1. Articles
  2. מילון טענות המערב נגד האיסלאם
  3. הטענה שהנביא מוחמד הוא מכשף

הטענה שהנביא מוחמד הוא מכשף

5864 2009/02/01 2024/05/25
Article translated to : العربية

 

הטענה שהנביא מוחמד הוא מכשף

המשורר האנגלי גון לוגית הביע לא אחת, את שנאתו לאיסלאם ולנביא האיסלאם. הוא תיאר את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום באומר: "הוא המכשף, הנואף, השפל, המסגל לעצמו את אישיות המשיח, החולה במחלת הנופלים".

ד"ר עלי משאעל הגיב על ההאשמות והטענות האלה, הוא אמר : "הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לא היה מכשף או מגיד עתידות או משורר, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לא בא בכשוף, כהונה או שירה, זה לפי עדותו של אללה ישתבח שמו ויתעלה בקוראן הקדוש, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הוא הנאמן הטוב ביותר, וזה על פי עדות אויביו הכופרים; אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " נשבעתי בכל אשר תראו* ובכל אשר לא תראו - * זהו דברו של שליח נכבד * ולא דבר משורר – מה קלושה אמונתכם -* ולא דבר מתנבא- ממעט זוכרים אתם. *זהו חזון אשר הורד מעם ריבון העולמים" (סורת שעת האמת: 43-38 ).

יתר על כן, את אלה אשר אומרים שזה כישוף יודעים שאם המכשף כשף את האנשים, אז הוא מכשף את כל האנשים, למשל, המכשפים של פרעה כישפו את כל מי שרואה אותם, אפילו כישפו את  הנביא משה עליו בירכת אללה ושלום. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמר, השליכו, איחזו את עיני האנשים והפחידום וחוללו כישוף כביר." (סורת ממרום החומה: 116), אפילו שהנביא משה עליו בירכת אללה ושלום חשב שהנחשים של המכשפים הולכים.

אבל, לא כל האנשים האמינו לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אבו בכר האמין בעוד שאבו גהל ( כינוי של עמר אבן השאם אחד מגדולי קוריש) לא האמין בנביא מוחמד עליו השלום, וכן הלאה, אז למה נכשפו חלק מהאנשים בעוד שחלק אחר לא נכשף, הדבר הזה מעיד על כך שזה לא כישוף.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day