1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. תולדות הנבואה

תולדות הנבואה

 

תולדות הנבואה

קורא יקר, אנחנו רוצים להראות לך עכשיו, איך התחילה ונתגלגלה במין האנושי סדרת שליחת הנביאים, עד שנסתיימה בנבואתו של אחרון הנביאים מוחמד עליו ברכה ושלום.

נודע לך, כי אללה ישתבח שמו יצר בראשית רוח אחת, וממנה יצר שותפה, אחר כך הוציא מהם כל האנשים שאנחנו רואים ברחבי העולם, מחולקים לכל מיני העמים והאומות, הסיפורים של כל האומות הדתיות וההיסטוריות, מגידים כי השושלת של המין האנושי התחילה מנפש אחת. גם כן החקירות של המדעים הנסויים, לא הוכיחו שהיו באיזה מקום בארץ אנשים שונים, יצאו מהם כל השושלות והאומות השונות המשתרעים בכל רחבי העולם היום, התמצית שהגיעו אליה המדענים במדעים האלה שאדם אחד נברא בהתחלה, ממנו הסתעפו השושלות האנושיים הנמצאים היום.

הנפש האחת הזאת שהתחילה ממנה השושלת האנושית אדם בשפתנו, וממנה יצאה המלה "בן אדם" שהמובן שלה הוא האדם. אדם עליו השלום, שאללה בחר בו ועשה אותו שליח לו בעולם, וצווה עליו שילמד צאצאיו דת האיסלאם, זאת אומרת שיראה להם כי יש להם ולכל העולם הזה אל אחד, לכן לכם שתעבדו אותו או תסתייעו בו, תשתחוו רק לו, תחיו חייכם לפי רצונו צודקים ומיושרים, אם עשיתם את זה, יגמל לכם גמול הנדיבים הצדיקים, אם הסתייגתם ממנו יגמל לכם גמול הרשעים הנוראים.

אבל הטובים הנקיים מצאצאיו של אדם, הלכו בעקבות אביהם, ואחזו במה שהראה להם, החבל המוצק ודרך הישר. מהם שעבדו את השמש, הירח והכוכבים, מהם שעבדו איזה עץ או אבן מסוים, נהר או בהימה, ומהם שחשבו כי יש למים ולאש והחולי והבריאות כוח מכוחות הטבע האלוהי, על כן צריך לבן אדם שיעבוד כל האלים האלה וישקוד להשביע את רצונם כדי שיקיפו אותו בטובותיהם. ככה נולדה האוולות בתמונות רבות של השתוף ועבודת הפסילים, והסתעפו מהן דתות שונות ברחבי הארץ.

כל זה קרה כאשר שושלת אדם התפרשו בכל רחבי העולם, נחלקו לכל מיני העמים והאומות, כל אומה עשתה לעצמה דת משלה, יש לה המון ציורים וטקסים שאינם נמצאים אצל אף אומה אחרת. ובסך הכל: כאשר האנשים שכחו את אללה רבונם, שכחו את הדת שלו שבא אליהם בה והדריך אותם אליה אביהם אדם עליו השלום, והלכו שולל אחרי תאוותיהם, נחדרו אליהם הציורים, הטקסים והנורמות הרעות בכל מיניהן. והתפשטו ביניהם הרעיונות הבטלות ודעות הבורות, הם טעו בהבחנה ביו המועיל והמזיק, בין הצדק והשקר. לכן שלח אללה שליחיו ונביאיו בכל אומה ואומה, ילמדו את האנשים ויסבירו להם אותו הדבר אשר בא בו לפני כן- אדם עליו השלום, ומזכירים להם מה ששכחו לפני כן, ומדריכים אותם להשתעבד לאל האחד, אוסרים עליהם השתוף וכבוד האלילים, מדריכים אותם לדרך שאללה רוצה בה בחייהם, ומלבינים להם את החוקים הנכונים ומצווים אותם ללכת בעקבותיהם.

אין מדינה בארץ, מהודו, סין, פרס, עירק, מצרים, אפריקה או אירופה אלא ונשלחו אליהן שליחי אללה ונביאיו. כל הנביאים האלה הם על דת אחת, שמכנים אותה היום "האיסלאם". אבל ישנם הבדל דק בין דרכי כל הנביאים בהדרכה וחוקתיהם לחיים, כי כל נביא שקד אך ורק על עקירת הסוג המיוחד של בורות שהתפשט באומה שלו, ותקון רעיונות ההבל שהשתרשו  בהם במיוחד, כאשר האומות האלה היו בשלבים הראשונים של התרבות, הנאורות, המדע והשכל, באו הנביאים שלהם בהוראות וחוקות פשוטות, וכאשר התקדמו נתרחב להם רוחב ההוראות, החוקות והדינים. ההבדל הזה היינו הבדל חיצוני בלבד, שהרוח השוררת בכל המנהגים וההוראות רוח אחת, היא יחידותו של אללה בדת, הצדק והנאמנות לעבודה, והאימונה בחיי העולם הבא.

נוראים מאוד התנהגותם של האנשים האלה בשליחים והנביאים, הם פגעו בהם והתעלו על המשמעת להם! הרגו אחדים מהם! הוציאו אחדים מהם מבתיהם! עד כדי שמעטים האמינו בכמה נביאים אחרי שכלו את חייהם בקריאה, אבל עבדיו הנבחרים של אללה, לא רפו ידיהם ולא נכנעו במאמציהם, עד אשר השפיעה הקריאה שלהם והלכו בעקבותיהם גדולי אומות העולם.

והנה אימצה בבורות מנהג מיוחד משלה, כשאומות העולם החליפו הוראות הנביאים אחרי מותם, הכניסו בספריהם דברי שקר והמציאו לפולחנים דרכים חדשים משלהם. מהם שהחלו לעבוד הנביאים עצמם, ומהם מי אמרו: אללה ירד אל הארץ בדמות נביא, ומהם שעשו מנביא שלהם בנו של אללה, מהם ששתפו את נביאם עם אללה באלוהותו. ככה שחקו האנשים בכל הדורות וכל האומות בהוראות הנביאים אחרי מותם. עשו פסילים לאשר שברו לפני כן, ושקדו עליהם, טשטשו הוראות הנביאים וחוקותיהם, ערבבו אותם עם הרבה מטקסי הבורות והנורמות השקרניות והספורים הכוזבים, ערבבו אותם עם החוקים שבן האדם שם משלו, עד אשר לא נותר לבן אדם אחרי כמה מאות שנים דרך שיבחין בין קריאת השליחים וחוקתם הנכונה לבין מה שערבבו בו מי שבאו אחריהם(1).

כך נעלמו בספורים הכוזבים קורות הנביאים האמיתיים, עד אשר לא נותר אצל האנשים דבר יהיה משען להם ומהימן. אך המאמצים של הנביאים לא הלכו כולם בתוהו, נשאר חלק מהצדק והחוק בכל אומה, על אף שטשטשה הוראות נביאה, ערבבה אותה כרצונה.

האימונה באללה ובחיים הבאים התפשטה בכל האומות בכל סוגי התמונות, כל העולם השלים עם כמה מיסודות היושר וחוק והמוסר, כל נביא גידל האומה שלו והכין אותה לקבלת החוק, שיהיה אפשר להשריר בכל העולם דת אחת מסויימת. תהי הדת היחידה לכל האנושות, בלי שום הבדל בין האומות השונות.

קורא יקר, הראינו לך לפני כן, שנשלחו לכל אומה שליחים מיוחדים. לכל אומה נשלח נביא מיוחד כי האומות בזמנים האלה היו שונות זו מזו, ואינן מתערבבות ביניהן, כל אומה מתקווצת בגבולותיה. בתנאים כאלה, היה קשה שיתפשט בכל אומות העולם, ועמיהן, לימוד משותף כולל ואחיד; בנוסף לכך חיי כל אומה היו שונים מזולתה, הבורות הקיפה בכל הארץ, ושררו באמונה והמוסר השחיתות שהיוולדו מהבורות הזאת, וצורותיה משתנות בשניי המקום והזמן. לשם כך היה הכרחי שיבוא לכל אומה שליח ידאג בהוראתה והדרכתה לדרך הצדק, יחסל אשליותיה הטועות, יפרוש - במקומם - הרעיונות הנכונות בהדרגה, יהדוף אותה מללכת בדרך הבטילה וידריכה ללכת בעקבות החוקים הצודקים הנשגבים, יגדל אנשיה כמו שהאם מגדלת הקטנים שלה. אף אחד זולת אללה אינו יודע מספר רבבות השנים שעברו בגידול אומות העולם בדרך הזו, עד אשר עברו על האנושות זמנים, עברו בהם ימי נערותיה, והחילה לגדול, וקשרו הרבה קשרים עם העליונות התעשייתיות והמסחריות בכל מרכיביה, האנשים כבר יכולים לנסוע מארצות יוון וסין לארצות אירופה ואפריקה הרחוקות בשבילים ימיים ויבשתיים, והתפשטה הכתיבה בכל אומות העולם, נתפשטו המדעים והאמנות, החליפו ביניהן התיאוריות והרעיונות והנושאים המדעיים, והצטיינו בהן הפולשים וגבורי החיל אשר התישו המדינות השכנות, הקימו ממלכות גדולות, הקיפו יותר ממדינה אחת, וגרים בהן הרבה אומות, וככה נאספו יותר מאומה אחת בסדר מדיני אחד, ופגה ההתרחקות ואי ההכרות, שהיו בין המדינות. אז התאפשר שיירד האיסלאם היחיד וחוקתו היחידה לכל העולם. ואם חזרת עד אשר אלפים שנים מתולדות האדם, תמצא שהוא דורש דת שלמה תהיה הדת של כל האנושות. הבודהית, לא היתה דת שלמה, כי נכללו בה יסודות יצירתיים, בכל זאת התפשטה בארצות סיו, יוון, מנגוליה, באפגנסתן, ובוכרה. אחר כך באה הדת הנצרות אחרי כמה מאות שנים, אין ספק שאדון המשיח בא בדיני האיסלאם הנקיים, אך מי שבאו אחריו ערבבו את הדת הזאת עם דברים משלהם, עד אשר שלא נשאר אך ורק דת חסרה, קראו לה נוצריות. אף על פי כן התפשטה הנוצריות בארצות פרס, אפריקה, ואירופה, דבר המעיד כי העולם היה צמא בזמנים האלה לדת עולמית שלמה, אם לא ימצא אותה ישתכנע בדתות אחרות חסרות, יאמין בהן ויתפשטו בו.

 

 

-----------------------------------------------------------

(1)כך אחי החליפו האומות הקודמות הדת האמיתית- האיסלאם- והמציאו משלהם מה שתמצא היום בעולם מן הדתות למיניהן בכל שמותיהן. על דרך משל, המשיח לא בא אך ורק בדת האיסלאם האמיתי, אך מי שבאו אחריו עשו ממנו אלוה וערבבו הוראותיו הנקיים הטהורים עם כל ההבלים משלהם והוציאו לאנשים דת חדשה כנו אותה בשם "נצרות".

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day