1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. תוצאות האמונה באללה

תוצאות האמונה באללה

1031 2019/12/17 2024/05/21

האמונה באללה, המתואר בתכונות וביכולות האין סופיות, והעצמה האין סופית והשלמות האין סופית, משביחה את התנהגותו של האדם ועושה אותו מחויב בצווי אללה, ומרחיקה אותו מאיסוריו בכל פעם שהוא נזכר שאללה רואה אותו בכל רגע ויודע את סודותיו ואת מעשיו. גם אם יעשה את מעשיו בחשכת הלילה, אללה יראה את הכול. אללה אמר בפרק 57 פסוק 4: "הוא עמכם באשר תהיו, ואללה מבחין באשר תעשו".

וגם יחשוב האדם על דבר רע או טוב, אללה יודע זאת. ואם האדם יסתיר את מעשיו מכל הבריות, אצל אללה זה ידוע וגלוי וחשוף. לכן, יתבייש האדם המאמין שאללה יראה אותו כאשר הוא יעשה את הדברים שאללה אסר עליו לעשות, לכן לא יעז לבצע מה שאללה אסר מפחד שיקבל את העונש. הוא ימהר גם להטיב עם האחרים כדי לרצות את אללה ולקבל ממנו שכר הולם. אללה אמר בפרק 11 , פסוק 112 : "הישר לכת כמו שצווה עליך ועל בעלי התשובה אשר איתך. ואל תפרקו עול, כי הוא מבחין בכל אשר תעשו".

האמונה באללה, לוקחת את האדם אשר בטוח שהחיים והמוות אך ורק בידיו של אללה, והופכת אותו לאמיץ ונועז. מפני שאדם שכזה, יודע ששום דבר לא יכול לגזול ממנו את חייו, והיחיד שיכול להביא עליו את סופו הוא אך ורק אללה, אשר כבר קבע מבעוד מועד את משך חייו של כל אדם, ואף קבע מראש את רגע המוות של כל אחד. אדם שכזה יודע בוודאות שאין כוח שבעולם, מלבד אללה, אשר יכול לזרז או לדחות את מותו.

כל זה, בזמן שהבלתי מאמין, שמחשבי את עצמו כדבר היקר ביותר בשבילו, מפחד מכל דבר ונשען על דברים גלויים שלפעמים אין להם כל השפעה. האמונה באללה תיטע באדם ביטחון וכבוד עצמי, כי הוא בטוח שאללה לבדו הוא המולך והמפרנס לכל ובכל דבר, והוא המחליט והמבצע האמיתי בעולם הזה, ואין מועיל או מזיק מלבדו, והוא המסדיר והמארגן את כל הפעילויות, קטנות כגדולות, ולא יהיה דבר אלא כרצונו ובהשראתו. ודאות האמונה הזאת ומידע זה, יעשה מהאדם, מערכת שאין לה צורך אלא באללה, וזה יחזק את לבו ואת בטחונו מאחרים. הוא לא ירכין ראש לפני ברוא כלשהו, ולא יתחנן לפני בראו כלשהו. האמונה באללה נוטעת בלב האדם רגיעה ושקט נפשי. הוא לא יתייאש,

ואם ירגיש מצוקות, ויתרבו הבעיות שלו ויסתמו הדרכים לפניו, הוא יפנה לאללה ריבון העולמים, שבידו הכל, כל האוצרות שבשמיים ובארץ, מרחיק הבעיות והעצב, מסיר הנזק והייאוש. הוא נעזר בו ונפלט אליו מתלונן לפניו ושוטח את כל הבעיות שלו ואת כל הצרכים שלו, ואללה יקשיב לו ויעזור לו. אללה אמר בפרק 6 בפסוק 17 : "אם יביא עליך אללה צרה, לא יוכל איש מלבדו להסירה. ואם יביא עליך אללה ברכה, הרי שהוא הכל יכול". בזמן שהכופר נשען רק על הדברים החומריים, ונסמר עליהם, ואם לא ימצא את הדברים האלה וירגיש בצרות, מיד יתייאש. דבר שיביא אותו להתאבדות, או לבריחה ממצבו באמצעו נטילת סמים או אלכוהול.

 

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day