1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. הנבואה

הנבואה

Auther : אבו אל אעלא אלמוודודי

הנך ידעת בפרק שעבר שלושה דברים:

ראשית: אדם צריך להכיר בצורה נכונה את מהותו של אללה ישתבח שמו, תכונותיו, חשבון העולם הבא וגמולו עבור משמעתו לאללה ובהגשמת הוראותיו ודיניו, צריך שתהיה הידיעה הזאת בשיא כוחה ושיא דרגת הוודאות והכנות.

שנית: אללה יתעלה, לא הטיל על העבדים המאמינים שיזכו בידיעה הזאת בעמל כפיהם, הוא בחר מהם אנשים- נביאיו ושליחיו - והעניק להם את הידיעה הזאת והורה להם שילמדו אותה לשאר העבדים המאמינים בעולם.

שלישית: עכשיו האנשים צריכים לדעת את נביאי אללה  הצודקים. ואם ידעו מאיזה איש כי הוא הנביא של אללה שנשלח אליהם,ישמעו לדבריו,ויבצעו כל אשר אומר בו, נשמעים לו,נהיה להם למשל בכל ענייני חייהם.

עכשיו אנחנו רוצים להראות לך האמת של הנבואה, והדרך לידיעת הנביאים.

Previous article Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day