1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. רחמנות וסלחנות באסלאם

רחמנות וסלחנות באסלאם

1111 2020/01/01 2024/06/18

מהשמות היאים לאללה בערבית הם "א-רחמן" ו"א-רחים" (הרחמן והרחום). והם השמות הבאים אחרי שם אללה. בכל פרק בקוראן, כשמתחילים לקרוא, אומרים "בסם אללה א-רחמן א-רחים" ("בשם אללה, הרחמן, הרחום"). ובתחילת כל קידה בתפילה, חייבים לקרוא את פרק הפתיחה של הקוראן (פרק 1) , וחלק מפרק אחר. ואומרים בתחילת כל פרק "בסם אללה א-רחמן א-רחים" (בשם אללה, הרחמן,הרחום). לשמות האלה השפעה גדולה על המוסלמים, כי רחמנות היא אחת התכונות של אללה, הוא הרחמן הגדול ביותר, הוא הטוב ברחמנים, הוא אשר כתב על עצמו את הרחמנות והרחמים. רחמיו גברו על כעסו, ורחמיו הכילו כל דבר, ולכן המוסלמי חייב להיות רחמן, והרחמים הם חלק אינטגרלי מהמוסר וההתנהגות שלו. הרי מקור הרחמנות היא צלילות הנפש הטהורה, וכשהמוסלמי עושה טוב ומתנהג טוב ומתרחק מהרע, הוא יהיה בעל נפש טהורה וזכה, ורוחו תהיה טובה עליו, ומי שמצבו כזה, הרחמים לא יעזבו את לבו, והוא נהיה רחמן. שליח אללה עליו השלום אמר: "רחמו על האנשים על פני האדמה, וירחם עליכם זה שבשמיים".

שליח אללה עליו השלום אמר גם:

מי שלא מרחם על בני האדם, אללה לא ירחם עליו

שליח אללה עליו השלום אמר גם:

אללה מרחם על עבדיו הרחמנים

 שליח אללה עליו השלום אמר גם:

מי שלא מרחם, לא מרחמים עליו

. שליח אללה עליו השלום אמר גם:

הרחמנים, הם אלו שאללה ירחם עליהם

הרחמנות בדברים של הנביא עליו השלום באה באופן כללי, רחמנות לכולם, ולא רק למוסלמים. הרחמנות היא רוך בלב, ובגלל הרוך הזה, כאב לאדם הרחמן על מצבו של כל אדם שסובל, והוא ימהר לעזור למי שזקוק לעזרה, והוא ירחם על הקטן ויכבד על את הזקן ויעזור לו וייתן לעני ויעזור לחלש ולמסכן ויאכיל את הרעב ויטפל בנזקק וישתתף בצערו של העצוב ויציל את הזקוק להצלה.

הרחמים, הם מאנשי גן העדן בעזרת השם. השליח עליו השלום אמר:

אנשי גן העדן הם שלושה, והבכיר שבהם הוא איש רחמן

המוסלמי לא יהיה גס רוח, כי גסות רוח וקושי לב הם מתכונותיהם של אנשי הגיהינום. שליח אללה עליו השלום אמר: " הלא אומר לכ מי בגיהינום? כל אדם גס רוח וגס דיבור".

השליח עליו השלום אמר גם: "גסות הלב שייכת לגיהינום". דת האסלאם קוראת לעדינות ולטוב, ואוסרת עושק ותקיפה וגסויות, אפילו בהתנהגות האדם עם החיות. שליח אללה עליו השלום דיבר על מישהו שאללה מחק לו את כל העוונות שלו בגלל שרחם על כלב צמא, כשראה אותו אוכל עפר מרוב צימאונו. וגם הזכיר שליח אללה עליו השלום סיפור של אישה שהתנהגה בגסות נגד חתולה, ואללה החליטה שהיא תכנס לגיהינום בגלל הגסות הזאת (האישה הזאת כלאה את החתולה ולא אפשרה לה לאכול ולא נתנה לה לאוכל ושתייה , עד שהיא מתה). זה הגורל והמצב של מי שעושק חיה, אז איך יהיה עם מי שעושק אדם ומפוגש בחלשים? זה שהורג אותם ומפחיד אותם? מי שהורג בן אדם אחד חף מפשע, נחשב למי שגורם לשחיתות על פני האדמה, פושע, ומה יהיה על מי שהרג את כל המין האנושי? אללה אמר בפרק 5 פסוק 32 : "כל ההורג נפש אחת בלי שזאת גרמה לאבדן של נפש או לא ביקשה למלא את הארץ בשחיתות, כאילו הרג עולם ומלואו". אללה אסר בתכלית האיסור הריגת בן אדם חף מפשע. אללה אמר בפרק 17 פסוק 33 : 

אל תהרגו את הנפש אשר אסר אללה, אלא אם במשפט צדק


 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day