1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. דוגמאות מהאמונה באללה (4-3)

דוגמאות מהאמונה באללה (4-3)

871 2019/11/27 2024/07/20

מדוגמאות השיתוף באללה: אללה אסר לקרוא למתים שבקברים ולבקש מהם טובות הנאה ועזרה, ולמשש את קברם כדי להתקרב אליהם או כדי להתקרב לאללה. הם מתים, ואפילו אם היו חיים לא היו מקרבים אותך לאללה ולא יוכלו לעזור לך . אולי אם הם היו בחיים והם היו ישרי דרך, הם היו דורשים ממך להפסיק את השטויות הללו. כי יש רק אללה אחד ויחיד. אללה אמר בפרק 10 , פסוק 106 : "אל תפנה בתפילה אל אחרים מלבד אללה, אלה לא יזיקו או יועילו לך, ואם תעשה את זה, אתה תהיה בין בני העוולה".

וגם אמר בפרק 10 , פסוק 18 : "הם עובדים אחר מלבד אללה, אשר לא יוכלו להזיק להם או להועיל, ואומרים שאלה הם מליצי היושר שלנו אצל אללה". נתינה, לקיחה, תועלת, נזק, הכל בידי אללה בלבד. אללה אמר בפרק 10 , פסוק 107 :"אם אללה יביא עליך צרה כלשהי, איש מלבדו לא יוכל לסלקה. ואם ירצה להטיב עמך, לא יוכל אישר לעצור את נתינתו". לכן, הקריאה ל"אנשים ישרים" או ל"צדיקים" שמתו, וביקור בקברים שלהם וחיבוק הקברים והשתטחות על הקברים שלהם והקרבת קרבנות עבורם כדי שהם יביאו מזור ועזרה ותועלת, או להרחיק רעה, כל זה חלק מהשיתוף הגדול שאללה אוסר לחלוטין, ואשר היה נפוץ בימי עבודת האלילים. כי הערבים כולם האמינו אז שהאלוהים הוא אחד, אבל  "השותפים" האלה דרושים כדי "לעזור".

אללה אמר בפרק 39 פסוק 3: "אנו עובדים אותם רק כדי שיקרבו אותנו לאללה". ראיתי בני אדם שהולכים לקבר אדם שהיה טוב וישר בחייו והיו נוגעים בגופם בקבר ו"מקבלים ממנו ברכה" וגם כותבים לו מכתבים אשר שוטחים בהם את הבעיות שלהם ואת המחסורים שלהם ומבקשים מהמת! מזור, עזרה ,תועלת, כל זה נחשב שיתוף.

אללה אמר בפרק 72 פסוק 18 "אל תפנו בתפילה אל אף אחד מלבדו". ואמר בפרק הפתיחה, פסוק 5: "אותך אנחנו עובדים ועליך נשענים". אללה אומר בפרק 46 פסוק 5: "היש מרחיק לכת יותר מן האיש אשר במקום אללה יפנה בתפילה אל אשר לא יענה עד יום תחיית המתים, ואשר אינם מעלים בדעתם שיפנו אליהם؟". כי הרי נגמרה עבודתם של המתים, ואין ביכולתם להזיק לעצמם או להועיל לעצמם, אז איך יועילו לאחרים כשהם לא שומעים ולא רואים ולא עונים ואינם מסדירים דבר ואין בידיהם דבר וחצי דבר, ואינם יכולים לעשות כלום.

 

אללה אמר בפרק 35 פסוקים 13-14 : " אלה אשר אליהם תתפללו מלבד אללה, מלכותם כקליפת השום. אם תפנו אליהם בתפילה, לא ישמעו את קריאתכם, ואם ישמעו, לא יענו לכם. ביום תחיית המתים, יכחיש כי עבדם אותם כשותפים לאללה. אין מהימנה כהודעתו של המכיר והיודע כל דבר והכל".

שליח אללה, מוחמד עליו השלום, אמר:" אם תשאל, שאל את אללה. ואם תבקש עזרה, רק מאללה". כי אללה הוא החי והקיים שאינו מת והוא השומע והרואה הכל והוא קרוב ונענה לבקשות ולתפילות למי שחפץ מהפונים אלי. אללה אמר בפרק 2 פסוק 186 : "אם ישאלו אותך עלי, הרי שקרוב אני ואענה לפניות הקוראים אלי, ועל כן גם עליהם להיענות לי, ולהאמין בי, למען ילכו בדרך הישר".

הוא אללה, לבדו, שמסיר את הנזק ואת הקושי ומרחיק את האסונות. אללה אמר בפרק 10 פסוק 107 : "אם יביא אללה עליך צרה, איש מלבדו לא יוכל לסלקה. ואם רצה להטיב עמך, לא יוכל איש לעצור את ברכתו, והוא יעניק אותה לכל אשר ירצה מבין עבדיו, והוא הסולח והרחום". והוא גם המרפא לבדו.

נאמר בפרק 26 פסוק 80 "וכשאני חולה, זה הוא אשר מרפא אותי".

 

התועלת, הנזק, הנתינה, האיסור, גזירת הגורל, הפרנסה, המוות והחיים, כולם בידו לבדו. הרי הוא בורא הסיבות, וריבון הסיבות. המסדיר והמארגן של הכל. הממלא את הצרכים, והנענה לבקשות, אין ריבון מלבדו, אין אלוהים מלבדו, ואין לו שותף. לו המלכות, לו השבח, הוא המחייה והממית, הוא החי והקיים. האמונה היחידה היא ייחוד האל, בעל ההוד והתפארת והכבוד והעצמה. בפחד ממנו, וכל מה שנוסף מההסתמכות עליו, הפחד ממנו, ואהבת ההתקרבות אליו, החשש מפניו, כי אין נאהב מלבדו, וכל האהבה לאחר היא כתוצאה מהאהבה לו. ואין לפחד מאחר, ואין לצפות ולקוות מאחרים, ואין להסתמר על אחרים, ואין לחשוק במשהו אצל אחרים, ולא יפחד הברוא אלא מהבורא, ואין לקוות אלא מהבורא, ואין להישבע אלא בשמו של הבורא, ואין לציית אלא לפקודותיו, וכל ציות

לאחר יהיה כתוצאה מהציות לו. ואין להיעזר אלא בו, ואין לבקש עזרה אלא ממנו ואין לקוד קידה אל לו, ואין להרכין ראש או להשתחוות אלא לו, ואין לשחוט את הבהמות למאכל אלא בשמו, כל זה רק לאללה.

 

אללה אמר בפרק הפתיחה של הקוראן, בפסוק 5: "אותך אנחנו עובדים, ועליך נשענים". אין לעבוד אלא אותו בכל עבוד גלויה או סמויה. אללה אמר בפרק 6 בפסוקים 162-163 :"תפילתי וקרבני וחיי ומותי הם לאללה, ריבון והעולמים. אין לו שותף ועל כך ציווני,ו אני ראשון המוסלמים". ומהאמונה באללה צריך להאמין בשמות אללה הנאים ובתכונות העליונות והמושלמות שנזכרו בקוראן הקדוש, או בדברי מוחמד עליו השלום, בלי להוסיף עליהם דבר, ולדעת שאללה מתואר בכל תארי השלמות וההוד, ורחוק הוא מכל פגם או רבב ואינו דומה בשום אופן או בשום צורה לברואים. אללה יתעלה, אמר בפרק 20 פסוק 8: " אין אלוהים מלבד אללה, אשר לו השמות הנאים". אללה אמר בפרק 17 פסוק 16 "אמור, הברירה בידכם, לקרוא לאללה או לרחמן, אחת היא לו באיזה שם שתקראו לו, כי לו יאים כל השמות היפים ביותר " .


משמותיו של אללה, כפי שנזכרו בקוראן, בפרק 59 פסוקים 22-24 : "הוא אללה, אשר אין אלוהים עוד מלבדו, היודע את הנסתר ואת הנגלה,והא הרחום. הוא אללה, אשר אין עוד אלוהים מלבדו, המלך, הקדוש, המושלם, המגונן, הנאמן, האדיר, הגיבור, הנעלה, ישתבח שם אללה, ויתעלה מעל השותפים שצירפו לו. הוא אללה, היוצר והבורא והנותן צורה, לו יאים השמות הנאים, , ושוכני השמיים והארץ מספרים בשבחו, והוא האדיר והחכם".

אבל שמות אללה ותכונותיו, אינם דומים לשמות ותכונות ברוא כלשהו. אללה אמר בפרק 42 , פסוק 11 : "אין דומה לו, והוא השומע והמבחין".

יתעלה אללה על כל דמוי או שותף, התעלות גדולה, כי אללה הוא אחד ויחיד. האחד שתמיד צריכים אותו, שאין לו שותף ואין לו שווה וילד אין לו. אללה אמרק בפרק 112 : "אמור, הוא אללה אחד, אללה נצחי, לא ילד ולא נולד ואין שווה לו אף אחד". כל דבר בעולם הזה אומר שאללה הוא אחד ואין כמותו בבריאה ובארגון. המשורר אומר: איך יסורב האל ויכחיש המכחיש, ובכל דבר יש את האומר שהוא אחד.

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day