1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. חתימת הנבואה

חתימת הנבואה

 

חתימת הנבואה

 

צריך לך עכשיו לדעת שהדרך לידיעת האיסלאם, ודרכו  הישרה היא הוראות הנביא והקוראן הנעלה, ושמוחמד עליו ברכה ושלום נביא נשלח אל המין האנושי כולו, ושרשרת ההשראה והנבואה והשליחות נסתיימה בו, אללה שלח באמצעותו כל האור וההדרכה שרצה לשלוח לאנשים. כל מי שבקש את החוק ורצא שיהיה עבד מוסלמי לאללה, צריך לו שיאמין בחותם הנביאים, ויישמע כליל לכל ההדרכות וההוכחות שהביא, ויילך בדרכן.

 

עדות חתימת הנבואה:

אם נוכחת לדעת האמת של הנבואה, תידע שהנביאים אינם נולדים בכל יום, גם כן לא כדאי שיהיה לכל אומה נביא בכל עת, כי חייו של הנביא הם חיי ההדרכה וההוראה שיבוא בהם, הוא חי כל עוד ההדרכה שלו חיה. כל הנביאים הקדמונים מתו, כי האנשים החליפו את הוראותיהם וערבבו בהם ככל רצונם, היום לא נמצא ספר מספרם בצורתו המקורית, וההולכים בעקבותיהם לא יכולים לאמר שיש להם ספרים בצורתם המקורית, גם האנשים שכחו האוטוביוגרפיה של הנביאים האלה, ואינם יכולים למצוא את הקורות הנכונות שלהם, עד כדי כך שאי אפשר לקבוע את זמנם או מקומם שנולדו בו, ומה שעשו בחייהם, גם כן אי אפשר שהאנשים יידעו היום, איך חיו הנביאים האלה, ומה שהורו בו ומה שאסרו אותו, זה הוא המוות שלהם.

אך הנביא שלנו מוחמד עליו ברכה ושלום, עודינו חי כי ההנחיה שלו חיה, והקוראן שאללה הוריד עליו עודינו בידינו בצורתו המקורית, לא הוכנס איזה שנוי לאות מאותותיו, נקודה או תנועה מתנועותיו, והאותוביוגרפיה שלו וקורות חייו וכל מעשיו ודבריו נרשמים ושמורים בספרים למרות כל השנים הרבות שעברו, כאילו אנו רואים  היום את הנביא במו עינינו, ושומעים את דבריו באוזנינו, אין בעולם איש נשמרו כל קורות חייו כמו שנשמרו קורותיו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, ואפשר שידריך אותנו ונלך בעקבותיו בכל עניין מענייני חיינו בכל עת, זאת היא ההוכחה שהאנשים היום אינם זקוקים לנביא יישלח אליהם מאללה אחרי מוחמד.

אי אפשר שיישלח נביא אחרי הנביא מוחמד אך ורק לסבה אחת מן הסבות האלה:

1-   הוראותיו של הנביא הקודם טושטשו, והיה צריך שייראו לאנשים פעם נוספת.

2-   הוראותיו של הנביא הקודם אינם שלמים על כן צריך להשלימם.

3-   ההוראות של הנביא הקודם נצטמצמו באומה מיוחדת, וישנם אומה אחרת או כל האומות צריכים לנביא כמוהו(1).

כל שלושת הסיבות האלה לא נמצאים היום:

1-   כי הוראותיו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עודם בחיים, ובידינו אמצעים מאפשרים שנידע בהן בכל זמן מה הוא הדת שלו, איזו הדרכה באה מאללה, מה דרך החיים שהפיץ בין האנשים, ומה הדרך שנאסר להדוף את האנשים ממנה. אם ההדרכה שלו עודנה חיה ובהשגת יד, אז אין צורך לנביא אחר יחדש אותה ויציגה לאנשים מחדש.

2-   העולם קיבל את דיני האיסלאם בנבואתו של מוחמד עליו ברכה ושלום, על כן אין צורך היום להוסיף אליהם או לחסוך מהם שום דבר, גם כן אין בהם דופי כדי שיבוא נביא אחר אחריו לתקן אותם, הסבה השניה איננה עוד.

3-   נבואתו של מוחמד עליו ברכה ושלום היתה לכל הבריות, ואינה נצמצמה באומה מסויימת או בזמן אחד. על כן אין עוד צורך שיישלח לאיזו אומה נביא מיוחד, ככה נפסלה הסבה השלישית גם כן.

לכל זה נקרא מוחמד: אחרון הנביאים.

אין צורך לעולם היום בנביא אחר, הם צריכים אנשים יילכו בעקבות הנביא, ודורשים מהאנשים ללכת בעקבותיו להבין ההדרכה שלו, ופועלים לפיה, ומקימים בארץ מדינת החוק שבא בו מוחמד מאללה ישתבח שמו ויתעלה.

 

------------------------------------------------------------------

(1) יכול להיות הסבה הרביעית שיישלח עם הנביא נביא אחר לתמוך בו. אבל אנחנו לא נזכיר אותו במקום הזה, כי לא בא בקוראן עליו אך ורק שני דגמים, ואי אפשר להסיק מהם כי אללה שולח את נביאיו ועמם נביאים אחרים לתמוך בהם ולחזק אותם הוא בסיס כולל.

 

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day