1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. האימונה בשליחי אללה

האימונה בשליחי אללה

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

צווינו שנאמין בשליחי אללה אחרי האימונה בספריו.

במאמר הקודם הבהרנו כי שליחיו של אללה נשלחו לכל אומות העולם, הטיפו לאנשים להאמין באיסלאם שמוחמד האחרון בא בו, כאילו כל שליחי אללה ונביאיו הם שרשרת אחת, לכן מי שיכחיש אחד מהם כאילו הכחיש את כולם, ומי מאמין באחד מהם היה צריך להאמין בכולם. נניח שיש לך עשרה אנשים אומרים דבר אחד, אם האמנת באחד מהם, הן האמת בכולם. ואם את מכחיש אחד מהם, תהיה מכחיש כולם. מי שמפלה בין שליחי אללה, ומאמין בכמה מהם ולא מאמין באחרים, הינו הוא הכופר האמיתי.

השליח שלנו הראה כי מספר הנביאים שנשלחו לכל אומות העולם הוא 124000. אם הרהרת בגיל העולם הזה, ובכל העמים והאומות שהיו בו, לא לא תוכל לחשב שמספר השליחים הוא גדול, אבל אלה שהקוראן ספר לנו אודותם. צריך להאמין בהם בגלוי, ואלה שלא סיפר לנו אודותם, צווינו שנאמין להם גם כן, כי כל הנביאים שנשלחו מטעם אללה לעבדיו ללמדם ולקרא להם לדרך הישר, צודקים הם. אנחנו מאמינים בכל השליחים שבאו אל ארצות הודו, סין, פרס, מצרים, אפריקה ואיריפה, ושאר ארצות העולם, אבל איננו יכולים לאמר שאחד מסויים מהם היה או לא היה שליח מטעם אללה, כי לא ידענו על זה. אבל לא מותר לנו בשום פנים שנגנה או נאמר רעה למי שהוא אשר נשמע לאנשי כל הדתות בארץ, מאין לנו לדעת שהם היו באמת שליחים, אחרי שהאנשים שינו את דתם, כמו שעשו עמי הנביאים משה וישוע עליהם השלום ששמו את דתם הצודקת מאחריהם? אם מותר להביע דעה, תהי על טקסי הדתות שלהם וציוריהם בצורתה העכשווית, ולשתוק שתיקה מוחלטת על מי שביססו את הדתות האלה, כדי שלא נאמר דבר נוגד למוסר כךפי אחד משליחי אללה.

אין הבדל בין מוחמד ושאר הנביאים, שכולם היו שליחים צודקים מאללה, מדריכים לדרכו הישרה, צווינו שנאמין בכל אחד מהם, אבל יש שלוש פנים להבדל בינו לבינם- בהקבלה הזאת:

1-השליחים נשלחו לאומות מיוחדות ולזמנים מיוחדים, אבל מוחמד נשלח לכל האנושות, ועד יום הדין, כמו שידענו במאמר הקודם.

2- ההוראות של השליחים האלה נכלו כליל, או שלא נשמרו בצורותיהן המקוריות, אם נשארו בכלל בעולם, גם כן אבדו קורות חייהם ודברי ימיהם. האמת אבודה בין אמירות האנשים וסיפוריהם שהמציאו בעצמם על חיי השליחים האלה. אי אפשר לאיש שיילך בעקבותם, אם וכאשר רצה בזה ועמל בו. אבל מוחמד, הוראותיו, קורות חייו, דבריו, מעשיו, האתיקה שלו, מנהגיו ותכונותיו, כולם רשומים בספרים הנמצאים בידי כל האנשים, החי היחיד בין כל שליחי אללה ונביאיו הוא מוחמד לבדו שאיפשר לאנשים שיילכו בעקבותיו ולהידרך בהדרכתו.

3-הוראותיו של האיסלאם שבאו בהם הנביאים הקודמים לא היו הוראות שלמות, על כן כל נביא מן הנביאים האלה הוסיף להורותיהם של הנביאים הקודמים לו, דיניהם וחוקותיהם, ואמצעי ההדרכה שלהם ושמט מהם ותיקן אותם. ככה היה גורם ההתרוממות, השלימות והתיקון מצוי לפני מוחמד, לכן אללה לא שמר הוראות השליחים אחרי זמנם, כי האנשים לא היו צריכים להוראות קודמות חסרות אחרי שבאו אליהם הוראות שלמות חדשות. לבסוף הורדו על הנביא מוחמד, הוראות האיסלאם השלם הבשל לגומרי. ככה שליחותו של מוחמד מחקה את הדתות של שאר הנביאים כי ההליכה אחרי החסר ולא השלם דבר נוגד לשכל. מי שנשמע למוחמד, נשמע לכל הנביאים, כי הטוב בהוראות הנביאים הקודמים נמצא היום בהוראות מוחמד, ומי שסירב אותו ונשמע לנביא אחר, הוא מנע הרבה טובות שהוספו אחרי כן, ולא היו בהוראות הקודמות.

לשם כך צריך לכל האנשים שיאמינו במוחמד, ויילכו בעקבות הוראותיו, שלוש סיבות צריכים למוסלימי שיאמין למוחמד:

1- כי הוא שליח צודק נשלח מאללה המתנשא.

2- הדרכתו שלמה ואין בה איזה חסרון או טעות.

3- הוא הנביא האחרון שנשלח מאללה לכל האנושות עד יום הדין. לא יבוא אחריו איש תהיה האימונה לו אחד מתנאי האיסלאם, ויהיו הבלתי מאמינים לו הם הכופרים.

     


 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day