1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהקוראן הוא סיפורים יהודיים ונוצרי•

הטענה שהקוראן הוא סיפורים יהודיים ונוצרי•

5664 2009/05/05 2024/06/25
Article translated to : العربية

 

הטענה שהקוראן הוא סיפורים יהודיים ונוצריים שנגנבו מהתורה !!              

המזרחן הסקוטלנדי ווליאם מויר(1)טען כי הקוראן הקדוש הוא קבוצה של סיפורים יהודיים ונוצריים שנגנבו מהתנ"ך .

המזרחן הזה טען עוד כי דת האיסלאם היא דת של תאוות, וכי הקוראן הקדוש הוא קבוצה של סיפורים יהודיים ונוצריים שנגנבו מהתנ"ך. המזרחן השקרן הזה קבל את תואר "סיר" כפרס על הקנאות שלו נגד דת האיסלאם ועל מאמציו להכתים את התדמית של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

התגובה:

הדברים של מוייר הם באמת לא אמיתיים. כן, ישנם קווי דמיון בסיפור הדתי של התורה, התלמוד והברית החדשה לבין הסיפור הדתי של הקוראן הקדוש. אלא שקווי הדמיון האלה לא נובעים מכך שהקוראן הקדוש העתיק את הסיפור הזה מתורה או מהברית החדשה, מכוון שהמקור הוא אחד.

אנחנו לא מכחישים כי התורה והברית החדשה הורדו מעם אללה, אלא, שאנו אומרים כפי שהקוראן הקדוש דווח לנו כי התורה והברית החדשה לא נשארו דבריו של אללה בגלל העוות שהתרחש בהם באופן שאי אפשר לזהות את דבריו של אללה יתעלה מתוכם, ההשראה האלוהית והאמונות הדתיות הן מאותו מקור בעוד שההלכות שונות, הדבר הזה מוביל לדמיון בהשראות השונות של כל הנביאים בכמה צדדים.

 

-------------------------------------------------------------------

(1) מויר ווליאם מזרחן סקוטלנדי (1819-1905) עבד בממשלת הודו וחיבר ספר על חייו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תחת הכותרת: "חייו של הנביא מוחמד, ההיסטוריה האיסלאמית"

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day