1. Articles
  2. המצוות של שליח אללה עליו הברכה והשלום
  3. תדבוק בצדיקות אפילו אם לא תוכל לעשות את כל מעשי הטוב

תדבוק בצדיקות אפילו אם לא תוכל לעשות את כל מעשי הטוב

ת'ובאן ירצוהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום אמר:" תדבוק בצדיקות אפילו אם לא תוכל לעשות את כל מעשי הטובים, דע לך כי הטוב ביותר במעשים שלך היא התפילה וכי המאמין בלבד הוא אשר שומר על המצב של הטהרה".

 

העמידה האיתנה היא הציות לפקודתו של אללה יתעלה והדביקה בדרך הנכונה, והחזרה בתשובה בכל פעם שסוטים מהדרך הנכונה, הנקודה הקריטית  לגבי הצדיקות היא שכל אדם צריך שיש לו כוונה בכל מעשה ובמיוחד אם הוא מבקש משהו אחר במעשיו מלבד אללה בעיקר אם הוא אוהב להשוויץ.

 

שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום ציווה את חבריו ואלה שיבואו אחריהם לדבוק בצדיקות כי זו היא המצווה הטובה ביותר שהוא קיבל מעם אללה יתעלה בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:"הישר לכת כאשר צווית, אתה ובעלי התשובה אשר אתך, ואל תפרקו עול, כי הוא מבחין באשר תעשו" (סורת הוד:112).

 

הפסוק הזה הוא הפסוק החזק ביותר שקבל שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה, לבו של שליח אללה עליו ברכה ושלום הראתה כבוד, והבין את הפסוק במלואו והחיל לישם אותו, חבריו של שליח אללה עליו ברכת אללה ושלום חיקו אותו לכן היו בעלי נימוסים מושלמים.

Previous article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day