1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. מהו האסלאם؟

מהו האסלאם؟

1244 2019/11/20 2024/05/20

האסלאם הוא התמסרות מלאה לאללה, ריבון העולמים, האחד והיחיד, והכניעה לאללה, שישתבח ויתעלה, בציות ובקבלת מרותו,ועשיית מה שהתיר וציווה, והתרחקות והימנעות ממה שהוא אסר.

 

● האסלאם הוא ייחוד האל, בעל העוז וההוד, בעבודתו, ובעדות עלייחודו (אין אלוהים מלבד אללה), (ובעדות על שליחותו של הנביא מוחמד עליו השלום (מוחמד הוא שליחו של אללה.

 

● האסלאם זה הדת שהורדה לכל הנביאים ולכל השליחים, והאמינו בו האנשים בכל הדורות, כי כל הנביאים וכל השליחים קראו להאמין באל אחד ויחידי, ולימדו שעבודת האל בהתמסרות לו ולמשפטו ולמצוותיו,יביאו לעליונות המוסר ולהשבחת האדם והתנהגותו. דת הנביאים והשליחים, מאדם עליו השלום ועד מוחמד עליו השלום, זה האסלאם. ההבדלים היו תמיד רק בהלכות (שריעה) ובפרטים, אך בבסיסה הדת לא השתנתה אצל כל הנביאים והשליחים. מוחמד עליו השלום אמר:הנביאים אחים, אמהותיהם שונות ודתם אחת. דתם של אברהם, משה,ישוע ומוחמד )הדת המקורית של כל אחד מהם(, עליהם השלום, היאהאסלאם, ההתמסרות לאללה והכניעה המלאה לו. את האחדות הזאת)של הנביאים( הציג הקוראן הקדוש , וממנה הוסק שכל הנביאים הםאחים בעשייה המשותפת, ואין להבדיל ביניהם. אללה אמר בפרק 2 שלהקוראן הקדוש, בפסוק 136 : אמרו, "אנו האמנו באללה, ובמה שהורדאלינו ) הקוראן(, ובמה שהורד אל אברהם, וישמעאל, ויצחק, ויעקוב,והשבטים, ובאשר ניתן למשה , ולישוע , ובאשר ניתן לנביאים מריבונם.אין אנו מבדילים ביניהם. ומתמסרים אנו לאללה"

 

● האסלאם היא דת משה עליו השלום: ואמר משה "בני עמי! אםאתם מאמינים באללה, אז תסמכו רק עליו ,אם אכן אתם מוסלמים)מתמסרים לו(" )הקוראן, פרק 10 פסוק 84 (.

 

האסלאם היא הדת של ישוע עליו השלום ושל תלמידיו. וכאשראמרתי לתלמידים שלך: "האמינו בי ובשליחי )ישוע(”. אמרו, "מאמיניםאנו, והעד עלינו כי אנחנו מוסלמים )מתמסרים(". )הקוראן, פרק 5 פסוק)111

 

● וכך אנו רואים שכל הנביאים היו מוסלמים, שהיא הדת של אללה,אשר ציווה אותה לכל עבדיו. אללה אמר בפרק 3 , בפסוק 19 : "הדתאצל אללה היא האסלאם". זאת הדת שאללה מקבל, והוא אינו מקבלאף דת אחרת, לא מהראשונים ולא מהאחרונים. אללה אמר בפרק 3,פסוק 85 : "מי שמחפש דת אחרת מלבד האסלאם לא יתקבלו ממנומעשיו, ובעולם הבא יהיה מן האובדים".

 

● האסלאם היא מתנה לאנושות, שהרי היא הדת המטפלת בבעיותהאנושות כולה. דת זאת מסדירה את יחסי האדם עם בוראו, עם אחיובני האדם, ואת בעיותיו עם העולם כולו. דת האסלאם מאזנת אתדרישות הגוף עם דרישות הנפש, והיא משביעה את האינטלקט ומרווהאת התחושות והרגשות, כי באסלאם אין התנזרות ואין רחוק בין הדתלחיים. להפך, יש התמזגות בין החיים הללו וחיי העולם הבא, בין הגוףוהנפש, ובין האדם לחברה.

 

אללה אמר בפרק 28 , בפסוק 77 : "ובאמצעים שאללה נתן לך תבקשאת המשכן שבעולם הבא, ואל תשכח את חלקך בעולם הזה."

 

אם המטרה היא חיי העולם הבא, הריי שחיי הועלם הזה הם הדרךוהאמצעי לחיי העולם הבא.

 

הנביא מוחמד עליו השלום, יעץ לעותמאן בן מדעון, כאשר רצהבהתרוממות הרוח והענשת הגוף, ורצה לא לישון ולא להתחתן ולצום כלהזמן: "תירא מאללה, כי למשפחתך עליך זכויות ולאורחיך עליך זכויותולעצמך עליך זכויות ולכן צום ותאכל, תתפלל ותישן".

 

וכאשר חלק מהמוסלמים, מחברי מוחמד עליו השלום, רצו להפנות גבםלחיי העולם הזה, ולהתרחק מהנשים ולהתנזר, אמר שליח אללה עליוהשלום, "אלה שהיו לפניכם העמיסו על עצמם יותר משהתבקשו , ולכן6העמיס עליהם אללה עוד ועוד".

 

האסלאם לא ניתן לעם אחד או לאומה אחת, האסלאם הוא קריאהלכל האנושות, במטרה להגשים את הצדק והשוויון לכל האנושות, כיהאסלאם מתבסס על טבעם של בני האדם )אלפיטרה(. הצדק והשוויוןבין בני האדם השונים ללא הבחנה בין לבן לשחור, בין עשיר לעני, ביןחלש לחזק, כולם שווים לפי הצו האלוהי. שליח אללה עליו השלום נאםלפני מאה וארבעים אלף עולי רגל ואמר להם "אנשים, אללה הוא אחד,ואביכם הוא גם אחד, אין עדיפות לערבי על פני הלא ערבי, ולא עדיפותללא ערבי על פני הערבי, ולא לאדום על השחור ולא לשחור על האדום,אלא ביראת האלוהים".

 

מוחמד עליו השלום אמר גם" כולכם מאדם, ואדם מעפר, ולכן איןחשיבות למקור".

 

אללה אמר בפרק 49 , פסוק 13 , "אנשים, בראנו אתכם מזכר ונקבה,וחילקנו אתכם לעמים ולשבטים, כדי שתכירו זה את זה, אך הנכבדאצל אללה הוא הירא אלוהים שבכם, ואללה יודע ומכיר כל דבר".

 

המוסלמים אחים בדת שלהם - ארצם, מינם, צבעם, גם אם הם שונים,אינם מבדילים אותם האחד מהאחר. יראת אללה היא הדבר היחידשמשנה. הנביא עליו השלום יישם את הצדק והשוויון, וסרב להבחין ביןאדם לאדם , בבצוע מאמר אללה, בין "מכובד" לבין "מסכן". כאשר נגזרעל ידה של אחת מעשירות מכה להיכרת מפני שגנבה, ניסו נציגים שוניםלהניא את מוחמד עליו השלום לבצע את גזר הדין כי היא "מכובדת".מוחמד עליו השלום קם ונאם ואמר לאנשים, "מה שהכשיל את האומותלפניכם, זה שהיו מוותרים ל"גנב המכובד," ולא מוותרים לגנב אם הואחלש ומסכן. אני נשבע שאם פאטימה )הבת של הנביא( בת מוחמדהייתה גונבת, הייתי כורת את היד שלה!

 

האסלאם היא דת המתאימה לכל זמן ולכל מקום. העולם לא יתוקןבלעדי האסלאם, והאסלאם הוא הפתרון לכל הבעיות השונות. באסלאםנמצא הפתרון לבעיות העוני, האבטלה, האלימות, ההרג, האונס, השוד,בעיית זיהום האוויר. האסלאם פותר את כל הבעיות במישור הפרטי,7במישור החברתי ובמישור המדיני. הכי הפתרונות באו מטעם אללה,שברא את כל המערכות האלה, ויודע מה טוב לכל מערכת ולמה היאזקוקה. אללה אמר בפרק 20 , פסוק 123 "ומי שינהג על פיה לא יתעהולא יסבול".

 

האסלאם היא דת המדע. פסוקים רבים מהקוראן, ואמרות מאמרותיושל הנביא מוחמד עליו השלום, עודדו ללמוד מדעים על כל הגוונים שלו,באופן שלא יתנגד לאמונה. אללה יתעלה אמר בפרק 39 , פסוק 9: אמור,"האם דומים בעלי דעת לחסרי דעת? רק אנשי בינה ודעת ישימו לב".

 

שליח אללה, מוחמד עליו השלום, אמר: "בקשת המדע מצווה על כלמוסלמי".

 

עוד אמר שליח אללה עליו השלום, "מי שילך בדרך, שיבקש בה מדע.אללה יקל עליו את דרכו לגן העדן". ובנוסף לזה אמר גם שליחו שלאללה "מי שיוצא לחפש מדע, הוא כנלחם למען אללה עד שיחזור".

 

באסלאם אין ניגוד בין המדע והדת, יש הרמוניה מלאה. בקוראן ישפסוקים שמגלים טפח מהמדע שלא ידעו אז או לא ידענו אנו לפניקריאת הקוראן. העובדות שחושף הקוראן, ושהתגלו לאחרונה למדעניםמהמערב, גרמו להתאסלמות של הרבה מדענים. למשל, שלבי התהוותהעובר, התהוות כדור הארץ, הכוכבים ועוד.

 

● האסלאם היא דת האהבה והשלום. השלום הוא אחד מ 99- שמותיושל אללה. מילת השלום הופיעה פעמים רבות בקוראן. גם לגני העדןניתן השם שלום, והברכה בגן העדן היא שלום. אחת המטרות הנשגבותשל האסלאם היא שהשלום ישרור על פני האדמה. כדי שהביטחוןוהיציבות ישררו בין האנשים בחברה האנושית בין כל המגזרים בחברה,גם המוסלמים וגם הלא מוסלמים. שליח אללה עליו השלום, הדגיםזאת בפועל כאשר עשה אחווה ושלום בין המוסלמים באלמדינה וערךבריתות מחייבות בין המוסלמים ללא מוסלמים באלמדינה.

 

המילים הראשונות שלו באלמדינה היו: "אנשים! הפיצו את השלוםביניכם, האכילו את הרעב, הדקו את הקשר עם קרוביכם וקרובותיכם,8והתפללו כששאר האנשים ישנים, וכך תכנסו לגן עדן בשלום!".

 

הפעולה הראשונה של הנביא מוחמד עליו השלום, לאחר שנכנסלאלמדינה ובנה את המסגד, הייתה שהוא ערך אחווה בין המוסלמיםבני אלמדינה והמוסלמים שהיגרו, אלה שברחו ממכה לאלמדינה.האחווה הייתה בין כל מוסלמי מהגר לאחיו מאלמדינה, כך שכל מוסלמימאלמדינה ידאג למוסלמי שהגר בידיים ריקות. אחר כך ערך ברית ביןהמוסלמים באלמדינה לבין היהודים שבה, כדי שיעזרו אחד לשני בהגנהעל אלמדינה ובמצבים כלכליים מסוימים, ושכולם יהיו ביחד מול כלמי שיתקוף את אלמדינה. כל זה כדי שישרור שלום ובטחון אישי לכלאחד באלמדינה, שנהפכה להיות בירת האסלאם.. וכך הצליח הנביאעליו השלום לבנות חברה באלמדינה, חברה ששרר בה שלום ובטחון,כשכולם חיים בהרמוניה ולא חוששים לדמם או לכספם. שליח אללהעליו השלום אמר: לא תכנסו לגן עדן עד שתאמינו, ולא תאמינו עדשתאהבו אחד את השני. שאראה לכם מעשה שאם תעשו אותו אתםתאהבו אחד את השני? הפיצו את השלום ביניכם!". לפי האסלאם, כלהמוסלמים הם אחים באסלאם, לא מבדילים ביניהם לא הלאום ולאצבע עורם או צבע העיניים שלהם, וגם לא ארץ מוצא.

 

השליח מוחמד עליו השלום אמר: "תהיו אחוות עבדיי אללה! המוסלמיאחיו של המוסלמי, הוא אינו עושק אותו, אינו מאכזב אותו, ואינו משקרלו ואינו מבזה אותו". מוחמד עליו השלום אמר גם: "דוגמת המוסלמיםבידידותם וברחמנותם ובאהבתם כדוגמת הגוף האחד, אם יכאבאיבר אחד ממנו, כל הגוף יסבול מחום ומחוסר שינה". כמו כן, אמרהשליח עליו השלום, "המאמינים למאמינים הם כמו בניין אחד, שחלקיומחזיקים אחד את השני". האסלאם מקשר בין האדם לבוראו באופןישיר, באסלאם אין מתווכחים בין האדם לבוראו, אין כומר, אין בישוף,ואין אפיפיור, אפילו לא שליח אללה עליו השלום או מלאך, או שייח'או קדוש. פניית האדם לאללה ודרישותיו נעשית ללא מתווכים. הנביאעליו השלום אמר: "אם תשאל, שאל את אללה, ואם תבקש עזרה , בקשמאללה". ועוד אמר השליח מוחמד עליו השלום "האדם נמצא הכי קרובלריבונו, כשהוא סוגד, אז תרבו את בקשותיכם ותפילותיכם".

 

Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day