1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. ספרי הקודש

ספרי הקודש

952 2019/12/08 2024/05/22

אללה נתן ספרים לשליחיו ונביאיו כדי שימסרו את התוכן שלהם לעמים שלהם. בספרים הללו נמצאות המילים של אללה. כל זה על מנת שיעבדו את אללה, ורק את אללה. ספרים אלו מלאים באו ואמת והדרכה, אשר הדריכו את בני האדם לעבוד את אללה לבדו, ולהאמין באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו. יש ספרים שבני האדם הוסיפו לתוכנם לאחר שאללה נתן אותם, ואשר סילפו את התוכן שלהם. בין הספרים הללו שאללה הוריד לנביאיו ושליחיו אפשר למצוא את: הקוראן, אשר ניתן לנביא מוחמד עליו השלום, והורד אליו במשך 23 שנים. ספר הבשורה, אשר ניתן לנביא ישוע עליו השלום. ספר התורה, אשר הורד אל הנביא משה עליו השלום. ספרי המזמורים אשר ניתנו לנביא דוד עליו השלום, והספרים שהורדו על הנביא אברהם עליו השלום, ואשר לא נשאר מהם זכר. אבל מזמורי דוד, הבשורה והתורה, אפילו שהם עדיין נמצאים לכאורה, אלו למעשה שספרים שנכתבו מאות שנים אחרי שהמקור שלהם ניתן לנביאים. התורה של היום נכתבה מאות שנים לאחר שהמקורית ניתנה למשה עליו השלום, וכתבו אותה "חכמים" של ציינו את השמות שלהם, והם נשענים שמעות שעברו מפה לאוזן, ולמרות זאת הם טוענים שזאת התורה המקורית. במקביל ישנה גם תורה אחרת, אצל השומרונים ("ספר אבישע") הנמצאים באזור של שכם, והם גם טוענים שהספר שלהם הוא התורה האמתית. כל צד טוען שספריו הם דברי אללה שהורדו אל הנביא משה עליו השלום.

 הנוצרים מודים שהברית החדשה אשר נמצאת היום היא אינה אותה הבשורה שהוריד אללה אל הנביא ישוע בן מרים עליו השלום, אלא ארבע בשורות לכאורה, שנבחרו מבין כ-שבעים כתבים בוועדת ניקאה שהתקיימה בשנת 325 , וזה נעשה על פי צוו של הקיסר קונסטנטינוס. הנוצרים היום אינם אומרים שישוע בן מרים כתב את הברית החדשה, ואפילו חלק מהחוקרים הנוצריים מטילים ספק בנכונות הברית החדשה המלאה בסתירות ( ומטילים ספק בסתירות הרבות שבברית החדשה. למשל, כתב העת " AWAKE ", השייך לכת הנוצרית "עדי יהוה", כתב בתאריך 8.9.1967, מאמר גדול ובו נאמר שיש בברית החדשה לפחות 5000 טעויות!!! יש גם בשורה על שמו של ברנבא (ובשורה על שמו יהודה איש קריות, בשורה על פי מרים המגדלית, בשורה על פי תומאס, ועוד הרבה בשורות שסותרות את הבשורות של הברית החדשה), והיא נוגדת את ארבע הבשורות שבברית החדשה באופן מוגזם. הספרים האלה נכתבו אחרי כמעט 70 שנה לאחר תקופתו של ישוע עליו (ויש כתבים שאפילו נכתבו כ 300- שנים לאחר מכן), ובהם דברי בני אדם אשר לא ראו ולא שמעו את ישוע עליו השלום, ודבריהם הם בוודאות לא דברי אללה אשר הורדו על ישוע עליו השלום.

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day