1. Articles
  2. האסלאם הוא הדת שלי
  3. תוצאות האמונה בגורל

תוצאות האמונה בגורל

1075 2019/12/15 2024/07/21

האדם המאמין בפסוק 51 מפרק 9: "אמור, דבר לא יפגע בנו זולת הדבר אשר כתב לנו אללה. הוא מגננו, ועל אללה יסמכו המאמינים". והמאמין באמרת השליח עליו השלום: "ודע לך שאם כל האנשים החליטו לעזור לך בדבר, לא יעזרו לך אלא עד כמה שכתב לך אללה. ואם יחליטו כל האנשים להזיק לך בדבר, לא יזיקו לך אלה במה שכתב לך אללה...תם הסיפור!".

 

האדם המאמין הזה, יהיה בטוח שאין אדם שמת לפני שיסיים את כל החיים שנכתבו לו, ושמה שכתוב לאדם כזה יקבל אותו, ומה שכתוב שיפגע בו אכן יפגע בו, והוא יהיה עם שלוות נפש ולב רגוע ועצבים שקטים, משוחרר מההשפלה לברואים. הוא לא ישפיל את עצמו לברוא כלשהו, כי הוא יודע שהגורלות וההתרחשויות כבר נקבעו בידי אללה הרחמן, ונכתבו בלוח הגנוז. לכן, אלו שכופרים בגזירות הגורל, ואינם יכולים לסבול את הצרה הקטנה שמתרחשת בקרבם, אז הם יתאבדו או ישתמשו בסמים או בשתיית אלכוהול. המאמין בגורל, יודע שכל הטוב וכל הרע הוא מאללה, ואינו רועד כשפוגעות בו בעיות גדולות או אסונות, אלא הוא נכנע או מתאזר בסבלנות ומתחיל לטפל בצרה שלו עד כמה שאללה התיר לו. הרי האדם לא יודע מהו הטוב האמיתי שלו. אללה אמר בפרק 2 פסוק 216 : "אולם יתכן כי תמאסו בדבר למרות שהוא טוב לכם, ויתכן שתאהבו דבר למרות שהוא רע לכם. ואללה יודע את אשר לא תדעו".

 

כמו כן, האמונה בגורל תנחיל הסתפקות במועט, ועושר נפשי, כי אתה מאמין שהפרנסה וההכנסה נגזרות מאללה הנדיב והנותן, ופרנסתך תבוא אליך בוודאות, ואף אחד לא יגנוב ממך. שליח אללה עליו השלום אמר: "אל תחשבו שהפרנסה מאחרת לבוא, כי אין אדם מת לפני שהוא מקבל את כל הפרנסה שנכתבה לו. לכן תתמידו בבקשתה, קחו את אשר לכם, ועזבו את אשר אסור עליכם".

 

שליח אללה עליו השלום אמר גם: "גבריאל אמר לי, שלא תמות נשמה עד שתקבל את כל הפרנסה שלה ואת כל הזמן שלה, לכן תיראו מאללה ותטיב בבקשת פרנסתכם".

 

שליח אללה עליו השלום הדגיש שהאמונה בגורל היא מבסיסי האמונה. כשנשאל על האמונה, הוא השיב: " להאמין באללה, ומלאכיו, וספריו, ושליחיו, ויום הדין, ולהאמין בגורל לטוב ולרע".

 

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day