1. Articles
  2. מבצר המאמין - עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה
  3. קריאות לאללה במצבים שבהם המאמין מבצר את עצמו

קריאות לאללה במצבים שבהם המאמין מבצר את עצמו

.מה שאומרים לפני שינה – אבי הורירה אמר: שליחו של אללה ביקש ממני לשמור את הכסף של הזכאת (צדקות) של חודש רמדאן. הגיע אלי מישהו גונב מהאוכל, תפסתי אותו ואמרתי: אני נשבע באללה שאקח אותך אל שליחו של אללה, עליו השלום. אמר: אני צריך את זה, ויש לי ילדים, ואני נזקק מאוד. עזבתי אותו. למחרת הנביא עליו השלום אמר:

 

 

הוי אבו הורירה, מה עשית עם האסיר שלך מאתמול. אמרתי, הוי שליחו של אללה הוא התלונן מהזדקקות, וכי יש לו ילדים. ריחמתי עליו ושיחררתי אותו. הנביא אמר, הוא שיקר לך ויחזור, וידעתי שיחזור, כי הנביא עליו השלום סיפר שיחזור, וציפיתי לו. הוא הגיע שוב לגנוב מן האוכל. תפסתי אותו ואמרתי אני אקח אותך לשליחו של אללה, עליו השלום. הוא אמר: שחרר אותי, אני זקוק ויש לי ילדים, ואני לא אחזור שוב. שיחררתי אותו. למחרת הנביא עליו השלום אמיר לי:

 

 

הוי אבו הורירה, מה עשה האסיר שלך? אמרתי: הוי שליח של אללה, הוא התלונן שמזדקק ושיש לו ילדים, וריחמתי עליו, ושיחררתי אותו. הוא אמר: הוא שיקר לך ויחזור שוב. ארבתי לו בפעם השלישית. הוא בא לגנוב מן האוכל. תפסתי אותו ואמרתי אני אקח אותך לשליחו של אללה, וזה הסוף. זו הפעם השלישית שאתה טוען שלא תחזור וחזרת. הוא אמר: שחרר אותי ואני אלמד אותך מילים שאללה יעזור לך בהן. אמרתי: מהן? אמר: כשאתה נכנס למיטה שלך קרא את הפסוק של כס המלכות ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم) עד סוף הפסוק. אללה ישמור אותך והשטן לא יתקרב אליך, עד הבוקר. שיחררתי אותו. למחרת הנביא עליו השלום אמר:

 

 

 

מה עשה האסיר שלך אתמול. אמרתי הוי שליחו של אללה. הוא טען שהוא ילמד אותי מילים שיעזרו לי, ושיחררתי אותו. אמר: מהן? אמרתי: אמר לי כאשר אתה נכנס למיטה קרא את הפסוק של כס המלכות, מההתחלה עד הסוף "אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה, לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב" (סורת הפרה :255), ואמר לי שאללה ישמור אותי והשטן לא יתקרב אלי, עד למחרת. ותהיה במצב טוב. הנביא עליו השלום אמר: הוא צדק למרות שהוא שקרן. אתה יודע עם מי אתה מדבר מלפני שלושה לילות, אבו הורירה? אמר: לא. אמר: זה השטן". (מסופר ע"י בוח'ארי)

 

 

- אבו הורירה סיפר שהנביא עליו השלום אמר: "כאשר אתה נכנס למיטה שינקה אותה בבגד שלו, כי הוא לא יודע מי היה שם. ושיאמר: בשם שלך ריבוני אני שם את הצד שלי, ובעזרתך אני ארים אותו. אם תחזיק את נשמתי רחם עליה, ואם תשלח אותה שמור אותה במה שאתה שומר את עבדיך הטובים" (מסופר ע"י בוח'ארי)

 

 

- עאאשה, מי יתן ותישא חן בעיני אללה אמרה: הנביא עליו השלום כאשר נכנס למיטה בכל לילה, אסף את ידיו ונפח בה וקרא בהם  "אמור, הוא אללה אחד,* אללה לעד, לא ילד ולא הוליד,* שווה לו אין גם אחד" (סורת טוהר האימונה:4-1 ), "אמור, ישמרני ריבון בני אנוש,* מלך בני אנוש,* אלוה בני אנוש,* מפני רעתו של הלוחש הנחבא,* הלוחש בלבב אנוש,*מפני שדים ובני אנוש." (סורת בני אנוש:6-1), "אמור, ישמרני ריבון השחר הבוקע,* מפני רעתם של כל יצוריו,* ומפני רעתו של אופל בהאפילו,* ומפני רעתו של נושפות בקשרים,* ומפני רעתו של קנאי בקנאו" (סורת השחר הבוקע:5-1). ומשח את מה שיכל מן הגוף שלו, החל מן הראש והפנים שלו והגוף שלו. הוא עשה זאת שלוש פעמים". (מסופר ע"י בוח'ארי)

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day