1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. הדרך להשיג את המדע והוודאות

הדרך להשיג את המדע והוודאות

 

הדרך להשיג את המדע והוודאות

כבר ידעת שהמשמעת צריכה לאימונה, אולי אתה שואל עכשיו: מה היא הדרך הנכונה להכיר את תכונותיו של אללה, וחוקתו המשכנעת והחיים הבאים?

כבר אמרנו לעיל, כי ההשלכות של הרחמים של אללה ונפלאות מעשיו הם גלויים לעין בכל פינה בעולם הזה, הם מעידים בעצמם, שאלוה אחד הוא אשר התעניין בהמצאת העולם הזה. וכי הוא שמנהל ענייניו, גם כן תכונותיו של אללה גלויות בכל הופעותיהם למי יסתכל ויצליח להבין את זה. איזו תכונה מתכונות החוכמה, הידיעה, היצירה, הסלחנות, הנדיבות, הרחמים, האדונות והנצחון וכל תכונותיו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אינן נראות במעשיו ונפלאות עשייתו בעולם הזה?!

אך כאשר האדם שוכח ומתעלם מלהרהר בדברים האלה, ואינו מתבונן במהותן, החטיא בשכלו וכשרונו בדרך כלל.

כל אלה ברורות לכל עיין, ולמרות שהאדם מעיד על ייחודו של אללה יתעלה בכל תכונותיו, ישנם אלה שאמרו: יש שני אלוהים! ואחרים אמרו: לעולם הזה יש שלושה אלים! והשאר עבדו אלים אין ספורים! כמה מהם חילקו את האדונות על הרבה אלים, עשו אלוה לגשם, ואלוה לאש .. ועשו לכל כוח בתבל אלוה מיוחד. אחר כך שמו מעליהם אלוה גדול מכולם, פונים אליו, ומתפללים לו, דבר שבלבל את השכל האנושי בדרך להכיר את אללה ישתבח שמו ולהכיר את תכונותיו.

יש גם כן הרבה אנשים שיש להם מחשבות טועות והרהורים לא נכונים על העולם הבא, מהם שאמרו: אלה הם החיים שלנו ואנחנו לא ושנמות לא נוחזר לתחייה. מהם שאמרו: החיים והמוות של בן האדם מתחדשים פעם אחרי פעם בעולם הזה , וכי האדם לא יוענש על מעשיו אלא בעולם הזה.

אבל החוק שצריך לשקוד עליו כדי שהחיים שלנו יתנהלו לפיורצונו של אללה, אי אפשר לאדם לעשותו בעצמו, או ישכיל בו אם אינו יכול להכיר את עצם אללה ותכונותיו?

האדם לא יוכל לחסום עסקה או להחליט משהו אלא אחרי חשיבה מדויקת ונסיון בעניין גם אם שכלו הוא הטוב ביותר, ואם הוא זוכה בדרגה הכי עליונה במדע.


 

לכן שלח אללה לאנשים את הנביאים ואת השליחים כדי ללמד אותם את תכונותיו והוראותיו. אללה ישתבח שמו העניק להם את המדע הנכון והמצליח כדי לזכות בחיים האלה ולזכות גם כן בחיים הבאים.

אלה הם שליחיו של אללה ונביאיו, וזו היא הדרך שבה זכו במדע על אללה, וגם הספר שהוריד אללה מממרומים... עכשיו אין מבחן לשכלו של האדם וכשרונותיו, חוץ מאמונתו בשליח או כפירתו אחרי עיון בחייו הטובים וההדרכה הנשגבת, מי שיש לו הכוונות  לדעת את החוק הזה והולך בעקבותיו, האמין בטובה ובאשר בא בה, יצליח בבחינה. אבל מי שמכחיש את הטובה ויוותר על שבאו בו הנביאים, אבד מעצמו כשירות ידיעת הצדק והכנות וקבלתם, זה שהכשיל אותו במבחן והרחיקו מקבלת המדע הנכון על אללה וחוקתו .

 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day