1. Articles
  2. אישיות הנביא
  3. הנביא מוחמד עליו השלום קורא לנקיון ושמירת הסביבה

הנביא מוחמד עליו השלום קורא לנקיון ושמירת הסביבה

Auther : Sheikh Faraj Hadi
Under category : אישיות הנביא
34535 2007/11/08 2024/04/18

הנביא מוחמד עליו השלום קורא לנקיון ושמירת הסביבה

אחד הדברים שאפיינו את החיים של הנביא מוחמד עליו השלום משאר הדתות והתיאוריות הוא ההוראות הקפדניות שקבע למוסלמים, ההוראות האלה מחייבות אותם להתעניין בנקיון ושמירת הסביבה.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הורה למוסלמים לשטוף את איברי הגוף שעוסקים בעבודות כמו הפנים, האף, הידיים והרגליים חמש פעמים ביום או יותר, ולשטוף את הגוף כולו ככל שאפשר.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הזהיר מפני לכלוך המקומות הקרובים מהאנשים באשפה.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הדגיש את הצורך של הנקיון המלא מהחומרים המופרשים של האדם.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום חייב את המוסלמים לנקות את הבגדים שלהם מזיהומים.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לימד את המוסלמים העיקרון של ההסגר הרפואי, הנביא מוחמד עליו השלום הורה להם שלא להיכנס לארץ של המגיפה או לצאת מארץ זו כדי לשמור על הבריאות הכללית של האנושות .

על ידי ההוראות האלה בנה הנביא מוחמד מערכת חברתית מושלמת בסביבה בריאה ונקייה.

אין מקום בהוראותו של הנביא מוחמד עליו השלום ללכלוכים בבגדים, בגוף או בסביבה הכללית.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day