1. Articles
  2. המצוות של שליח אללה עליו הברכה והשלום
  3. המאמין החזק טוב ואהוב יותר על אללה מהמאמין החלש

המאמין החזק טוב ואהוב יותר על אללה מהמאמין החלש

אבו הורירה ירצוהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום אמר: "המאמין החזק טוב ואהוב יותר על אללה מהמאין החלש. למרות ששינהם טובים, בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו, ואל תגיד את "לו רק הייתי עושה כך וכך", אלא תגעיד" אללה גזר ועשה את אשר רצה, כי המילה "לו רק" היא השער של מעשי השטן"(מסופר ע"י מוסלם). 

המצווה הזאת היא אחת המצוות הגדולות ביותר שהמוסלמי זקוק להן הן בעניינים דתיים והן בענייני העולם, שהוא לא יכול לוותר בכל מקום שבו נמצא; כי זאת נחשבת לגישה חינוכית נכונה אשר נגזרה מן הקוראן הקדוש כמו במקרה בכל מצוותיו של הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום. 

המשמעות של המאמין החזק הוא זה החזר מבחינת האמונה שמציית לאללה ותומך בדתו, והורה לטוב ואוסר את הרע, כמו גם להיות בעל ידע וגוף חזקים, ולהתמודד עם הקשיים ולסבול את המצוקות, והסבלנות על גזירתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה הן טובה והן רעה, עד סוף הדברים שבהם  מתחרים המאמינים  כגון האיתנות, נחישות, אומץ לב, יושר וכנות עד שימלא את כל ענפי האימונה.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day