן הרע שבתוכי, ומן הרע של השטן והמזימות שלו. אמר: אמור את זה בבוקר ובערב, ובשכיבה". (סונן אלתרמד'י)


11."בן עומר אמר: הנביא עליו השלום היה אומר את המילים האלה בבוקר ובערב: "אלוהי, אני מבקש ממך המחילה והבריאות בדת שלי ובחיים שלי, ובמשפחתי, והכסף שלי. אלוהי, כסה את ערוותי. אלוהי, פוגג את חחשותיי. אלוהי שמור אותי מבין ידי ומאחורי, ומצד ימיני, ומצד שמאלי, ומעלי, ומתחתי. אלוהי אני נעזר בעוצמתך שאירצח מלמעלה או למטה". (אלמוסתדרכ)

 


12.עבד אלרחמן בן אבי בכרה אמר לאביו: הוי אבי! אני שומע אותך מבקש מאללה כל יום: "אלוהי, הברא את השמיעה שלי, והראייה שלי, אין אלוהים בלעדיך. שלוש פעמים בבוקר ושלוש פעמים בערב. אמר: שמעתי את הנביא עליו השלום אומר אותן, ואני אוהב לעשות את המנהגים שלו" (סונן אבי דאווד)


13.אנס בן מאלכ אמר: הנביא עליו השלום אמר לפאטמה: מה ימנע ממך לשמוע מה שאצווה אותך להגיד בבוקר ובערב, אל חי וקיים, אני נעזר ברחמיך, שתתקן לי את כל ענייני, ואל תעזבני לנפשי לרגע" (אלמוסתדרכ)


14.אבי הורירה אמר: הנביא עליו השלום אמר: מי אמר בבוקר ובערב, השבח לאללה מאה פעמים, אין מישהו שיותר טוב ממנו ביום הדין חוץ מאחד שאמר כמו מה שאמר או יותר". (מסופר ע"י מוסלם)

 


15.אבי ד'ר אמר שהנביא עליו השלום מסר: "מי שאמר אחרי תפילת הבוקר, ורגלו תחתיו, לפני שיתחיל לדבר: אין אלוהים מבלעדי אללה, המלכות שלו, והתודות לו, אל מחיה וממית, והוא הכל יכול, עשר פעמים. נרשמו לו 10 טובות, ונמחקו 10 עוונות, והועלה 10 דרגות. והיה לו ביום זה מבצר נגד כל דבר רע, ונשמר מפני השטן. ואין עוון שפוגע בו ביום זה חוץ מלשתף מישהו בעבודת אללה". (סונן אלתרמד'י)

 


16.עבד אללה בן ע'נאם אלבייאצ'י אמר: הנביא עליו השלום אמר: "מי שאמר בבוקר, אלוהי, מה שיש לי מחסד זה מטעמך לבד, אין לך שותף. התודות הן לך והשבח. הוא מילא את חובתו ביום זה מההודאה לאללה. ומי שאומר את זה בלילה: הוא מילא את חובת התודות ללילה זה". (סונן אבו דאווד)

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day