1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. עם עצמו

עם עצמו

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
66821 2007/11/05 2024/06/18

עם עצמו

הנביא עליו השלום היה איש גדול , הוא עשה את הניצחון ואין הנצחון שעשה אותו , כי -אם הוא בנה את התפארת שלו מתוך אימונו בערכים שאימץ , ושקידתו על הכללים שביססו את האישיות שלו , בראשום היו המוסרים הטובים , וההתייחסות המתונה עם הידיד והאויב , הקרוב והרחוק .

הוא גילה צניעות לכל האנשים , ואימץ הדרך הישרה והקלה להפיץ את הדת שלו , והתרחק מכל סיבוך , עקשנות או קיצוניות .

היה נאמן , בוטח בעקרונות שלו ובעל מטרות מסויימות ונקודת השקפה ברורה .

הוא התמיד בהפצת השליחות שלו עד שהפיץ את עקרונות האיסלאם שרוב המתנגדים לו לא ידעו אותן .

הנביא עליו השלום הוגדר בכל התכונות הטובות שכל אדם שואף להן , היה יפה במוסריו ויפה במחשבותיו , לכן הוא האיר לעולם כולו את הדרך הישרה , והניח אותנו לאורח מישרין .

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day