1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. הכרת הנביא

הכרת הנביא

 

הכרת הנביא

 

כל המצטיינים במדעים והאמנות, נולדים ויש להם סגולה מיוחדת, וטבע בלתי רגיל, מצטיינים בו ומפריד בינם לבין האחרים, גם כן הנביאים נולדים ויש להם סגולה מיוחדת מפרידה בינם לבין זולתם.

ביכולתך להכיר את המשורר האמיתי כאשר תשמע אותו, ותדע שהוא נולד ויש לו תכונה מיוחדת בשירה, אין איש אחר יכול לאמר שירים כמוהו, אפילו שקד בכל מאודו על כך.

גם כן אתה יכול להכיר את הנואם בעל הסגולה המיוחדת, הכותב, הממציא, והמנהיג. יש לכל אחד מאלה במעשיו סגולה נפרדת, האנשים לא ידעו כמוה אצל איש אחר. גם כן יש לנביא מחשבות חדשות אף אחד מן האנשים לא יכל להן, הוא מציג אותן אל האנשים ומפאר להם את השאלות והענינים שאף אחד לא יכול לפענח אותם זולתו.

אתה יכול לראות דברים דקים שאף אחד מהאנשים לא יכול לראות אותם ולהבין אותם, על אף המרץ שהם משקיעים למשך שנים רבות. השכל הנבון יקבל את כל מה שהוא אומר, והלבבות מעידים בצדקת הרטוריקה שלו, גם כן כל נסויי העולם ומראות התבל מדגישים כל מה שהוא אומר. אם מישהו רצה שיבוא בשמץ מדבריו לעולם לא יכול.

כל נביא צריך להיות נקי מטבע בריאתו, נקי הסגולה, בכל ענייניו, ילך רק בדרך היושר והכבוד, לא תשמע בדבריו או תראה במעשיו דבר שאינו תואם את החוק והיושר, מדריך אל הכנות, וירוץ עם האחרים לקיים הוראותיו לאנשים, ואין דוגמה אחת בחייו מעידה על סתירה בין מעשיו ואמירותיו. הוא יסבול הצרות למען תועלת האחרים ולא מזיק בהם כדי לזכות בדבר לעצמו, חייו כולם צדק, כבוד, טוהר נפש, רעיון נשגב, וגברות עליונה, אין בה איזה חסרון, כל זה מעיד על כך שהנביא הזה הוא שליחו הצודק של אללה נשלח לכל הבריות כדי שידריך אותם לדרך הישר .

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day