1. Articles
  2. עקרונות האיסלאם מאת: אבו אל אעלא אלמוודודי
  3. הקדמה

הקדמה

 

הקדמה

 

אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח שמו היא אימונה לבבית, ביטוי בפה, וקיום המעשים ההלכתיים שמדגישים כי אללה לבדו הוא הראוי להיעבד כי הוא הבורא ישתבח, ללא שותף.

מחבר הספר הזה שיח' אבו אלאעלא אלמוודודי, הבין את המצב המדרדר של האיסלאם במדינות האיסלאם, הוא קרא לשחרר את האיסלאם מכל טענות אויבי האיסלאם, ולחזרה לדת האיסלאם הצודקת, ולהחזיק בהוראות אללה ונביאו מוחמד עליו ברכה ושלום.

כדי להקל על האדם הפשוט להבין את האיסלאם, הוא הבהיר בספרו הזה את מהות הדתות, העקרונות והמטרות. הוא דבר גם כן על הנבואה, והוכיח כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא אחרון הנביאים, וכי הדת של אללה היא האיסלאם .

בספר קורא אלמוודודי להאמין באללה בחוכמה ובדברי מוסר נאים, לחזור לדת החניפה כדי ליהנות משמחה בעולם הזה ובעולם הבא.

אנו מתרגמים את הספר הזה לכל קוראי העברית כדי להכיר את האיסלאם האמיתי, ולשפוט בעצמם על אמיתות הדת הזו.

 

 

Next article

Articles in the same category

האתר של הנביא מוחמד עליו שלום וברכהIt's a beautiful day