1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהקוראן מנע מהמוסלמים החשיבה החופש•

הטענה שהקוראן מנע מהמוסלמים החשיבה החופש•

15958 2008/12/02 2024/06/14
Article translated to : العربية English

 

הטענה שהקוראן מנע מהמוסלמים החשיבה החופשית

 

הוגה הדעות הגרמני ת. תנטמאן טען כי הקוראן הקדוש מנע מהמוסלמים את החשיבה החופשית!!!

בוודאי זו היא טענה מופרכת, כי אין בקוראן הקדוש פסוק אחד שאסר את החשיבה על המוסלמיים או הטיל הגבלות על המוחות שמנעו מהם לחשוב.

הקוראן הקדוש מלא בפסוקים שהאיצו באדם לחזוב ולהרהר בסודות היקום, נשמה, בעלי החיות, צמחים והימים. עשרות הפסוקים של הקוראן מסתיימים במשפט: אם אתם חושבים !! אם אתם מהרהרים!!

האסלאם קורא למחשבה ולהפעיל את המוח, הקוראן הקדוש הוכיח את העובדה הזאת בהרבה פסוקים, אם ערכנו רשימה סטטיסטית שכוללת את הפסוקים הקוראנים שמאיצים להפעיל את המוח ומתנגדים לזניחת החשיבה והמוח, אז נופתע מהמספר הרב של הפסוקים בתחום הזה. ישנם הרבה פסוקים בקוראון הקדוש שמאיצים להפעיל את המוח והחשיבה ולהפיק תועלת מהחקירה וההרהור ביקום, למשל:

1 - "בבריאת השמים והארץ וחילוף היום והלילה ובספינות השטות בים, המובילות את כל המועיל לבריות, ובמים אשר הוריד אללה מן השמים ואשר מחיה בהם ארץ אחרי מותה, והפיץ על פניה יצורים מכל מין, ובכיוון משב הרוחות ובעננים הכפופים לדברו בין שמים וארץ – בכל אלה צפונים אותות למשכילים להבין." (סורת הפרה:164).

2 - " האם לא התלכו בארץ והאם לא היה להם לב להבין, או אוזניים לשמוע? לא העיניים עיוורות, כי אם לב אשר בחזה." (סורת העלייה לרגל:64).

3 - " אל תלך אחר דבר לא תדעהו לאשורו. האוזניים, העיניים והלב – כל אלה ייתנו על בעליהם את הדין " (סורת המסע הלילי:36).

4 - "אחד מאותותיו הוא בריאת השמים והארץ, ושלל לשונותיכם וצבעיכם. בזאת צפונים אותות לשוכני העולמים." (סורת בני ביזנטיון:22)

5 - "בבריאת השמים והארץ ובחילוף הלילה והיום צפונים אותות לנבוני הלב" (סורת בית עמרם:190).

ישנם פסוקים קוראניים רבים שמדווחים לנו על הברכות של אללה יתעלה שקוראים לנו לחשוב מסתימים ב " האם לא תשכילו להבין? ", אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:

1 - "התצוו על אנשים לעשות מעשים טובים ובעצמכם תשכחו, אף כי תקראו בספר? האם לא תשכילו להבין? " (סורת הפרה:44)

2 - אללה יתעלה אומר גם בקוראן הקדוש: " הוי בעלי הספר, מדוע תתפלמסו על אודות אברהם? הן רק אחריו הורדו ממרומים התורה והאוונגליון! האם לא תשכילו לבין? " (סורת בית עמרם:65)

3 - אללה ישתבח שמו אומר גם: " אחריהם קמו דורות אשר ירשו את הספר ורדפו בצע בן חלוף בעולם הזה, ואמרו, ודאי יסולח לנו. ואולם במוצאם בצע בן חלוף כגון זה, ייקחוהו. האם לא נדרשו בברית בספר להגיד על אללה את האמת לבדה? הן למדו את אשר בו! נחלת העולם הבא טובה מזה ליראים. האם לא תשכילו להבין?" סורת ממרום החומה:169)

4 - אללה יתעלה אומר גם כן, " בני עמי, איני מבקש מכם שכר על כך, וכל שכרי על מי שיצר אותי, האם לא תשכילו להבין? " (סורת הוד :51)

יש עוד פסוקים שמסתיים ב " האם לא תיזכרו?:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אז התפלמסו בני עמו עימו, והוא אמר, האם תתפלמסו עמי על אודות אללה אשר כבר הנחני? לא אירא את השותפים אשר צירפתם לו, האם לא תיזכרו? " (סורת המקנה :80)

המוסלמים התענינו במדעי מוח אשר כללו מחקרים מדעיים שונים
(מתימטיקה, אלגברה, הנדסה, רפואה, רוקחות ואסטרונומיה), המוסלמים השיגו רנסנס מדעי משגשג אשר לא נחלש אלא אחרי חולשת העולם המוסלמי בגלל ההתעסקות בבלימת מסעי הצלבנים והמונגולים והקולוניאליזם המערבי.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day