1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. המשמעת לנביא

המשמעת לנביא

 

המשמעת לנביא

 

אם בא לידיעתך שאיש מסוים הוא נביא צודק שנשלח מעם אללה ישתבח שמו, עליך להישמע לכל צוואתיו ואיסוריו, כי מטבעו של השכל האנושי שלא יאמין לאדם בנבואתו ואחר כך לא תשמע לו, אז אין טעם להשלמתך בנבואתו כי האמנת שהוא אינו אומר דברי הבל, וכל דבריו הו מאללה, לא עושה מאומה לפי רצונו. כל אשר תאמר או תעשה עכשיו בניגוד לנביא הזה, זה נחשב כאילו אתה אומר ועושה בניגוד לאללה, וכל מה שיהיה בניגוד אללה המתרומם, לא יהיה נכון.

את מה שצריך לאמונתך בנביא, שתישמע לו כליל בלי שום התנגדות או הפסקה, תאמין בכל מה שהוא מצווה לך ואוסר עליך, הן הבנת את החוכמה שבצוו או באסירה ותועלתן והן לא, הרי הם מאללה, זאת היא ההכרה הגדולה בצדקתו והכללתו לכל התועלות. אם לא הבנת חכמה מסויימת, או תועלת, אין בזה דופי, זאת שחיתות או פגם ביכולתך להבין.

ידוע שאם שי איש שאינו מיומן באיזו אמונה והוא לא יכול להבין אותה בצורה מדוייקת או להבין את היקפה, יהיה טפש אם השיב למומחה את מה שאמר כדי שאינו מבין או מודע לחוכמה והתועלת בו.

כל עניין מענייני העולם זקוק לאיש פקי בו, יודע את פרטי פרטיו, וכאשר האנשים מוצאים האיש הזה הם נוהרים אליו, מאמינים לו, נשענים עליו ולא מתנגדים למה שהוא אומר, אינם מתערבים בפעולתו, כי אי אפשר שכל האנשים יהיו מיומנים בכל המדעים ויכולים להבין בכל דבר. צריך לך לרכז את הכוח של המוח והבינה לחפש איש מיומן, אם תמצא אותו ותאמין בכשרונותיו צריך לך להאמין בו ולא תתנגד לו ותעמוד על דעתך, תהיה טפש אם תאמר לו: אני לא מאמין בך גם כן לא מאמין במיומנותך אך ורק אם נתת לי לדעת את המדע שלך, אין זו חוכמה. הלא אתה מפציר בעורך הדין כאשר יהיה לך משפט בבית הדין? אמר לי: הלא עורך הדין הזה שולח אותך מלשכתו אם תתערבת בעניניו? גם כן אמר: הלא יחדול הרופה מטפול בך אם בקשת ממנו הוכחה לצדקת התרופה שלו? זה דבר הדת עצמו, צריך להכיא את אללה ולדעת את הדרך הנכונה לחייך לפי רצונו, אבל אי אפשר לקבל את המדע וידיעת הדרך הזו בעצמך, אז חובה עליך שתחפש את נביא אללה הצודק, ותשקוד בחפוש, בכל אשר אללה העניק לך מכוח השכל והבינה. כי אם הלכת בעקבות איש לא נשלח מאללה ועשית ממנו נביא לך, הוא יטעה אותך מדרך החוק, ויוליך אותך בדרכים עקיפים, אבל אם תשתכנע - אחרי חפוש מדוקדק - כי איש מסוים,הוא נביא נשלח מאללה, אז יש לך להישען עליו כליל, תישמע לו בכל מה שהוא מצווה עליך ואוסר עליך.


 

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day