1. Articles
  2. חברי הנביא ( אלצ'חאבּה)
  3. אלצחאבה

אלצחאבה

5561 2009/12/16 2024/05/21

אלצחאבה, או בני לווייתו של הנביא מוחמד עליו השלום והברכה , הם קבוצת האנשים שהכירו את הנביא מוחמד הכרות אישית, והיו הראשונים שהכירו בו כנביא. ומהם היו גם כמה מן האנסאר שעמדו לצד הנביא בימי המצוקה ושמעו ממנו את יסודות ההלכה האיסלאמית .

לקבוצת האנשים הזאת חשיבות רבה בהלכה המוסלמית , כיוון שמעדויותיהם אפשר ללמוד על אורח חייו של הנביא מוחמד, אורח חיים שנחשב דגם לכל מוסלמי מאמין. החדית', כלומר המסורות המוסלמיות שעל-פיהן נקבעת ההלכה המוסלמית, הן למעשה עדויות על אורח חייו של הנביא מוחמד. הן נחשבות אמינות, רק אם העד הראשון בשלשלת המוסרים הוא מבני לווייתו של מוחמד.

Previous article Next article
האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day